" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
คณะกรรมการดำเนินการ
สมาชิกของเรา
ระเบียบข้อบังคับต่าง
ประกาศต่างๆ
ประวัติและความเแป็นมา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
     สาขาตะวันออกเฉียงเหนือ
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา
ครบ 6 เดือน การก่อตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 ของเรา

สรุปผลลเดือนนี้
สมาชิืกฝากสะสมหุ้น จำนวน 29,900 บาท+ เงินกู้+ดอกเบี้ยชำระ    รวมยอดเงินหุ้น 191,857 บาท และ สมาชิกใหม่ 7 คน รวมสมาชิกทั้งสิ้น 120 คน


แจ้งความจำนงขอกเงินู้สามัญ หรือสมัครสมาชิกใหม่   วันที่ 2 ตุลาคม 2554 พบกันที่วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ
นำสำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาบัตรประชาชน พร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท และหุ้น แรก 100 บาท
ไปสมัครในวันเดียวกัน เวลา 09.00-14.00 น.

 

 

ภาพบรรยากาศ สด....จากริมทุ่งนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ จำนวน 10 คน