"วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"

ฟังรายการจากวิทยุออนไลน์
Naphoradio Online 24 Hrs.
สรุปข่าวประจำวัน โดย ประสงค์ เนืองทอง
รายการ อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์ มณฑล

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3
เวลา 06.00-07.00 น.เว้นวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์

สุพจน์ ลอยพิลา
-เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซี่ยน ช่วง คนกันเอง

จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00 น.

เมฆ เมืองนคร
-ลูกทุ่งสนธยา
-เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์
จันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00 น.

นาโพธิ์น้อย ม.7
หอกระจายข่าว
Radio Lessons and events of the Bible. ฟังรายการ"ตามรอยพระคัมภีร์ ทุกวัน

 
 

 
ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล
ประสงค์ เนืองทอง ศศ.บ เรียบเรียง

 

 

ประวัติความเป็นมาของบ้านขาไก่ หมู่ที่ 6

 

 

 

 

 

 



บ้านขาไก่ตั้งอยู่ที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกนคร เดิมแรกตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านเมืองเก่า เป็นเผ่าไทโส้ เหตุที่ย้ายมาตั้งบ้านที่บ้านขาไก่ เพราะทุกข์ภัยข้าวยากหมากแพง เพราเกิดจากฝนแล้งคนช้าง ม้า วัว ควาย ล้มตายเป็นอันมากและยังเกิดโรคอหิวาตกโรคระบาดผู้คนตายเป็นอันมากจึงพากันอพยพหนีออกจากบ้านเมืองเก่า
ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ใหม่

ส่วนนายราดบัณฑิต ทูลไชย ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มอพยพได้พาครอบครัวและญาติสนิทมิตรสหายไปตั้งบ้านเรือนใหม่ สาเหตุที่ตั้งชื่อบ้านขาไก่นั้น คือที่ตั้งนั้นมีผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นเถาว์วัลย์ ชื่อว่าหมากอ่งไก่   ต่อมาคนรุ่นหลังจึงเปลี่ยนชื่อบ้าน เป็นบ้านขาไก่    ต่อภายหลังจึงมีผู้คนอพยพมาจากที่อื่น เช่น บ้านบอนและบ้านหนองสิมบ้าง

สมัยนั้นชาวหมู่บ้านขาไก่ขึ้นอยู่กับหมู่บ้านเดิม คือบ้างเมืองเก่าบ้างและบ้านบอนบ้างเพราะว่ายังเป็นหมู่บ้านเล็กวัดวาอารามก็ยังไม่มี
และทางคมนาคมก็ยังไม่สะดวก ต้องใช้เดินทางเท้าและใช้ทางเกวียน


บ้านขาไก่หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกนคร
ห่างจากอำเภอกุสุมาลย์ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 10 กิโลเมตร

ที่ตั้ง

บ้านขาไก่ หมู่ 6 อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอกุสุมาลย์
มีพื้นที่ประมาณ 3,500 ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านโคกม่วง หมู่ 2

ทิศใต้ ติดกับ บ้านบอน หมู่ 3

ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านเมืองเก่า หมู่ 8

ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านนาเพียงใหม่

 

ข้อมูลด้านประชากร

บ้านขาไก่ หมู่ 6 มีประชากรรวม 659 คน แยกเป็นชาย 324 คน หญิง 335 คน

ข้อมูลด้านอาชีพและการมีงานทำในชุมชน

อาชีพทำนา 155 ครอบครัว ทำสวน 5 ครอบครัว อาชีพรับจ้าง 55 ครอบครัว อาชีพค้าขาย 6 ครอบครัว อาชีพเลี้ยงสัตว์ 40 ครอบครัว อาชีพรับราชการ – คน/ - ครัวเรือน ประกอบอาชีพอย่างเดียว 100 ครัวเรือน ประกอบอาชีพหลายอย่าง. 55 ครอบครัว

อาชีพอื่นของสมาชิกในชุมชน ได้แก่
ทำไร่ยาสูบ ทอผ้า ตัดเย็บ

 

ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคในหมู่บ้าน

ประปา 2 แห่ง ฝาย 4 แห่ง บ่อน้ำตื้น 7 แห่ง บ่อบาดาลโยก 5 แห่ง

ข้อมูลด้านสาธารณูปการในหมู่บ้าน

ไฟฟ้าสาธารณะ 14 จุด โทรศัพท์สาธารณะ 2 จุด

ข้อมูลด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

เหยาผีมูล ฮีต12 ครอง 14 ที่ยังปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องในชุมชน เหยาผีน้ำ ( ผีป่า)

ข้อมูลด้านสภาพสิ่งแวดล้อม

พื้นที่เป็นที่ลาดชัน เป็นดินลูกรัง ไม่อุ้มน้ำ ขาดแคลนน้ำในฤดูร้อน


ร้านค้า และสถานบริการในชุมชน – ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด 3 แห่ง

อาชีพ

ชาวบ้านขาไก่ประกอบอาชีพหลักทำนา ทำไร่มะเขือเทศ ทำไร่ยาสูบ

ศาสนา

ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจำหมู่บ้าน คือวัดสามัคคีศรีคาราม เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวขาไก่

ลักษณะทั่วไป

 • เนื้อที่ 3, 500 ไร่
 • จำนวนครัวเรือน 152 ครัวเรือน
 • จำนวนประชากรทั้งหมด 659 คน(ชาย 335 คน หญิง 324 คน)


ลักษณะภูมิประเทศ

บ้านขาไก่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา และป่าสงวน โดยทั่วไปจะมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว
ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนมาก ฤดูฝนจะมีฝนตกพอประมาณและฤดูร้อนอากาศจะร้อนมาก

สภาพทางเศรษฐกิจ

 • รายได้เฉลี่ย250, 000 บาท/ปี/คน
 • ครัวเรือนมีการออมร้อยละ80 ของครัวเรือนทั้งหมด
 • ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรใช่เนื้อที่ 2, 000ไร่จากนเนื้อที่ทั้งหมด3, 500ไร่ และตั้งกลุ่มทอผ้า
  กลุ่มแปรรูปจากผ้า(เย็บจักร)




 • สภาพสังคม
 • โดยส่วนมากยังถือขนบธรรมเนียมประเพณีดั่งเดิมสภาพบ้านเรือนบ้านขาไก่มีความมั่นคงถาวร มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเรียบและถูกสุขลักษณะครอบครัวมีความอบอุ่น
 • ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
 • เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ 15-60 ปีอ่านออกเขียนได้เป็นส่วนใหญ่
 • บ้านขาไก่เป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดยาเสพติดครัวเรือนในหมู่บ้านขาไก่ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกใหม่ที่ตั้งขึ้นและในหมู่บ้าน
  และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

ประเพณี/เทศกาลประจำปี/วัฒนธรรม

ในเดือนเมษายนของทุกปีชาวบ้านจะร่วมใจกันจัดงานบุญประจำปี เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน


การทอผ้าลายดอกแก้วและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าซึ่งเป็นสินค้าโอท็อป

ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง

ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประสิทธิ์ มันอินทร์

จำนวนคุ้มมี 10 คุ้ม ดังนี้

ชื่อคุ้มเหนือ - คุ้มใต้ ชื่อหัวหน้าคุ้มนายหนูการ มณีพันธ์

 • ชื่อคุ้มชุมชนสามัคคี ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายสมยศ สุโคตรภูมี
 • ชื่อคุ้มดอนเหนือ ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายประสิทธิ์ มันอินทร์
 • ชื่อคุ้มสีขาว ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายไพรวัลย์ ใครบุตร
 • ชื่อคุ้มอาสาพัฒนาเพื่อส่วนรวม ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายหวี มันอินทร์
 • ชื่อคุ้มโนนสำราญ ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายเกียน ทูลไชย
 • ชื่อคุ้มหนองจอกสามัคคี ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายบุญเหลือ มันอินทร์
 • ชื่อคุ้มพัฒนาสามัคคี ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายหนุ่ม ทูลไชย
 • ชื่อคุ้มดวงใจสามัคคี ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายวันนี แสนเพียง
 • ชื่อคุ้มประชาสุขสันต์ ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายมงคล แสนประสิทธิ์
 • ชื่อคุ้มสามแยกสามัคคี ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายบุญทัน อุปศรี

อปพร . จำนวน 17 คน ได้แก่

1. นายวีระพงษ์ แสนเพียง
2. นายหนุ่ม ทูลไชย
3. นายสมัย มันอินทร์
4. นายศรีวิรัส มันอินทร์
5. นายบุญเกิด มันอินทร์
6. นายประสิทธิ์ มันอินทร์
7. นายสมาน ขันบรรจง
8. นายไพรวัลย์ ใครบุตร
9. นายสมจิตร ภูละคร
10. นายประยุนต์ ขันบรรจง
11. นางกนกวรรณ ทรงกรต
12. นายทองศิล ทูลไชย
13. นายอุดร มันอินทร์
14. นายเมืองทอง ทูลไชย
15. นายเกียน ทูลไชย
16. นายครรชิต ขันบรรจง
17. นางประเพ็ญ ภูมี

กตส . จำนวน 30 คน

1. นายบุญเกิด มันอินทร์
2. นายหนุ่ม ทูลไชย
3.นายสมัย มันอินทร์
4.นายศรีวิรัส มันอินทร์
5. นายบุญทัน อุปศรี
6. นายสมาน ขันบรรจง
7. นายวน คำฤาชา
8. นายประหยัด มันอินทร์
9. นายสมจิตร ภูละคร
10. นายเจียม ทูลไชย
11. นายประยุนต์ ขันบรรจง
12. นายหนูพร แสนเพียง
13. นายดวงใส ขันบรรจง
14. นายสุษดา ขันบรรจง
15. นายวีระพงษ์ แสนเพียง
16. นายรำพงษ์ ใจถวิล
17. นายลำใย มหัตกุล
18. นายสมจิตร ภูละคร
19. นายไพรวัลย์ ใครบุตร
20. นายเวียน ลาไชย
21. นายสุริยันต์ ทูลไชย
22. นายประสิทธิ์ มันอินทร์
23. นายถาวอน แสนเพียง
24. นายบุญเหลือ มันอินทร์
25. นายมงคล แสนเพียง
26. นายประเสริฐ ทูลไชย
27. นายสุพจน์ ทูลไชย
28. นายประเทือง ทูลไชย
29. นางทองหล่อ ขันบรรจง
30. นางบัวเรียน ทูลไชย

ข้อมูลกลุ่มองค์กรชุมชน / ปราชญ์ชาวบ้าน

1) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จำนวน 3. คน ได้แก่

1. นางสกล มันอินทร์ ประธาน

2. นางฉวีวรรณ สุโคตรภูมี เลขานุการ

3. นางปรารถนา ขันบรรจง เหรัญญิก

2.) คณะกรรมการเยาวชนหมู่บ้าน จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายวิลลอง ทูลไชย ประธาน

2. นายบัณฑิต แสนเพียง เลขานุการ

3. นายบุญกอง ทูลไชย เหรัญญิก

3) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายวีระพงษ์ แสนเพียง ประธาน

2. นายนอม ทูลไชย เลขานุการ

3. นายไพรวัลย์ ใครบุตร เหรัญญิก

กิจกรรมและผลงานของกลุ่มฯในชุมชน มีดังนี้

ชื่อกลุ่ม

ลักษณะ

กิจกรรมเด่น

จำนวนสมาชิก

( คน)

จำนวนเงินกองทุน

( บาท)

หมายเหตุ

กพสม .

มีการออมทรัพย์

26

35,000

-

เยาวชน

กีฬา

55

-

-

ออมทรัพย์ฯ

รับฝาก / ให้กู้เงิน

73

75,000

 

ฯลฯ

 

 

 

 

 

ข้อมูล ผู้รู้ / ปราชญ์ / แกนนำสำคัญของชุมชน

ชื่อ - สกุล

บ้านเลขที่

ความรู้ / ความสามารถโดดเด่น

นายบัว ทูลไชย

7

การจักสานต่าง ๆ

นายสุด มุงวงษา

22

ด้านพิธีการทางศาสนาและพิธีกรรมท้องถิ่นต่าง ๆ

 

การเดินทางไปหมู่บ้าน

ใช้เส้นทางระหว่างบ้านนาโพธิ์-บ้านโพนแพง

การติดต่อ

ติดต่อสอบถาม เพื่อสั่งซื้อผ้าห่ม จากกลุ่มทอผ้าห่ม บ้านขาไก่ ติดต่อได้ที่กลุ่มทอผ้าบ้านขาไก

 



กลับหน้าหลัก

 


 
 

 
 




 
 
บริการดาวน์โหลด
ตารางการอบรมหลักสูตรพุทธวจน วังสวนกล้วย อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
สารวัดท่าแร่ ปีที่29 ฉบับที่25 สัปดาห์ที่12 เทศกาลธรรมดา 22-28 มิถุนายน14
สารวัดปีที่ 29 ฉบับที่ 23 สมโภชพระจิตเจ้า 8 - 14 มิถุนายน14
 
 
MovieOnline1Online 2  
TV Online
Radio Online  ชมวีดีโอ สดจากห้องส่งนาโพธิ์
Radio Vatican  
รุ่งอรุณวิทยา
วิทยุรัฐสภา
อสมท.สกลนคร
ดอกคูนเรดิโอ สัมฤทธิ์โปรโมชั่น
พันธมิตร วาริชเรดิโอ
สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ
     และโทรทัศน์ จังหวัดสกลนคร
วิทยุแห่งประเทศไทย จ.สกลนคร
florafm-ฟลอร่ามิวสิค
สถาบันพุทธวจนวังสวนกล้วย
ข่าวสาร จาก
วัดนักบุญ
มารีอามักดาเลนา

ประมวลภาพงานมงคลสมรสบิว
2013-11-23

รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน
ประวัติอาเซียน10ประเทศ
Asean Radio Stations
ฟังเพลงและรายการวิทยุจากประเทศอาเซี่ยน
more Cambodia Brunei Darussalam   Myanmar
Philippines Malaysia
All Asia Radio Station Singapore Vietnam Laos


 
 

ซิสเตอร์
สังวาลย์ เนืองทอง


ซิสเตอร์
นวลมณี ถิ่นวัลย์




ซิสเตอร์
ส่องแสง ถิ่นวัลย์


ซิสเตอร
โลซาแห่งลีมา
รัตนากร มะหัตกุล




เซอร์
วรรณา เนืองทอง




  ประมวลภาพ ตลาดนัด เช้า ครั้งที่ 12
ตลาดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ เออีซี
ตำบลนาโพธิ์ หรือ ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557


สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์
วิทยุและโทรทัศน์ จังหวัดสกลนคร

ร่วมงานแถลงข่าว
Robinson Futsal Cup 2014
ณ โรบินสัน สาขาสกลนคร
เมื่อวันอังคารที่10 มิถุนายน 2557


ประมวลภาพ ตลาดนัด เช้า ครั้งที่ 11
ตลาดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ เออีซี
ตำบลนาโพธิ์ หรือ ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2557

ประมวลภาพ คสช
คืนความสุขสู่ประชาชน

ณ ศาลาประชาคม วัดคาทอลิกนาโพธิ์
มีผู้ร่วมงาน ราว 300 คน
เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557


สรุปผลการปฎิบัติงานสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ระดับกลุ่ม รายการรับวันนี้
จำนวน 36,199 บาท
อนุมัติเงินกู้ 115,500 บาท


อาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 มิถุนายน 2557


ประมวลภาพ ตลาดนัด เช้า ครั้งที่ 3
ตลาดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ เออีซี
ตำบลนาโพธิ์ หรือ ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557


ประมวลภาพ ตลาดเย็น ครั้งที่ 10
ตลาดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ เออีซี ตำบลนาโพธิ์

หรือ ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557


รวมประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาต
(สื่อ-สหกรณ์)
National peace and Order Maintaining Council 24/05/2557

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 32 /2557


ประมวลภาพ ตลาดเย็น ครั้งที่ 9
ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557


พล.ต.ธนกร จงอุส่าห์
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
ประธาน กอ.รส. จังหวัดนัดหมายพบสื่อมวลชน

ณ สโมสรทหารจังหวัดสกลนคร
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2557
โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ160คน






ประมวลภาพ ตลาดเย็น ครั้งที่ 6
ตลาดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ เออีซี
ตำบลนาโพธิ์


หรือ ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557


ประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
นาโพธิ์ 125 จำกัด
แจ้งผลการดำเนินงานระดับกลุ่ม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557
(วันอาทิตย์ต้นเดือน)


ตลาดเช้า และตลาดเย็น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557
เวทีและบรรยากาศตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
ที่นาโพธิ์ เมื่อ 1 พฤษภาคม 2557

ขอขอบคุณ ศิลปิน ครูเพลงและพิธีกร
แดน ดวงตะวัน, หรั่ง มงคล อาจารย์โย
บ่าวยะ ชมรมคนรักศิล พระอาจารย์ประถม



:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
   อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ::


สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ
ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กทม.


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557/2014


ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
แถลงข่าวประชาสัมพันธ์
การระดมทุนเพื่อบูรณะฯ
ยอดฉัตรองค์พระธาตุเชิงชุม

องค์พระธาตุเชิงชุม เมื่อ 24 ม.ย.2557


แนะนำปุ๋ยอินทรีย
์ตราสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กระสอบละ 400 บาท

สอบถามและสั่งซื้อได้ที่
089 863 3349


ประมวลภาพ
พิธีล้างเท้าอัครสาวกพิธีเฝ้าศิล
ที่วัดนาโพธิ์ 2014


เมื่อวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์
17 เมษายน 2557



ตลาดพอเพียงโพธิืทอง
ทุกเย็นวัน พฤหัสบดี
ตลาดเช้าทุกวันที่ 1 ของเดือน



ชมประมวลภาพ พิธีรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ วันสงกรานต์
ณ ศาลาวัดคาทอลิกนาโพธิ์


อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันอาทิตย์ีที่ 13 เมษายน 255
7

ชมประมวลภาพ พิธีแห่ใบลาน
วัดคาทอลิกนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557


สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
นายประสงค์ เนืองทอง ประธานกรรมการ
และคณะกรรมการบริหาร

ออกหน่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
และรับสมัครสมาชิกใหม่ณ
ที่ทำการผู้ใหญ่บริสุทธิ์ ผาละพัง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่3 บ้านบอน

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557
มอบสวัสดิการ สก.2 แก่สมาชิก
ชมสรุปผลและภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557
วันอาทิตย์ต้นเดือน


ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการ
ตลาดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่เออีซี ตำบลนาโพธิ์

คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์
ประธานพิธีและที่ปรึกษา
เป็นประธานกรรมการ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

ประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ ฯ
แจ้งผลการดำเนินงานระดับกลุ่ม
เมื่อสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2557

และวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 วันอาทิตย์ต้นเดือ



:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
   อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ::



เปิดสอนการใช้โปรแกรมและการสร้างเว็บเพจ
การเชื่อมต่อและส่งข้อมูล ภาพ เสียง วีดีโอ ขึ้นเว็บตัวเอง
การทำ วิทยุ ออนไลน์ และ วิดีโอออนไลน์

และแนะนำการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
7-11 เมษายน 2557
ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น.
รับประกัน ใช้งานได้ 100 %

 

ชมประมวลภาพงาน
"สายสัมพันธ์วันนักข่าว"

สมาคมนักข่าวฯ สกลนคร
เมื่อ 5 มีนาคม 2557



ต้องการขายบ้าน 1,500,000.-
ที่ศรีสงคราม จ.นครพนม

รายละเอียด

ร่วมประชุมสมาคมนักข่าวฯ
จังหวัดสกลนคร จัดงานวันนักข่าว
5 มีนาคม 2557

ณศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง

อ.เมือง จ.สกลนคร
บัตรราคา โต๊ะละ ๒,๔๐๐ บาท
สอบถามที่ ๐๘๑-๐๕๑๘๑๑๕



:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
   อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ::




นายประสงค์ เนืองทอง ประธานกรรมการ และคณก.ฯ

ร่วมแสดงความอาลัย
นายสมคิด หงษ์ศรีเมือง
สมาชิกเครดิตฯเสียชีวิต
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2557


ประมวลภาพฉลองวัดคาทอลิกนาโพธิ์
14 กุมภาพันธ์ 2014


ชมหน้า 1


ประมวลภาพฉลองวัดคาทอลิกนาโพธิ์
14 กุมภาพันธ์ 2014

ชมหน้า
2

บัดนี้ คณะกรรมการฯ
ได้ดำเนินการจดทะเบียน
เป็นสหกรณ์แล้ว

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556ในชื่อ
“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์125 จำกัด”

: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
   อัครสังฆมณฑล
   ท่าแร่-หนองแสง ::


ชมการเล่นสะโลอ๊อหรือสะลา
ฟังประวัติความเป็นมา

ของชาวโส้บ้านโคกม่วง
ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร



วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557
ผมเลือกใช้ NanoBridge M5-25
เพื่อติดตั้งระบบ ส่ง Wifi
ระยะไกล 4.4 Km.


ประมวลภาพ พิธีฌาปนกิจศพ
คุณพ่อสมวน สุวรรณคำ

(บิดาคุณรัชนี สุวรรณคำ
ผู้ก่อตั้งนาโพธิ์เรดิโอ)

เมื่อ 25 มกราคม 2557


การประชุมใหญ่ครั้งแรก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์
๑๒๕ จำกัด


๒๔ มกราคม ๒๕๕๗


พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาส ทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2557

คุณพ่อ ธัญญา ศรีอ่อน
เจ้าอาวาสวัดนาโพธิ์ ประธานพิธ
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557


 




  ลาทีปีเก่า 2556   บ้านของเรา...ครอบครัวของเรา

เมื่อ 31 ธันวาคม 2013

Thailand Christmas Festival 2013
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ขอเชิญรับชมบรรยา กาศค่ำคืน
วันคริสต์มาส 23 ธันวาคม ค.ศ. 2013


รับชมภาพการแห่ดาว
จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่



ชมภาพโครงการ ทำความดีเชิดชูบูชาพ่อ2554

-โครงการ
- คำมงคล ที่ศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก
- ผู้แจ้งความประสงค์จัดตั้งโรงทานปี 2554
-
ประมวลภาพกิจกรรมที่ 1 ศาสนพิธี
 
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554
- สรุปและประมวลภาพกิจกรรมที่ 2 โรงทาน

สรุปและประมวลภาพงานเชิดชูบูชาพ่อ
และ 9 ปีนาโพธิ์เรดิโอ
กิจกรรมที่ 2 
วาดภาพ ร้องเพลง โรงทาน
หมอลำย้อนยุค 

เมื่อ 8 ธันวาคม 255
6




ชมการเล่นสะโลอ๊อหรือสะลา
ประวัติและวิธีการเล่น
ของชาวไทโส้บ้านโคกม่วง
ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ขาย สินค้าชุมชน
(รายละเอียดชมสินค้าและ
OTOP ชุมชน )
08 3290 1164 ตลอดปี


