"วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
ข้อรำพึงพระวาจาประจำวัน
พระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
สรุปข่าวประจำวัน โดย ประสงค์ เนืองทอง
รายการ อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์ มณฑล

เวลา 06.00-07.00 น.เว้นวันอาทิตย์
ก้อย กริยา
-เสียงชาวบ้าน

-ชุมชนคนลูกทุ่ง
จันทร์-เสาร์ 10.00-12.00 น.

สุพจน์ ลอยพิลา
-เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซี่ยน ช่วง คนกันเอง

จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00 น.
เมฆ เมืองนคร
-ลูกทุ่งสนธยา
-เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์
จันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00 น.
     
     

 
 ฟังผ่าน Url   http://103.22.182.104:8716

ฝากข้อความ - ขอเพลง


 
 

 

การประชุมคณะกรรมการและนายประยูร จารุวัฒนสิทธิ์
นักวิชาการชำนาญการ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
เพื่อหารือและกำหนดวันอบรมสมาชิกผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
สรุปผลการปฏิบัติงาน
กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
เดือนกันยายน 2556
และวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556
 


 
 

 

ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล
ประสงค์ เนืองทอง ศศ.บ เรียบเรียง

 

ประวัติความเป็นมาของบ้านม่วง หมู่ที่ 5

บ้านม่วงตั้งอยู่ที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนได้อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 7 ครอบครัวได้มาตั้งถิ่นฐานและเรียกชื่อหมู่ว่า บ้านตำแย ตั้งอยู่ระหว่างหัวสะพานนาโพธิ์ใหญ่ อยู่ไปอยู่มาได้ข้อคิดใหม่ จึงย้ายไปตั้งบ้านใหม่ ห่างจากบ้านเดิม ประมาณ 700 เมตร จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากตำแยเป็นบ้านม่วง มีประมาณ 21 ครอบครัว มีประชากร 49 คน บ้านม่วงอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกนคร

ที่ตั้ง

บ้านม่วง หมู่ 5 อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอกุสุมาลย์ ห่างจากอำเภอกุสุมาลย์ ประมาณ 6 กิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับ บ้านม่วง หมู่ 10
ทิศใต้ ติดกับ บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ 7
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 1
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านกุงศรี ตำบลนาเพียง

บ้านม่วง ตั้งอยู่ในตำบลนาโพธิ์ ห่างจากอำเภอกุสุมาลย์ ไปทางทิศตะวันตก 6 กิโลเมตร

ด้านประชาก
บ้านม่วง หมู่ 5 มีประชากร 927 คน แยกเป็น ชาย 467 คน หญิง 460 คน


อาชีพและการมีงานทำในชุมชน

อาชีพทำนา 110 ครอบครัว ทำสวน 10 ครอบครัว อาชีพรับจ้าง 40 ครอบครัว อาชีพค้าขาย 4 ครอบครัว อาชีพเลี้ยงสัตว์ 10 ครอบครัว อาชีพรับราชการ 3 คน/ 3 ครัวเรือน ประกอบอาชีพอย่างเดียว 110 ครัวเรือน ประกอบอาชีพหลายอย่าง 170 ครอบครัว

อาชีพอื่นของสมาชิกในชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ คือ ทำนา
- ปลูกมะเขือเทศ

คนว่างงานในชุมชน จำนวน 21 คน 170 ครัวเรือน

 

แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคในหมู่บ้าน

ประปา 1 แห่ง ฝาย 4 แห่ง บ่อน้ำตื้น 1 แห่ง บ่อโยก 4 แห่ง

สาธารณูปการในหมู่บ้าน

มีไฟฟ้า 170 ครอบครัว

สังคม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

ฮีต 12 ครอง 14 ที่ยังปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องในชุมชน, เหยาผี, บุญข้าวจี่

ศาสนา

ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจำหมู่บ้านคือ วัดทุ่งหว้าวิปัสสนา เป็นศูนย์ร่วมจิตใจชาวบ้านม่วง  

ลักษณะทั่วไป

- เนื้อที่ ไร่ ใช้ทำการเกษตร ไร่ - จำนวนครัวเรือน ครัวเรือน
- จำนวนประชากรทั้งหมด(ชาย หญิง)  

