" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
 

การรับสมัครสมาชิกกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 วันแรก
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554 ณ วิทยุท้องถิ่นคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.88.25 MHz.

เริ่มรับสมัครตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 17.00 น. มีสมาชิกสนใจสมัคร 66 คน และ ยอดหุ้นแรกเริ่ม 30,200 บาท

 

 
ขอขอบคุณ
คุณคมดี ชัยหมื่น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนา จำกัด
      รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานคนที่ 1 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย

และคณะวิทยากรพี่เลี้ยงทุกท่าน

 

 

 

ขอขอบคุณ
คุณศรชัย ภูลับ เจ้าหน้าที่พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายชื่อคณะกรรมการ
ปรับเปลี่ยนและเลือกใหม่ เมื่อ 3 เมษายน 2011/2554

1. นายประสงค์ เนืองทอง ประธาน
2. นางบุญเพ็ง สัจจะ รองประธาน /ประธานฝ่ายการศึกษา
3. นางดวงใจ เนืองทอง เลขานุการ
4. นางนิภารัตน์ สีหาราช เหรัญญิก
5. นางทัศนีย์ วงศ์ศรีจันทร์ ประธานฝ่ายพิจารณาเงินกู้
6. นางประสาทพร วัดแผ่นลำ เลขานุการฝ่ายพิจารณาเงินกู้
7. นางพรพิมล เนืองทอง เลขานุการฝ่ายการศึกษา
8. นางคำพันธ์ เนืองทอง กรรมการฝ่ายพิจารณาเงินกู้
9. นายถนอม ผิวตะศาสตร์ กรรมการฝ่ายการศึกษา


 
     

 

ชมภาพวันก่อตั้ง      ชมภาพวันประชุมวันแรก