สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ิื 125 จำกัด

วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ "

  

 
 

 
 


 
 

 
 
 
 


นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม
“รวมใจ ไทสกล ช่วยชาวนา” ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559


และภาพกิจกรรมอื่นๆของสหกรณ์จังหวัดฯ
ในเดือนพฤศจิกายน 2559
 
สหกรณ์จังหวัดสกลนครเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วันที่ 17 ตุลาคม 2559
และภาพกิจกรรมอื่นๆของสหกรณ์จังหวัดฯ
ในเดือนตุลาคม 2559
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์
สู่ประชาคมอาเซียน
พร้อมทั้งจัดให้มีการเจรจาตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ผู้บริโภค
และลงนาม ใน MOU ร่วมกัน

ณ สหกรณ์ร้านครูสว่างแดนดิน จำกัด
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
  สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์
สู่ประชาคมอาเซียน

ณ สหกรณ์การเกษตรเต่างอย จำกัด
และสหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม จำกัด
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การประชุมโครงสร้างการผลิตข้าว จังหวัดสกลนคร
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑

เพื่อจัดทำแผนการตลาดร่วมกันของผู้ผลิตและผู้ซื้อผลผลิต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายรูปแบบต่างๆ
ในพื้นที่เป้าหมาย ๓ แห่ง แห่งละ ๒๕ คน ได้แก่
๑. กลุ่มข้าวชุมชนบ้านบะนกทา อำเภอวานรนิวาส
๒. กลุ่มข้าวชุมชนบ้านโพนใหญ่ใหม่ไชยา อำเภอโพนนาแก้ว
๓.กลุ่มข้าวชุมชนหนองบัวบาน อำเภอนิคมน้ำอูน
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
  สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2559
เพื่อสร้างทีมงานในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มร่วมกันอย่างยั่งยืน

ณ สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
ประชุมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสกลนคร
ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น.
  ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
ณ ห้องประชุมหยาดพระพิรุณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
วันที่ 22 เมษายน 2559
คาราวานสินค้าสหกรณ์สกลนครร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
เนื่องในโอกาส 100 ปีสหกรณ์ไทย ณ ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
มื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
  คาราวานสินค้าสหกรณ์สกลนครร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
เนื่องในโอกาส 100 ปีสหกรณ์ไทย ณ ม.เกษตรศาสตร์ฯ สกลนคร
มื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
การประชุมกองทุนทุนพัฒนาสหกรณ์ จ.สกลนคร 5/2559
ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (ชั้น 2)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
  สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย
คาราวานสินค้า ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ณ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่จุดบริการประชาชน
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในจุดบริการฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ 12 - 17 เมษายน 2559
  สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๕ , ๑๖ และคณะ
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 5 เมาายน 2559
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่างๆ ในเขตรับผิดชอบ
  ประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2559
ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
ประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2559
ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
 
 
 

 
 

บริการของเรา
ห้างหุุ้นส่วนจำกัดนาโพธิ์ิ์เรดิโอ  
- กิจการสถานีวิทยุ ผลิตสื่อวิทยุ วิทยุ-วีดีโอ
  ออนไลน์ สปอตโฆษณา
- รับจดทะเบียน ดูแล โดเมนเนม-โฮสติ้ง
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- จำหน่ายเครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯ
หยุดวันอาทิตย์
รายละเอียด โทร. 089 8633349
 