ลักษณะภูมิประเทศ

บ้านม่วงถูกล้อมรอบด้วยทุ่งนาและเป็นที่ราบลุ่ม โดยทั่วไปมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูหนาว ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนมาก ในฤดูฝนจะมีฝนตกประมาณ 60-70 % ของพื้นที่ช่วงอากาศกลางคืนจะเย็นชื้น และในฤดูอากาศจะหนาวมาก
ช่วงกลางคืนอากาศจะเย็นมาก        

สภาพเศรษฐกิจ

- รายได้เฉลี่ย 20 , 000 บาท/ต่อคน/ปี
- ครัวเรือนมีการอ้อมร้อยละ 80 % ต่อครัวเรือนทั้งหมด
- ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตร ใช้เนื้อที่ 3 , 000 ไร่ หลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วได้ทำการปลูกมะเขือเทศ รายเฉลี่ยครอบครัวละ10 , 000 บาท/ปี และได้ตั้งกลุ่มทอกก
- ผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาดภายในและภายนอกชุมชนคือ เสื่อที่ทอจากกก  

สภาพสังคม

- สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านม่วงมีความมั่นคงถาวร มีการจัดบ้านเรือนถูกสุขลักษณะ ครอบครัวมีความอบอุ่น - ประชากรส่วนใหญ่มีสุภาพแข็งแรง
- เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน
- ครัวเรือนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านม่วงส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งในหมู่บ้านและมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน  

ประเพณี / เทศกาลประจำปี/วัฒนธรรม

ประเพณีชาวบ้านม่วงหมู่ 5 จะจัดงานบุญประเพณีเภราภิเศกขึ้นในเดือนเมษายน เพื่อรำลึกถึงพ่อแม่ที่ตายและญาติพี่น้อง ซึ่งเป็นบุญประเพณีของหมู่บ้านที่เคยทำติดต่อกันมา  

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน/ การท่องเชิงอนุรักษ์/หรือสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชน

ชาวบ้านม่วงจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เด่นได้แก่ 1) กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอกก มีกิจกรรมเกี่ยวกับการนำเอากกมาย้อมสีธรรมชาติให้มีสีแตกต่างกัน จากเทคนิคการย้อมของภูมิปัญญาชาวบ้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเช่น กล่องใส่กระดาษทิชชู เสื่อกระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

    

อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านม่วง

 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน

ทรัพยากร / สัตว์เลี้ยง และผลผลิต

ในชุมชน

หน่วยนับ

จำนวน

หมายเหตุ

หนองน้ำสาธารณะ

หนอง

1

ฐานข้อมูลจาก กชช .2 ค

พื้นที่ทำนา

ไร่

2,940

 

พื้นที่ทำสวน

ไร่

170

 

พื้นที่ทำไร่

ไร่

246

 

ป่าชุมชน

ไร่

35

 

กก

ไร่

1

 

วัว

ตัว

-

 

เป็ด

ตัว

-

 

ไก่

ตัว

-

 

ฯลฯ

 

 

 

 

ตารางสรุปรายได้ของครัวเรือนในหมู่บ้านจากการประกอบอาชีพ

หมู่ที่ 5 บ้านม่วง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ที่มาของรายได้ครอบครัวจากการประกอบอาชีพ ต่อครัวเรือน / ปี

จำนวนรายได้ ( บาท)

ปัญหาที่สำคัญในการประกอบอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน

1. ขายผลผลิตพืชสวน

2. ขายผลผลิตพืชนา

3. ขายผลผลิตพืชไร่

4. ขายผลผลิตสัตว์เลี้ยง

5. การรับจ้าง

6. จากลูกส่งมาให้

7. จากค้าขาย

25,000

30,000

5,000

10,000

25,000

30,000

30,000

ขาดแคลนน้ำในการการเกษตร และสัตว์ติดโรคในฤดูร้อน

ตารางแสดงรายได้รวมและเฉลี่ยต่อครัวเรือน / ต่อคนต่อปีในหมู่บ้าน

รายได้จากการประกอบอาชีพของประชากร

จำนวนรายได้เฉลี่ย ( บาท)

