" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
สมาชิกของเรา
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09.30-14.00 น.
       
 

 

 

 

สรุปผลการรับสมัครสมาชิกกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2554 ดังนี้

ยอดจำนวนผู้สมัครสมาชิกใหม่ จำนวน 20 คน
ยอดเงินฝากสะสมหุ้น ทั้งสิ้น จำนวน 43,940 บาท
(สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ทำให้ปัจจุบัน เรามีเงินทุนและหุ้นสะสม 9 เดือน จำนวนทั้งสิ้น 332,184 บาท
(สามแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
และมียอดสมาชิก ทั้งหมดแล้ว จำนวน 173 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/54
ณ วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ เมื่อ 4 ธันวาคม 2554

พิจารณา อนุมัติงเงินให้สมาชิกก ในวงเงินู้ จำนวน 28,700 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนึ่ง คณะกรรมการได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 16/54
ณ วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ เมื่อ 6 ธันวาคม 2554


เนื่องจาก นายชูฃัย เนืองทอง สมาชิกเลขที่ 45 ป่วยหนัก นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ไม่มีเงินค่าใช้จ่าย และนายชูชัยได้แจ้งความประสงค์จะขอกู้สามัญ 1 ไว้แล้วนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติให้ นางถวิล เนืองทอง ภรรยา ซึ่งเป็นสมาชิกฯ กู้ในกรณีพิเศษได้
ในวงเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รับเงินกู้ไป เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา

และ กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 ได้มีมติให้มีการมอบเงินช่วย แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต
ศพละ 500 บาท เป็นเบื้องต้น ต่อไป


เมื่อวันนี้ 7 ธันวาคม 2554 นายชูชัย เนืองทองสมาชิกในกลุ่มของเราได้ี่เสียชีวิตแล้ว
เนื่องจากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ยังไม่ครบกำหนดที่จะได้รับสวัสดิการใดๆ
กลุ่มฯจะได้ทำการมอบเงินช่วย จำนวน 500 บาท ต่อไป

และขอแสดงความเสียใจ กับญาติพี่น้อง มา ณ โอกาสนี้

 

ย้อนชมภาพอดีต อ.ชูชัย  เนืองทอง ในวันก่อตั้ง