" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
 

การร่วมประชุมก่อตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์(125)
 ณ วิทยุท้องถิ่น คนของแผ่นดิน 74 ม. 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร      เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554

 

 


ขอบคุณ คณะทีมวิทยากรพี่เลี้ยง ผู้ให้กำลังใจวันก่อตั้ง

- คพ.ชำนาญ บัวขันธ์ เจ้าอาวาสวัดนาโพธิ์
- พระครูสุวรรณ ศีลวงศ์ ประธานศูนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติบ้านนาล้อม
- พระอาจารย์ปรีดา มหาคุโน เลขานุการศูนย์
- พระอาจารย์สัญญา สฺมฺงฺคโต
- พระสมุห์สมบูรณ์ อธิปปัญโญ
- ผอ.ดาวิทย์ พุทธิไสย ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
- คุณชาติชาย พุทธิไสย ประธานกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด
- คณะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี พร้อมทีมงาน
- คุณ บุญมี มณีรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนา จำกัด
- คุณคมดี ชัยหมื่น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนา จำกัด
      รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานคนที่ 1 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย
- พันตำรวจโท พอง แพงชัย รองผุ้กำกับ สภอ.โคกศรีสุพรรณ


- พระอาจารย์ปรีดา มหาคุโน เลขานุการศูนย์
- พระอาจารย์สัญญา สฺมฺงฺคโต
- พระสมุห์สมบูรณ์ อธิปปัญโญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-คุณคมดี ชัยหมื่น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนา จำกัด
      รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานคนที่ 1 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย

คุณ บุญมี มณีรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนา จำกัด

 

 

 

พันตำรวจโท พอง แพงชัย รองผู้กำกับ สภอ.โคกศรีสุพรรณ

 

 

 

 

อ.ดาวิทย์ พุทธิไสย ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
กรรมการผู้อำนวยการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดก่อตั้ง

1 .นายประสงค์ เนืองทอง ประธาน
2. นางทัศนีย์ วงศ์ศรีจันทร์ รองประธาน
3. นางบุญเพ็ง สัจจะ รองประธาน
4. นางนิภารัตน์ สีหาราช เหรัญญิก
5. นางประสาทพร วัดแผ่นลำ เลขานุการ
6. นายชูชัย เนืองทอง กรรมการ
7. นางคำพันธ์ เนืองทอง กรรมการ

สมาชิกผู้ร่วมประชุมก่อตั้งวันนี้ จำนวน 42 คน

 
 

 

ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการรับสมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการ
ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554 หลังมิสซา เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก 50 บาท หุ้น 100 บาท รวม 150 บาท

พร้อมเอกสาร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ -สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 แผ่น
- รับสมาชิกในเขต บ้านนาโพธื ม.1 และ ม.11 บ้านนาโพธิ์ และ สมาชิกกิตติมศักดิ์บ้านโคกม่วง ม.2

ณ วิทยุท้องถิ่น คนของแผ่นดิน 74 ม. 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร