"วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
ข้อรำพึงพระวาจาประจำวัน
พระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
สรุปข่าวประจำวัน โดย ประสงค์ เนืองทอง
รายการ อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์ มณฑล

เวลา 06.00-07.00 น.เว้นวันอาทิตย์
ก้อย กริยา
-เสียงชาวบ้าน

-ชุมชนคนลูกทุ่ง
จันทร์-เสาร์ 10.00-12.00 น.

สุพจน์ ลอยพิลา
-เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซี่ยน ช่วง คนกันเอง

จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00 น.
เมฆ เมืองนคร
-ลูกทุ่งสนธยา
-เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์
จันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00 น.
     
     

 
 ฟังผ่าน Url   http://103.22.182.104:8716

ฝากข้อความ - ขอเพลง


 
 

 

การประชุมคณะกรรมการและนายประยูร จารุวัฒนสิทธิ์
นักวิชาการชำนาญการ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
เพื่อหารือและกำหนดวันอบรมสมาชิกผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
สรุปผลการปฏิบัติงาน
กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
เดือนกันยายน 2556
และวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556
 


 
 

 

ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล
ประสงค์ เนืองทอง ศศ.บ เรียบเรียง

 

ประวัติความเป็นมาของบ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ 7

บ้านนาโพธิ์น้อยตั้งอยู่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกนคร เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่กว่า 150 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม โดยมีพื้นที่ทำมาหากินเป็นท้องรอบบริเวณหมู่บ้าน ชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยในรุ่นแรกได้ตั้งรกรากอยู่ในบ้านนาโพธิ์ใหญ่
ซึ่งปัจจุบันคือนาโพธิ์ หมู่ 1 และนาโพธิ์ หมู่ 11 ได้พาลูกหลาน 2-3 ครอบครัวมาตั้งรกรากห่างจากนาโพธิ์ใหญ่ประมาณ 1 กิโลเมตร หลายๆปีก็หลายครอบครัวจึงตั้งเป็นบ้านนาโพธิ์น้อย ซึ่งแยกออกมาจากนาโพธิ์ใหญ่ ชาวนาโพธิ์น้อยเป็นคนพื้นเมืองชาวภูไท

ที่ตั้งพอสังเขป

บ้านนาโพธิ์น้อยหมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกนคร ห่างจากอำเภอกุสุมาลย์ ไปทางทิศใต้ ประมาณ 3 กิโลเมตร

อาชีพ

ชาวบ้านม่วงประกอบอาชีพหลักทำนา เพราะดินไม่สามารถทำสวนหรือเพาะปลูกผลไม้ต่างๆได้ เพราะเป็นดินรุกรัง

ศาสนา

ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ มีวัดประจำหมู่บ้าน คือ วัดแม่พระเสด็จมาเยี่ยมนาง อาริสเบชส์ เป็นส่วนศูนย์ร่วมของชาวบ้านม่วง

ลักษณะทั่วไป

 • เนื้อที่ 1, 800 ไร่ใช้ทำเกษตร 1, 100 ไร่
 • จำนวนครัวเรือน 191 ครัวเรือน
 • จำนวนประชากรทั้งหมด 912 คน(ชาย 450 คน หญิง 462 คน)

ลักษณะภูมิประเทศ

บ้านนาโพธิ์น้อยถูกรอบล้อมไปด้วยทุ่งนา โดยทั่วไปจะมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนวา ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนมาก ฤดูฝนจะมีฝนตกพอประมาณและฤดูร้อนอากาศจะร้อนมาก

สภาพทางเศรษฐกิจ

 • รายได้เฉลี่ย20, 000 บาท/ปี/คน
 • ครัวมีการออมร้อยละ 60 % ของครัวเรือนทั้งหมด
 • มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและมีเส้นทางคมนมคมในการขนส่งตลอดปี

  สภาพสังคม
 • สภาพบ้านเรือนบ้านขาไก่มีความมั่นคงถาวร มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเรียบและถูกสุขลักษณะครอบครัวมีความอบอุ่น
 • ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง
 • เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ 15-60 ปีอ่านออกเขียนได้เป็นส่วนใหญ่
 • ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปได้รับการดูแลเบี้ยยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการเป็นอย่างดีในหมู่บ้านนาโพธิ์น้อยส่วนใหญ่เป็น
  สมาชิกใหม่ที่ตั้งขึ้นและในหมู่บ้านและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

