" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
คณะกรรมการดำเนินการ
สมาชิกของเรา
ระเบียบข้อบังคับต่าง
ประกาศต่างๆ
ประวัติและความเแป็นมา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
     สาขาตะวันออกเฉียงเหนือ

บรรยากาศการรับ
สมัครสมาชิกใหม่ เพิ่ม 17 คน    รวม 113 คน
และฝากสะสมหุ้นของสมาชิก 31,060 บาท  รวมจำนวนเงินหุ้น 1,520,034 บาท และการประชุมเพื่อพิจารณาเงินให้สมาชิกกู้ 11 ราย
ในวงเงิน 54,600 บาท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554
ณ วิทยุคนของแผ่นดิน ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เวลา 09.30-14.3 น
.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินให้สมาชิก ที่ยื่นขอกู้ ในบ่ายวันเดียวกัน