"วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
ข้อรำพึงพระวาจาประจำวัน
พระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
สรุปข่าวประจำวัน โดย ประสงค์ เนืองทอง
รายการ อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์ มณฑล

เวลา 06.00-07.00 น.เว้นวันอาทิตย์
ก้อย กริยา
-เสียงชาวบ้าน

-ชุมชนคนลูกทุ่ง
จันทร์-เสาร์ 10.00-12.00 น.

สุพจน์ ลอยพิลา
-เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซี่ยน ช่วง คนกันเอง

จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00 น.
เมฆ เมืองนคร
-ลูกทุ่งสนธยา
-เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์
จันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00 น.
     
     

 
 ฟังผ่าน Url   http://103.22.182.104:8716

ฝากข้อความ - ขอเพลง


 
 

 

การประชุมคณะกรรมการและนายประยูร จารุวัฒนสิทธิ์
นักวิชาการชำนาญการ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
เพื่อหารือและกำหนดวันอบรมสมาชิกผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
สรุปผลการปฏิบัติงาน
กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
เดือนกันยายน 2556
และวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556
 


 
 


ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล
ประสงค์ เนืองทอง ศศ.บ เรียบเรียง

 

ประวัติความเป็นมาขอบงหมู่บ้านโคกสว่าง หมู่ 12

บ้านโคกสว่างหมู่ที่12 ได้แยกมาจากบ้านโคกสว่างหมู่ที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2545
มีครัวเรือนทั้งหมด 124 ครัวเรือน มีประชากร 516 คน
ตั้งอยู่ระหว่างหัวสะพานแยกไปบ้านโคกสว่างหมู่ที่ 4
ได้ใช้ชื่อเดิมที่ใช้เรียกกันมาและคนในชุมชนยังรักบ้านโคกสว่าง จึงได้ใช้ชื่อเดิมจนถึงปัจจุบัน


ที่ตั้งพอสังเขป

บ้านโคกสว่างตั้งอยู่ตำบลนาโพธิ์ ห่างจากอำเภอกุสุมาลย์ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโกเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านหนองหอย ทิศใต้ ติดกับ บานโคกม่วง หมู่ 2 ทิศตะวันออก
ติดกับ บ้านอีกุด ตำบลกุสุมาลย์ ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านค้ออาชีพ

ส่วนมากประชาชนประกอบอาชีพคือ ทำนา

ศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ลักษณะทั่วไป

เป็นที่ราบเป็นทุ่งนารอบล้อมหมู่บ้าน มีภาษาท้องถิ่นคือ ภาษาโส้ ปกครองกันเองอย่างพี่น้อง

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบทำการเกษตรได้ผลดี โดยทั่วไปมี 3 ฤดู คือฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน
ในฤดูฝนตกต้องตามฤดูกาล

สภาพทางเศรษฐกิจ

-รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/คน/ปี -ครัวเรือนมีการออมร้อยละ 80 ต่อครัวเรือนทั้งหมด
-ประชาชนส่วนใหญ่ทำนาขายข้าวและเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มเลี้ยงปลาและกลุ่มจักสานประจำหมู่บ้าน
ใช้เนื้อที่ทำนาประมาณ 3,500 ไร่ หลังจากทำนาจะปลูกมะเขือเทศ ปลูกพริก
และปลูกข้าวโพดเป็นรายได้เสริมเฉลี่ยครอบครัว ละ 10,000 บาท/ปี

สภาพสังคม

สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านโคกสว่างมีความมั่นคงถาวร มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะครอบครัวมีความอบอุ่น
-ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้การตรวจสุขภาพประจำปี
-เด็กและเยวาชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคนประชาชนที่มีอายุ 15-60 ปี ร้อยละ73อ่าออกเขียนได้เป็นส่วนใหญ่
-ชาวบ้านโคกสว่างประชาชนส่วนใหญ่ไม่ติดสุราไม่ติดบุหรี่ ปฏิบัติทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ประเพณี/เทศกาลประจำปี/วัฒนธรรม

การเหยาผีมูล , การเล่นสะลา

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ชาวบ้านได้รวมตัวกัน ทอผ้าห่ม ผ้าถุง เพื่อใช้ในครอบครัว

ผู้รู้ / ปราชญ์ / แกนนำสำคัญของชุมชน

ชื่อ - สกุล

บ้านเลขที่

ความรู้ / ความสามารถโดดเด่น

1. นายสุพรรณ ใยปางแก้ว

2. นายกานี ใยปางแก้ว

3. นายโสพิน ฮาดเนาลี

4. นายสุดตา ใบแสน

นายปู จันจุลา

 

