" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
สมาชิกของเรา
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09.30-14.00 น.
       
  สรุปผลการรับฝากเงินสัจจะ-เงินกู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 255ถ
- ฝากสะสมหุ้น-ชำระคืนเงินกู้ ฯลฯ จำนวน 76,153.50 บาท  รวมยอดเงินหุ้นปัจจุบัน 384,643 บาท
  รวมสมาชิกทั้งสิ้น 200 คน
201102-05

 

 

ภาพบรรยากาศการฝากสะสมหุ้น ชำระเงินกู้ ฯลฯ
ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 อาทิตย์แรกของเดือน