1. รายได้รวมทั้งหมู่บ้าน

2. รายได้เฉลี่ยต่อ ครัวเรือน ต่อ ปี

3. รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี

250,000

175,000

25,000

 

ตารางแสดงภาระหนี้สินของประชาชนในหมู่บ้าน

 

รายได้จากภาวะหนี้สินของประชาชนในหมู่บ้าน

จำนวนหนี้สิน ( บาท)

1. หนี้สินรวม

2. หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน

3. หนี้สินเฉลี่ยต่อคน

 

 

300,000

150,000

20,000

 • หนี้สิน ธกส . รวมทั้งหมู่บ้าน
 • หนี้สหกรณ์รวมทั้งหมู่บ้าน
 • หนี้กลุ่มในหมู่บ้านทั้งหมด
 • หนี้นายทุนทั้งหมด
 • หนี้อื่นๆทั้งหมด

 

 

59,8000

700,000

-

-

-

 

ด้านการเมืองการปกครอง

ผู้ใหญ่บ้านชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน ........................

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อ.( คนที่ 1. นายสำลี วัดแผ่นลำ 2. นายปรีชา วัดแผ่นลำ

สมาชิก อบต. ชื่อ( คนที่ 1. นายสงวนศรี วัดแผ่นลำ 2. นายประถม ศักดิ์ซ้ายดา

จำนวนคุ้มมี 8 คุ้ม ดังนี้

 • ชื่อคุ้มประชาสุขสันต์ ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายพล โพธิ์ดำ
 • ชื่อคุ้มสันติสุข ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายเปียง วัดแผ่นลำ
 • ชื่อคุ้ม สามัคคีธรรม ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายสงวนศรี วัดแผ่นลำ
 • ชื่อคุ้ม แสงสว่าง ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายทองเปลี่ยน ฤทธิ์ฤาวงศ์
 • ชื่อคุ้ม มิตรภาพ ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายจิตร วัดแผ่นลำ
 • ชื่อคุ้ม รวมใจพัฒนา ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายเปียนศรี วัดแผ่นลำ
 • ชื่อคุ้ม สามแยกโพธิ์ทอง ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายประยงค์ แฮดเนาไพร
 • ชื่อคุ้ม ทานตะวัน ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายชูชาติ วัดแผ่นลำ

 

อปพร . จำนวน 11 คน ได้แก่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

นายผจญ โพธิ์ดำ

นายประสิทธิ์ มนต์สิงห์

นายอาดูล มาษา

นายพล โพธิ์ดำ

นายวัฒนา วัดแผ่นลำ

นายประนนพร ฤทธิฤาวงษ์

นายชูชาติ วัดแผ่นลำ

นายโฮม วัดแผ่นลำ

นายบุญเกิด ไชยนต์

นายพิศ เพิ่มขึ้น

นายนิรันด์ มามีกุล

 

กลุ่มองค์กรชุมชน / ปราชญ์ชาวบ้าน

1) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จำนวน 1 คน

1. นางคำปุ่น เถาว์อ้วน ตำแหน่ง ประธาน

2. นางจุด อุดมเดช รองประธาน

3. นางหนูพิน เถาว์อ้วน เหรัญญิก

4. นางไกล วัดแผ่นลำ กรรมการ

5. นางราศรี ศักดิ์ซ้ายดา กรรมการ

6. นางฉลอง วัดแผ่นลำ กรรมการ

7. นางสำเร็จ ศักดิ์ซ้ายดา กรรมการ

8. นางเวช วัดแผ่นลำ กรรมการ

9. นางรถ วัดแผ่นลำ กรรมการ

10. นางมาลัย เถาว์อ้วน กรรมการ

11. นางละเอียด กรมแสง กรรมการ

12. นางละเอียด กรมแสง กรรมการ

13. นางสมหมาย จันทจักร์ กรรมการและเลขานุกร

2) คณะกรรมการเยาวชนหมู่บ้าน จำนวน 1 คน ได้แก่

นายสงวนศรี วัดแผ่นลำ ตำแหน่ง ประธาน

กิจกรรมและผลงานของกลุ่มฯในชุมชน มีดังนี้

ชื่อกลุ่ม

ลักษณะ

กิจกรรมเด่น

จำนวนสมาชิก

( คน)

จำนวนเงินกองทุน

( บาท)

หมายเหตุ

กพสม .

