นาโพธิ์น้อย ม.7
ทำเนียบหอกระจายข่าว
สืบค้นพระวาจา

คณะกรรมการดำเนินการ
สมาชิกของเรา
ระเบียบข้อบังคับต่าง
ประกาศต่างๆ
ประวัติและความเแป็นมา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
     สาขาตะวันออกเฉียงเหนือ

เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนาจำกัด
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ อาทิตย์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. และทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09.30-14.00 น.

sk5

 


แถลงการณ์ ช.ส.ค.

ประกวดราคาจ้างทำเสื้อวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ปี 2556 ชุม ?? ?
ประกาศ เรื่อง วิธีการคิดและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเฉลี ? ?

การกำหนดเงื่อนไขกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 55) กองทุนที่ 2

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือนและเงินสงเคราะห์
กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 55) กองทุนที่ 2

การกำหนดเงื่อนไขกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5) กองทุนที่ 1

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือน และเงินสงเคราะห์
กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5) กองทุนที่ 1

เกณฑ์การเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกผู้ใช้บริการกองทุนสวัสดิการ
และการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก. 1-2)

การชำระค่าธรรมเนียมกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5)"
กองทุนที่1

การเปิดกองทุนที่ 2 ของกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)

การกำหนดคุณสมบัติผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกรายบุคคล
กองทุนสวัสดิการสมทบ(สก. 5)

การเปิดรับสมาชิกตามเงื่อนไขพิเศษกองทุนสวัสดิการสมทบ(สก. 5)

การกำหนดคุณสมบัติผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกรายบุคคล

  
การประชุมคณะกรรมการบริหาร กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
เมื่อวันอาทิตยืที่ 14 กรกฏาคม 2556
ร ที่ทำการชั่วคราว กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
   

 

ระเบียบวาระการประชุม
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125

ครั้งที่ 5/2556 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2556
ณ ที่ทำการชั่วคราวกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125

ก่อนการประชุม ประธานแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทุกท่านให้ทราบว่า การประชุมครั้งนี้
ขอให้เป็นความลับ อย่าได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

วาระที่ 1
แจ้งให้ทราบ
- ปุ๋ยเครดิตยูเนียน ปีนี้ ไม่ไดส่ง เพราะเราแจ้งยอดซื้อน้อยและล่าช้าเกินไป
-ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพานฯ โดยเลขา ฯสหกรณ์ฯท่าแร่ แจ้งขอรายชื่อ 3 คน เข้าร่วมงานเครดิตยูเนี่ยนไทย ที่ กทม 27 กค56
-งานฉลองนักบุญมักดาเลนา 21 กค 2556 เราทำโรงทาน ไอศกรีม งบ 2000 บาท
-แจ้งประกาศเพิ่มเติม สรุปผลการปฏิบัติงาน เมื่ออาทิตย์ที่ 7 ก.ค.2556 เพิ่มในส่วน ของ เงินกองทุน สก.5
สมาชิกค้างชำระ สก5. จำนวน 3,484 บาท ยอดเงินกองทุน สก.5 จำนวน 5,630 บาท
หากเราเก็บเงินได้เป็นปัจจุบัน จะมียอดเงินเพิ่มเป็น 9,114 บาท ซึ่งสามารถนำไปให้สมาชิกกู้ต่อไปได้
-
แจ้งยอดเงินสดในมือ จำนวน 23,121.32 บาท เงินในบัญชีธนาคาร จำนวน 20,114.71 บาท
-ที่ปรึกษา คุณพ่อไพศาล ว่องไว เจ้าอาวาสวัดนาโพธิ์ ย้ายไปประจำที่ กรุงเทพฯ

วาระที่ 2
รับรองผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาร่างระเบียบเงินอนุมัติให้สมาชิกมีเงินหุ้นเกินกว่าวงเงินกู้สามัญ2
และหรือสมัญ 3 กู้เป็นกรณีพิเศษ
-พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบให้สมาชิกที่มีเงินหุ้นเกินกว่าวงเงินกู้สามัญ2และหรือสมัญ3ซึ่งเครดิตดี
วาระที่ 4 พิจารณาทบทวนการยื่นขอกู้ยืมเงินสามัญ และการขอลาออกของสมาชิก
- นางสาว............... ยื่นขอกู้ 6,000 บาท (ร.2)
- นาง......................ไม่อนุมัติให้กู้ เพราะค้างชำระค่าปุ๋ยและผิดสัญญาเงินฉุกเฉิน
แจ้งขอลาออก

วาระที่ 5
การเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่และบริการสมาชิก ทุกวัน เว้นวันเสาร์
วาระที่ 5 อื่นๆ
ปิดประชุม เวลา.........................

   

 

 

ร่างระเบียบ

 

 

 

 

 

 

อ่านจากต้นฉบับ

   
แจ้งผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
ประมาณการ รายรับ – รายการเงินให้สมาชิกกู้ ดังนี้


- ฝากสะสมหุ้น    จำนวน 20,970 บาท
- เงินออมทรัพย์  จำนวน   6 70 บาท
- ชำระคืนเงินกู้    จำนวน 34,400 บาท
- ดอกเบี้ยเงินกู้     จำนวน   7, 891 บาท
- ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จำนวน 2,947บาท
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนร่วมสมโภชนาโพธิ์ 125 ปี....
คาราโอเกะการกุศล ก่อนคืนคบงัน 9 ธันวาคม 2012
ประกาศ แจ้งผลการดำเนินงาน
ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555
 รวมรับทุกรายการ   จำนวนทั้งสิ้น 53,017 บาท

- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 768,921 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น     จำนวน 661,200 บาท
  
  
ความคืบหน้า การสร้างที่ทำการชั่วคราว
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
สรุปกิจกรรมกลุ่ม เดือน ตุลาคม 2555
รวมรับทุกรายการ           จำนวน 79, 816บาท

    - เงินให้สมาชิกกู้สามัญ     จำนวน  53,500 บาท
      - สมาชิกสมทบ              จำนวน         14 คน
  - สมาชิกสามัญ                  จำนวน        225 คน
  รวมสมาชิก ทั้งสิ้น            จำนวน     238 คน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555
ณ ศูนย์คาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง อ.เมือง จ.สกลนคร
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2555
การเตรียมความพร้อมจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฯ
การรับสมาชิกสมทบ การจ่ายเงิน สก2
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 วงเงิน อนุมัติ จำนวน 119,700 บาท
ภาพการรับฝากเงินสัจจะ-เงินกู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ฝากสะสมหุ้น-ชำระคืนเงินกู้ ฯลฯ จำนวน 76,153.50 บาท 
รวมยอดเงินหุ้นปัจจุบัน 384,643 บาท
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 200 คน
201102-05
สรุปผลการรับสมาชิกใหม่
และการสะสมเงินหุ้น
เมื่อ 2 เดือนตุลาคม
2011
สมาชิกฝากสะสมหุ้น จำนวน 30,0200 บาท
เงินกู้ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย 11,507.02 บาท
รวมเงินหุ้น 7 เดือน 233,384.85 บาท
และ สมาชิกใหมเดือนี้ 7 คน
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 127 คน
2011-10-02

การรับสมัครสมาชิกใหม่ เพิ่ม 17 คน
และฝากสะสมหุ้นของสมาชิก 31,060 บาท
 รวมจำนวนเงินหุ้น 1,520,034 บาท
พิจารณาเงินให้สมาชิกกู้ 11 ราย
ในวงเงิน 54,600 บาท
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

ณ วิทยุคนของแผ่นดิน ต.นาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เวลา 09.30-14.3 น
.