นาโพธิ์น้อย ม.7
ทำเนียบหอกระจายข่าว
สืบค้นพระวาจา

คณะกรรมการดำเนินการ
สมาชิกของเรา
ระเบียบข้อบังคับต่าง
ประกาศต่างๆ
ประวัติและความเแป็นมา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
     สาขาตะวันออกเฉียงเหนือ

เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนาจำกัด
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ อาทิตย์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. และทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09.30-14.00 น.

sk5

 


แถลงการณ์ ช.ส.ค.

ประกวดราคาจ้างทำเสื้อวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ปี 2556 ชุม ?? ?
ประกาศ เรื่อง วิธีการคิดและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเฉลี ? ?

การกำหนดเงื่อนไขกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 55) กองทุนที่ 2

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือนและเงินสงเคราะห์
กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 55) กองทุนที่ 2

การกำหนดเงื่อนไขกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5) กองทุนที่ 1

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือน และเงินสงเคราะห์
กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5) กองทุนที่ 1

เกณฑ์การเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกผู้ใช้บริการกองทุนสวัสดิการ
และการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก. 1-2)

การชำระค่าธรรมเนียมกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5)"
กองทุนที่1

การเปิดกองทุนที่ 2 ของกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)

การกำหนดคุณสมบัติผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกรายบุคคล
กองทุนสวัสดิการสมทบ(สก. 5)

การเปิดรับสมาชิกตามเงื่อนไขพิเศษกองทุนสวัสดิการสมทบ(สก. 5)

การกำหนดคุณสมบัติผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกรายบุคคล

 


สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม และวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายบน 2556

กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125

  

 

ประกาศกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
แจ้งผลการดำเนินงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556

*****************

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนฯ เปิดบริการสมาชิกในวันอาทิตย์ต้นเดือน ตั้งแต่เวลา 09.30 น.-15.00 น. จึงขอเชิญผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่กู้ยืมเงินไปชำระเงินกู้และดอกเบี้ย ตลอดจนผู้ที่จะยื่นขอกู้
ไปใช้บริการได้
อีกทั้งบัดนี้ ได้เปิดบริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ แล้ว เวลา 8.30 – 15.00 น. (หยุดวันเสาร์) จึงขอเชิญทุกท่านไปสมัครและใช้บริการกู้ยืมเงินได้
ผลการปฏิบัติงาน มีรายการรับเงิน ดังนี้

- ฝากสะสมหุ้น    จำนวน 13,724 บาท
- เงินออมทรัพย์  จำนวน 99 0 บาท
- ชำระคืนเงินกู้    จำนวน 24,050 บาท
- ดอกเบี้ยเงินกู้     จำนวน 4,075 บาท
รวมรายการรับ   ทั้งสิ้น จำนวน 44, 839 บาท
- เงินให้สมาชิกกู้สามัญเดือนนี้ จำนวน   34 , 750 บาท
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 1,018,735 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น จำนวน 1,062,770 บาท
- ปัจจุบัน สมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 255 คน
- สมาชิกที่สมัคร สก.5 เดือน สิงหาคม มีผู้เสียชีวิต 288 ศพ

จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศมา ณ วันที่ 1 กันยายน 2556

( นายประสงค์ เนืองทอง ) ประธานกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
โทร 089 863 3349

 

 

อนึ่ง ผลการปฎิบัติงานเมื่อสิ้นเดือน สิงหาคม มีดังนี้

ประกาศกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
แจ้งผลการดำเนินงาน วันสิ้นเดือน สิงหาคม 2556
*****************

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนฯ เปิดบริการสมาชิกในวันอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่
1 กันยายน 2556 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น.-15.00 น. จึงขอเชิญผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่กู้ยืมเงินไปชำระเงินกู้และดอกเบี้ย ตลอดจนผู้ที่จะยื่นขอกู้
ไปใช้บริการได้
อีกทั้งบัดนี้ ได้เปิดบริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ แล้ว เวลา 8.30 – 15.00 น. (หยุดวันเสาร์) จึงขอเชิญทุกท่านไปสมัครและใช้บริการกู้ยืมเงินได้
ผลการปฏิบัติงาน มีรายการรับเงิน ดังนี้

- ฝากสะสมหุ้น    จำนวน 26,220 บาท
- เงินออมทรัพย์  จำนวน 13 ,55 0 บาท
- ชำระคืนเงินกู้    จำนวน 38,700 บาท
- ดอกเบี้ยเงินกู้     จำนวน 11,543 บาท
- ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จำนวน 200 บาท
- เงินถอนจากธนาคาร จำนวน 63, 000 บาท
รวมรายการรับ   ทั้งสิ้น จำนวน 154,213 บาท
- เงินให้สมาชิกกู้สามัญเดือนนี้ จำนวน   67,600 บาท
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 1,005,011 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น จำนวน 1,052,070 บาท
- ปัจจุบัน สมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 257 คน
- สมาชิกที่สมัคร สก.5 เดือน สิงหาคม มีผู้เสียชีวิต 288 ศพ

จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศมา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

( นายประสงค์ เนืองทอง )

ประธานกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
โทร 089 863 3349

 

สมาชิกเริ่มทยอยมาฝใช้บริการ

เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการฝ่ายการเงินเริ่มประจำการ

 

อากาศเช้าวันอาทิตย์สดใส

 

สมาชิกสอบถาม เรื่อง สก.5 และฝากสะสมเงินหุ้น

 

ยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินสามัญ

สมาชิกรอฝากสะสมเงินหุ้น

 

ชำระดอกเบี้ยเงินกู้และสะสมเงินหุ้น

แกงหน่อไม้ อาหารมื้อเที่ยงวัน

 

บ่ายคล้อย สมาชิกยังมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

เลขานุการกลุ่ม ฯ บวกลบ คิดหาตัวเลขก่อนบันทึกการประชุม

เริ่มประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2556

 

 

ชมภาพกิจกรรมเด็กและเยาวชนต้นกล้าความดี
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556
ณ วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์ เรดิโอ

ซึ่งจัดกิจกรรมในวันเดียวกัน

 


สรุปผลการปฏิบัติงานวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2556

กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
   - ฝากสะสมหุ้น จำนวน 16,260 บาท
   - เงินออมทรัพย์ จำนวน 1,260 บาท
   - ชำระคืนเงินกู้ จำนวน 32,550 บาท
   - ดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน  9,907 บาท
   - รวมรับทุกรายการ จำนวนทั้งสิ้น 59,997 บาท
   - เงินให้สมาชิกกู้สามัญเดือนนี้ จำนวน 74,800 บาท
สมาชิก ปัจจุบัน   จำนวน 251 คน
สมัคร สก.5 ใหม่ จำนวน    3 คน
รวมสมาชิก สก.5 จำนวน  21 คน
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ฯลฯ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 966,283 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ไปแล้วทั้งสิ้น                จำนวน 942,220 บาท
รวมสมาชิก ทั้งสิ้น จำนวน 251 คน
 

    สรุปผลเดือนพฤษภาคม 2556
และ อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น
จำนวน 927,786 บาท

- รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น จำนวน 861,620 บาท
รวมสมาชิก ทั้งสิ้น จำนวน 262  คน
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนามน หว่านใหญ่ มุกดาหาร 8 ท่าน
นำโดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2556
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี ชั้น2
โดยมีสมาชิก-ตัวแทนสมาชิก ร่วมประชุม กว่าสองร้อยคน
ทั้งนี้กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125 ส่งผู้แทนเข้าร่วม 2 คน ท่ามกลางความเป็นกันเอง และการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เมื่อ 29 เมษายน 2556
ผลการดำเนินงาน
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556
- รายการรับทั้งสิ้น   จำนวน55,436 บาท
- อนุมัติให้สมาชิกกู้ จำนวน 34,000 บาท
- สมาชิกสมัครใหม่ จำนวน 1 ราย
- สมาชิกยื่นลาออก จำนวน 2 ราย
  รวมสมาชิก ทั้งสิ้น จำนวน 243 ค

 

   
แจ้งผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
ประมาณการ รายรับ – รายการเงินให้สมาชิกกู้ ดังนี้


- ฝากสะสมหุ้น    จำนวน 20,970 บาท
- เงินออมทรัพย์  จำนวน   6 70 บาท
- ชำระคืนเงินกู้    จำนวน 34,400 บาท
- ดอกเบี้ยเงินกู้     จำนวน   7, 891 บาท
- ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จำนวน 2,947บาท
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนร่วมสมโภชนาโพธิ์ 125 ปี....
คาราโอเกะการกุศล ก่อนคืนคบงัน 9 ธันวาคม 2012
ประกาศ แจ้งผลการดำเนินงาน
ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555
 รวมรับทุกรายการ   จำนวนทั้งสิ้น 53,017 บาท

- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 768,921 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น     จำนวน 661,200 บาท
  
  
ความคืบหน้า การสร้างที่ทำการชั่วคราว
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
สรุปกิจกรรมกลุ่ม เดือน ตุลาคม 2555
รวมรับทุกรายการ           จำนวน 79, 816บาท

    - เงินให้สมาชิกกู้สามัญ     จำนวน  53,500 บาท
      - สมาชิกสมทบ              จำนวน         14 คน
  - สมาชิกสามัญ                  จำนวน        225 คน
  รวมสมาชิก ทั้งสิ้น            จำนวน     238 คน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555
ณ ศูนย์คาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง อ.เมือง จ.สกลนคร
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2555
การเตรียมความพร้อมจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฯ
การรับสมาชิกสมทบ การจ่ายเงิน สก2
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 วงเงิน อนุมัติ จำนวน 119,700 บาท
ภาพการรับฝากเงินสัจจะ-เงินกู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ฝากสะสมหุ้น-ชำระคืนเงินกู้ ฯลฯ จำนวน 76,153.50 บาท 
รวมยอดเงินหุ้นปัจจุบัน 384,643 บาท
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 200 คน
201102-05
สรุปผลการรับสมาชิกใหม่
และการสะสมเงินหุ้น
เมื่อ 2 เดือนตุลาคม
2011
สมาชิกฝากสะสมหุ้น จำนวน 30,0200 บาท
เงินกู้ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย 11,507.02 บาท
รวมเงินหุ้น 7 เดือน 233,384.85 บาท
และ สมาชิกใหมเดือนี้ 7 คน
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 127 คน
2011-10-02

การรับสมัครสมาชิกใหม่ เพิ่ม 17 คน
และฝากสะสมหุ้นของสมาชิก 31,060 บาท
 รวมจำนวนเงินหุ้น 1,520,034 บาท
พิจารณาเงินให้สมาชิกกู้ 11 ราย
ในวงเงิน 54,600 บาท
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

ณ วิทยุคนของแผ่นดิน ต.นาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เวลา 09.30-14.3 น
.