ทอกก

127

138,000

 

เยาวชน

กีฬา

12

20,000

 

ออมทรัพย์ฯ

รับฝาก / ให้กู้เงิน

-

-

 

ฯลฯ

 

 

 

 

   

ข้อมูล ผู้รู้ / ปราชญ์ / แกนนำสำคัญของชุมชน

ชื่อ - สกุล

บ้านเลขที่

ความรู้ / ความสามารถโดดเด่น

1. นายกาวอน ศักดิ์ซ้ายดา

2. นายทวี ศักดิ์ซ้ายดา

3. นายประเคน เลิศล้ำ

4. นายประถม ศักดิ์ซ้ายดา

 

 

116

121

167

185

จักสาน

ผู้นำศาสนา

ผู้นำศาสนา

ผู้นำศาสนา

 

 

 

 กลับหน้าหลัก


10 สังฆมณฑล
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
บ้านเณรฟาติมาท่าแร่
อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่
อารามกลาริส กาปูชิน    ท่
าแร่

โรงเรียนคาทอลิก
มิสซังท่าแร่ขห
นองแสง
เซนต์ยอแซฟยานนาวา
เซนต์ยอแซฟสกลนคร
เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เซนต์ยอแซฟนาแก
เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
 
แนะนำ
สภาพระสังฆราช
บีอีซี ท่าแร่
วัดสองคอนมุกดาหาร
สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย


 ลิงค์อื่นๆ
ประเพณี-ฒนธรรม
สมัครงาน
รวมฟ้าผ่า
 find IP addresses

เพื่อนบ้านของเร
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

 โรงเรียนไพศาลวิทยา
โรงเรียนบ้านกุดฮู
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์ฯ
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านอีกุด
โรงเรียนบ้านโคกม่วง
โรงเรียนอนุบาลย์กุสุมาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ม.เกษตรศาสตร์ ฉกส.
สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อบจ.วัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานีตำรวจภูธร อ.กุสุมาลย์
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
เทศบาลตำบลท่าแร่
เทศบาลตำบลเชียงเครือ

สพท.สกลนคร เขต 1
สพท.สกลนคร เขต 2
สพท. สกลนคร เขต 3
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลกุสุมาลย์
โรงพยาบาลสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร
คลื่นวิทยุระบบ FM.
     และวิทยุชุมชน จังหวัดสกลนคร
    (แยกรายอำเภอและคลื่นความถี่)

คนเขียนเพลง(ทีมงานครูสลา)
108 อาชีพ

ธนาคาร อัตราแลกเปลียน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารไทยพาณิิชย์
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 นครธน จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารเอเชียจำกัด(มหาชน)
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
     ขนาดกลางและขนาดย่อมฯ
ซิตี้แบงค์ ไทยแลนด์
ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์
ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด
      (มหาชน
)
อุตุนิยมวิทยา


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

1
ดาวน์โหลดโทรฟรีทั่
วโลก
ส่วนราชการ หน่วยงาน
สำนักพระราชวัง
รัฐบาลไทย
สำนักนายกรัฐมนตร
นักเรียนไทยในสหรัฐฯ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพัฒนาสังคม
      และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยว-กีฬา
กระทรางเกษตรฯ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัยพากรฯ
     และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเทคโนโลยี
     สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรม
สนง.หลักประกันสุขภาพฯ
กรมประชาสัมพันธ์
กทช.
กรมพัฒนาชุมชน
กรมสรรพากร
สำนักงานสลากกินแบ่งฯ
สำนักงาน ป.ป.ส.
การท่องเทียวฯ
หนังไทยในอดีต
สปสช.เขต 8 อุดรธานี
           
 
 


 
 

www.free-counter-plus.com
Update 2013-12-16
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550

www.Stats.in.th