วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน
นาโพธิ์เรดิโอ FM.88.25 MHz.
 74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์  อ.กุสุมาลย์
จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204
ประวัติ อ.กุสุมาลย์ ประวัตินาโพธิ์ ม.1,ม.11 ประวัติบ้านโคกม่วง ม.2 บ้านบอน ม.3 บ้านโคกสว่าง ม.4 บ้านม่วง ม.5 บ้านขาไก่ ม.6 นาโพธิ์น้อย ม.7
เมืองเก่า ม.8 หนองผือน้อย ม.9 บ้านม่วง ม.10 บ้านโคกสว่าง ม.12     ทำเนียบกำนัน ทำเนียบหอกระจายข่าว
ตารางการออกอากาศฯ พระวาจาประจำวัน ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก  วันและเดือนในรอบปี                 พระวาจาเดือนพฤศจิกายน2012
สมาชิกของเรา
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09.30-14.00 น.

 

ร่วมสมโภช125 ปี.... นาโพธิ์
คาราโอเกะการกุศล ก่อนคืนคบงัน 9 ธันวาคม 2012

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 ร่วมกิจกรรมสมโภช 125 ปี การก่อตั้งหมู่บ้านของเรา อีกหนึ่งกิจกรรมคือคาราโอเกะการกุศลในคืนก่อนวันคบงัน
ให้พ่อครัว แม่ครัว ผุ้นำชุมชนและชาวบ้านได้ร้องเพลงกัน อย่างมีความสุข เพื่อนำรายได้สมทบ ถวายวัด ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของเราทุกคน ทำหน้าที่ต่างหน้าที่กัน
แต่ทุกคนก็ไม่เหนื่อย มีความสุขใจที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้ ที่จะลืมไม่ได้คือ ขอบคุณเจ้าของเครื่องเสียง อ.สมเกียรติ-อ.จิตสุภา นำเครื่องเสียงชุดใหญ่มาร่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่า
ย ต้องใช้รถกรรมการ(เจ้ดวงใจ, กำนันบุญส่ง) ถึงสองคัน งานเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึงเวลา 24.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซิสเตอร์สังวาลกับซิสเตอร์เปิ้ล   สอง....นามสกุล กำลังเตรียมลำดับเพลงในพิธี

 

 

เจ้าอาวาส นอนไม่หลับ ต้องออกมาเก็บรายละเอียด (สงสัยเสียงเพลงคาราโอเกะเราดังไม่ถึงบ้านพักพระสงฆ์แน่ๆ....... อย่างนี้ต้องขยาย )

 

 

เช้าวันรุ่งขึ้น 10 ธันวาคม 2555 เลขาฯ กลุ่มของเรา มอบรายได้จากการจัดกิจกรรมพร้อมเงินสมทบจากกลุ่ม จำนวน 3,000 บาท
เพื่อร่วมสมโภช 125 ปี ผ่าน คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์ เจ้าอาวาส

 

 

วันงานสมโภช ไปเก็บภาพของคณะกรรมการกลุ่มเครดิตมา ว่า แต่ละคน ทำกิจกรรมอะไรบ้าง

คุณจันทิภา   วัดแผ่นลำ เลขากลุ่มฯ ทำหน้าที่ แจก U&P naphorario WIFI ที่กองอำนวยการ

 

 

 

 

กำนันบุญส่ง ทิ้งชั่ว กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ ซิสเตอร์ แขกผู้ร่วมงาน ในนามประธานการจัดงาน

 

 

มอบดอกไม้ แด่ คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี อุปสังฆราช ประธานพิธี

 

มอบดอกไม้ขอบคุณ ซิสเตอร์คณะอุรืสุลิน (ต้นสังกัด ซ.ส่องแสง ถิ่นวัลย์ ลูกวัด)

 

 

 

 

 

 

 

คุณพรพิมล เหรัญญิก คอยดูแลสำรองค่าใช้จ่าย

 

 

 

อ.จิตสุภา เนืองทอง ผู้ตรวจบัญชีกลุ่มฯ ซึ่งเป็นออกแบบท่าฟ้อนรำในงาน

 

คุณวิสุดา ทิพย์สุวรรณ ฟ้อนรำอวยพร

 

 

คุณครูดวงใจ เนืองทอง ผู้ช่วยเหรัญญิกเรา รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและผู้ฟ้อนรำ

ส่วนผม บันทึกภาพและวีดีโอ เลยไม่มีรูปตัวเอง+55555555555

 

    ความคืบหน้า การสร้างที่ทำการชั่วคราว
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
สรุปกิจกรรมกลุ่ม เดือน ตุลาคม 2555
รวมรับทุกรายการ           จำนวน 79, 816บาท

    - เงินให้สมาชิกกู้สามัญ     จำนวน  53,500 บาท
      - สมาชิกสมทบ              จำนวน         14 คน
  - สมาชิกสามัญ                  จำนวน        225 คน
  รวมสมาชิก ทั้งสิ้น            จำนวน     238 คน
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555
ณ ศูนย์คาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง อ.เมือง จ.สกลนคร
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2555
การเตรียมความพร้อมจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฯ
การรับสมาชิกสมทบ การจ่ายเงิน สก2
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 วงเงิน อนุมัติ จำนวน 119,700 บาท
ภาพการรับฝากเงินสัจจะ-เงินกู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ฝากสะสมหุ้น-ชำระคืนเงินกู้ ฯลฯ จำนวน 76,153.50 บาท 
รวมยอดเงินหุ้นปัจจุบัน 384,643 บาท
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 200 คน
201102-05
สรุปผลการรับสมาชิกใหม่
และการสะสมเงินหุ้น
เมื่อ 2 เดือนตุลาคม
2011
สมาชิกฝากสะสมหุ้น จำนวน 30,0200 บาท
เงินกู้ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย 11,507.02 บาท
รวมเงินหุ้น 7 เดือน 233,384.85 บาท
และ สมาชิกใหมเดือนี้ 7 คน
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 127 คน
2011-10-02

การรับสมัครสมาชิกใหม่ เพิ่ม 17 คน
และฝากสะสมหุ้นของสมาชิก 31,060 บาท
 รวมจำนวนเงินหุ้น 1,520,034 บาท
พิจารณาเงินให้สมาชิกกู้ 11 ราย
ในวงเงิน 54,600 บาท
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

ณ วิทยุคนของแผ่นดิน ต.นาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เวลา 09.30-14.3 น
.