2

51

57

70

75

ความรู้ด้านจารีตประเพณี วัฒนธรรม

จักสาน

ความรู้ด้านจารีตประเพณี วัฒนธรรม

ความรู้ด้านจารีตประเพณี วัฒนธรรม

ความรู้ด้านจารีตประเพณี วัฒนธรรม

 

จำนวนคุ้มมี 2 คุ้ม ดังนี้
1. ชื่อคุ้มสีชมพู ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายกานี ใยปางแก้ว 2. ชื่อคุ้ม แสนสุข ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายประจันทร์ ศรีเมือง

อปพร .
จำนวน 8 คน ได้แก่ นายปรีชา ใยปางแก้วนายนิกูล ใยปางแก้ว นายสมพร ใยปางแก้ว
นายนครชัย ใบแสน นายสฤษดิ์ รันชิดโคตร นายทอง โพธิ์แสนหลี นายเสริฐ จันจุลา นายเกษม มันอินทร์

คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
จำนวน 8 คน ได้แก่ 1. นางหนองคาย ใยปางแก้ว ประธานกลุ่ม
2. นางพุทธา ใยปางแก้ว รองประธาน 3. นางบัวทอง ใบแสน กรรมการ 4. นางทองจันทร์ จันจุลา กรรมการ
5. นางทำนอง ใยปางแก้ว กรรมการ 6. นางเกียง รันชิตโคตร กรรมการ 7. นางจริยา สมสวัสดิ์ กรรมการ 8. นางจำปา จันจุลา กรรมการและเลขานุการกลับหน้าหลัก10 สังฆมณฑล
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
บ้านเณรฟาติมาท่าแร่
อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่
อารามกลาริส กาปูชิน    ท่
าแร่

โรงเรียนคาทอลิก
มิสซังท่าแร่ขห
นองแสง
เซนต์ยอแซฟยานนาวา
เซนต์ยอแซฟสกลนคร
เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เซนต์ยอแซฟนาแก
เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
 
แนะนำ
สภาพระสังฆราช
บีอีซี ท่าแร่
วัดสองคอนมุกดาหาร
สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย


 ลิงค์อื่นๆ
ประเพณี-ฒนธรรม
สมัครงาน
รวมฟ้าผ่า
 find IP addresses

เพื่อนบ้านของเร
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

 โรงเรียนไพศาลวิทยา
โรงเรียนบ้านกุดฮู
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์ฯ
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านอีกุด
โรงเรียนบ้านโคกม่วง
โรงเรียนอนุบาลย์กุสุมาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ม.เกษตรศาสตร์ ฉกส.
สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อบจ.วัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานีตำรวจภูธร อ.กุสุมาลย์
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
เทศบาลตำบลท่าแร่
เทศบาลตำบลเชียงเครือ

สพท.สกลนคร เขต 1
สพท.สกลนคร เขต 2
สพท. สกลนคร เขต 3
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลกุสุมาลย์
โรงพยาบาลสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร
คลื่นวิทยุระบบ FM.
     และวิทยุชุมชน จังหวัดสกลนคร
    (แยกรายอำเภอและคลื่นความถี่)

คนเขียนเพลง(ทีมงานครูสลา)
108 อาชีพ

ธนาคาร อัตราแลกเปลียน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารไทยพาณิิชย์
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 นครธน จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารเอเชียจำกัด(มหาชน)
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
     ขนาดกลางและขนาดย่อมฯ
ซิตี้แบงค์ ไทยแลนด์
ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์
ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด
      (มหาชน
)
อุตุนิยมวิทยา


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

1
ดาวน์โหลดโทรฟรีทั่
วโลก
ส่วนราชการ หน่วยงาน
สำนักพระราชวัง
รัฐบาลไทย
สำนักนายกรัฐมนตร
นักเรียนไทยในสหรัฐฯ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพัฒนาสังคม
      และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยว-กีฬา
กระทรางเกษตรฯ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัยพากรฯ
     และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเทคโนโลยี
     สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรม
สนง.หลักประกันสุขภาพฯ
กรมประชาสัมพันธ์
กทช.
กรมพัฒนาชุมชน
กรมสรรพากร
สำนักงานสลากกินแบ่งฯ
สำนักงาน ป.ป.ส.
การท่องเทียวฯ
หนังไทยในอดีต
สปสช.เขต 8 อุดรธานี
           
 
 


 
 

www.free-counter-plus.com
Update 2013-12-16
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550

www.Stats.in.th