งานมหกรรมบัว
    อุทยานบัวหนองหาร
    วันแรก 2010-10-20

 
ยือนถิ่นภารตะ สักการะสถาน
   ประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน
   ตอน เยี่ยมบ้านนางสุชาดา

  ประวัติความเป็นมาวันคริสต์มาส

  เยือนถิ่นภารตะ สักการะสถาน
    ประสูติตรัสรู้ และปรินิพพาน
    ตอน แม่น้ำเนรัญชรา


สารนาถ ธรรมเมกขสถูป
    สถูปผู้เห็นธรรม
    ศาสนสถานโบราณ


รวมบทความ
และภาพประทับใจ
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
วันแรกที่โรม
ตุลาคม 2007
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
เปิดปีการศึกษา 2009-2010
และอำลาพี่น้องคนไทยในโรม
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
    ของพระพุทธเจ้า
    ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน


 

ฟังเพลงกับ....
หนุ่มน้อย คนภูไท
นาโพธิ์ถิ่นภูไท
ภูไทสัมพันธ์
ภูไทใจช้ำ

เยือนสิงคโปร์

20 กันยายน 2012

รสชาดโจ๊กกบหม้อดิน

ที่ Lavender สิงคโปร์

วันชื่น-คืนสุข

Sheraton Tower Singapore
22 กันยายน 2
012

เที่ยวเกาะมหาสนุก

Sentosa 21 กันยาย 2012   

naphoradio WiFi ติดตั้ง
ชุดเชื่อมโยงเครือข่ายไร้สาย
ระยะไกล10-30 กิโลเมตร

ส่งไปที่ศูนย์ฯวังสวนกล้วย
เมื่อ ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556


 

เกี่ยวกับวิทยุ


 
 
เพื่อนบ้านของเร

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
 โรงเรียนไพศาลวิทยา
โรงเรียนบ้านกุดฮู
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์ฯ
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านอีกุด
โรงเรียนบ้านโคกม่วง
โรงเรียนอนุบาลย์กุสุมาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ม.เกษตรศาสตร์ ฉกส.
สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อบจ.วัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานีตำรวจภูธร อ.กุสุมาลย์
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
เทศบาลตำบลท่าแร่
เทศบาลตำบลเชียงเครือ

สพท.สกลนคร เขต 1
สพท.สกลนคร เขต 2
สพท. สกลนคร เขต 3
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลกุสุมาลย์
โรงพยาบาลสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร
คลื่นวิทยุระบบ FM.
     และวิทยุชุมชนจังหวัดสกลนคร
    (แยกรายอำเภอและคลื่นความถี่)

คนเขียนเพลง(ทีมงานครูสลา)
108 อาชีพ

ธนาคาร อัตราแลกเปลียน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารไทยพาณิิชย์
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการส่งออก
      และนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 นครธน จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารเอเชียจำกัด(มหาชน)
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
     ขนาดกลางและขนาดย่อมฯ
ซิตี้แบงค์ ไทยแลนด์
ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์
ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด
      (มหาชน
)




อุตุนิยมวิทยา


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

1
ดาวน์โหลดโทรฟรีทั่
วโลก
ส่วนราชการ หน่วยงาน
สำนักพระราชวัง
รัฐบาลไทย
สำนักนายกรัฐมนตร
นักเรียนไทยในสหรัฐฯ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพัฒนาสังคม
      และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยว-กีฬา
กระทรางเกษตรฯ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัยพากรฯ
     และสิ่งแวดล้อ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเทคโนโลยี
     สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรม
สนง.หลักประกันสุขภาพฯ
กรมประชาสัมพันธ์
กทช.
กรมพัฒนาชุมชน
กรมสรรพากร
สำนักงานสลากกินแบ่งฯ
สำนักงาน ป.ป.ส.
การท่องเทียวฯ
หนังไทยในอดีต
สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 
 

 
 

www.free-counter-plus.com
Update 2014-09-25
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550