ประเพณี/เทศกาลประจำปี/วัฒนธรรม

ในวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกๆปี จะมีการแห่ดาวเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส และทำบุญฉลองวัดในวันปีใหม่ของทุกปี

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ชาวบ้านนาโพธิ์น้อยจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อ จักสาน เช่น แห ตระค้อง และผลิตภัณฑ์ต่างๆในการจับปลา และจักสานไม้ไผ่ เช่น ตะกร้า กระทอ ของใช้ในครัวเรือน

กาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/หรือสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชน - สถานที่พักในชุมชน - การเดินทางไปหมู่บ้าน

ใช้ทางหลวงสกนคร-นครพนม เข้าในทางหมู่บ้านถนนนาโพธิ์น้อย-โพนแพง

การติดต่อ

ติดต่อได้ง่ายเพราะไม่ไกลกับถนนหลวงสกลนคร-นครพนมและไกลกับ เทศบาลกุสุมาลย์เพียง 3 กิโกเมตร อื่นๆ

 

 


ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญรัช เนืองทอง

 


10 สังฆมณฑล
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
บ้านเณรฟาติมาท่าแร่
อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่
อารามกลาริส กาปูชิน    ท่
าแร่

โรงเรียนคาทอลิก
มิสซังท่าแร่ขห
นองแสง
เซนต์ยอแซฟยานนาวา
เซนต์ยอแซฟสกลนคร
เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เซนต์ยอแซฟนาแก
เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
 
แนะนำ
สภาพระสังฆราช
บีอีซี ท่าแร่
วัดสองคอนมุกดาหาร
สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย


 ลิงค์อื่นๆ
ประเพณี-ฒนธรรม
สมัครงาน
รวมฟ้าผ่า
 find IP addresses

เพื่อนบ้านของเร
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

 โรงเรียนไพศาลวิทยา
โรงเรียนบ้านกุดฮู
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์ฯ
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านอีกุด
โรงเรียนบ้านโคกม่วง
โรงเรียนอนุบาลย์กุสุมาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ม.เกษตรศาสตร์ ฉกส.
สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อบจ.วัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานีตำรวจภูธร อ.กุสุมาลย์
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
เทศบาลตำบลท่าแร่
เทศบาลตำบลเชียงเครือ

สพท.สกลนคร เขต 1
สพท.สกลนคร เขต 2
สพท. สกลนคร เขต 3
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลกุสุมาลย์
โรงพยาบาลสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร
คลื่นวิทยุระบบ FM.
     และวิทยุชุมชน จังหวัดสกลนคร
    (แยกรายอำเภอและคลื่นความถี่)

คนเขียนเพลง(ทีมงานครูสลา)
108 อาชีพ

ธนาคาร อัตราแลกเปลียน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารไทยพาณิิชย์
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 นครธน จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารเอเชียจำกัด(มหาชน)
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
     ขนาดกลางและขนาดย่อมฯ
ซิตี้แบงค์ ไทยแลนด์
ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์
ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด
      (มหาชน
)
อุตุนิยมวิทยา


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

1
ดาวน์โหลดโทรฟรีทั่
วโลก
ส่วนราชการ หน่วยงาน
สำนักพระราชวัง
รัฐบาลไทย
สำนักนายกรัฐมนตร
นักเรียนไทยในสหรัฐฯ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพัฒนาสังคม
      และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยว-กีฬา
กระทรางเกษตรฯ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัยพากรฯ
     และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเทคโนโลยี
     สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรม
สนง.หลักประกันสุขภาพฯ
กรมประชาสัมพันธ์
กทช.
กรมพัฒนาชุมชน
กรมสรรพากร
สำนักงานสลากกินแบ่งฯ
สำนักงาน ป.ป.ส.
การท่องเทียวฯ
หนังไทยในอดีต
สปสช.เขต 8 อุดรธานี
           
 
 


 
 

www.free-counter-plus.com
Update 2013-12-16
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550

www.Stats.in.th