naphoradio WiFi  
- บริการอินเตอร์เน็ตความเร็งสูง 65/7 Mbps.
- รับติดตั้งระบบ WiFi ในและนอกสถานที่
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- บริการ Wifi รายวัน รายเดือน เริ่มที่ 390บ/ด
  webmaster@naphoradio.com
บริการทุกวัน
โทร. 089 8633349
วิทยุนาโพธิ์ิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.  
-รับทำสปอตวิทยุ สปอตโฆษณา
  ราคามารตฐาน
-ให้เช่าเหมาเวลา รายชั่วโมง รายเดือน
-รับเปิดสปอตต้นชั่วโมง/ในรายการวิทยุ
-รับถ่ายทอดเสียงงานพิธีและทำวิทยุออนไลน์
ออกอากาศทุกวัน
naphoradio@gmail.com
โทร.0898633349
 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
-เปิิดบริการสมาชิกในการทำธุรกรรมการเงิน
- รับฝากเงินหุ้น เงินออมทรัพย์ กู้ยืมเงิน
- รับสมัครสมาชิกในเขต ต.นาโพธิ์ ต.กุสุมาลย์
  ต.นาแก้ว จ.สกลนคร อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีสวัสดิการ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ฯลฯ ทุกปี
หยุดวันเสาร์
รายละเอียด
np125credit@gmail.com
ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
- ให้เช่าพื้นที่ วางแผง จำหน่ายสินค้า ร้านค้า
 - บริการตลาดคลองถมหรือตลาดเย็น
   ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 20.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
พี เอส เอ็น สตูดิโอ
- บริการซ่อม-ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ถ่ายเอกสาร การ์ดเชิญ การ์ดงานแต่ง ฯลฯ
- จ่าหน้าซอง พิมพ์ใบบอกบุญ กฐิน-ผ้าป่า
- บริการถ่ายรูปด่วน รอรับได้ รับงานทั่วไป
บริการทุกวัน
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
  
 
 
 

 
 

เกี่ียวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ิื 125 จำกัด
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น FM.88.25 MHz.        
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. และทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-14.00 น.
(หยุดวันเสาร์)                            
ประวัติและความเป็นมา สหกรณ์เครดิตฯนาโพธิ์125 จก.
สมาชิกของเรา
 
เพื่อนบ้านสหกรณ์
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ล้อม จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ท่าแร่พัฒนา จำกัด
         
 
 

 
 

 
 

 
 

           
 
 

 
 

สด อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล เวลา 06.00-07.00 เว้น พฤหัสบดี และวันอาทิตย์
ข่าวข้น คนของแผ่นดิน เวลา 12.00-14.00 น. ทุกวัน


ฝากข้อความ-ขอเพลง

 
 

 
 

บริการดาวน์โหลด
แบบประเมินผลงาน - คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ความรู้ด้านต่างๆ นำเสนอแบบ.ppt
สารวันสหกรณ์สากล 2015
ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
รายงานประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ตามกฎหมายใหม่สหกรณ/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน........จำกัด
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (สก.1-2) และกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)
 
 
 
 
 
     
     
 
  ฟังเพลง- ฟังนิทานกับหนุ่มน้อย คนภูไท เซี่ยงเมี่ยง ระเด่น ลันได กำเนิดสุรา จันทโครพ เจ็ดหวดเจ็ดไห นางผมหอม 7 สหายผู้วิเศษ  
        ไกรทอง กำพร้า ปลาหลด เลี้ยงลูกให้เป็นโจร          
    เพลงภูไทสัมพันธ์ เพลงนาโพธิ์ถิ่นภูไท เพลงภูไทใจช้ำ              
 
 
 
ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล ประวัติ อ.กุสุมาลย์ นาโพธิ์ ม.1,ม.11 บ้านโคกม่วง ม.2 บ้านบอน ม.3 โคกสว่าง ม.4 บ้านม่วง ม.5 บ้านขาไก่ ม.6
  นาโพธิ์น้อย ม.7 เมืองเก่า ม.8 หนองผือน้อย ม.9 บ้านม่วง ม.10 โคกสว่าง ม.12 ทำเนียบกำนัน หอกระจายข่าว

โดย ปสน.
 
 
 
 
"รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา"

วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน FM 88.25 MHz.
74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204
Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved
พัฒนาโดย Webmaster@naphoradio.com ,psnstudio@gmail.com

www.free-counter-plus.com
Update 2016-11-11
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550