" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
สมาชิกของเรา
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09.30-14.00 น.
       
 
ประมวลภาพการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125 เมื่อ วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 ณ ศาลาประชาคม วัดคาทอลิกนาโพธิ์
ประธานพิธี โดย คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์ เจ้าอาวาสวัดฯ และที่ปรึกษากลุ่ม พระอาจารย์ประถม อัคคธฺโม จากบวัดโคกม่วง
ตลอดจน นายศรชัย ภูลับ จนท.พัฒนาสหกรณ์
ผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ่าสิบเอก สมชาติ จันทร์กระจ่าง ประธานฝ่ายการศึกษา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด นายบุญมี มณีรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ท่าแร่พัฒนา จำกัด
นายดาวิทย์ พุทธิไสย ผู้จัดการสหกรณ์เลิงฮังสามัคคีจำกัด และมวลสมาชิก 113 คน 
ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกเลือกคณะกรรมการชุดก่อตั้งเข้ามาทั้งชุด พร้อมเลือก นายบุญส่ง ทิ้งชั่ว กำนันตำบลนาโพธิ์ นางสาวผ่องศรี ซึมเมฆ
และ นางคำเพียร ไชยนต์
เป็นกรรมการ และยังคงเลือก นายประสงค์ เนืองทอง ดำรงตำแหน่งประธานดำเนินการ
และ
ให้คระกรรมการชุดนี้ เป็นผู้แทนในการดำเนินการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฯ ต่อไป 2012-04-10