" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
 

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์(125)
ครั้งที่ 1/2554 วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 ณ วิทยุท้องถิ่นคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.88.25 MHz.

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์(125)

ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 27 มีนาคม 2554

 

เริ่มประชุมเวลา 18.30 น.

ผู้เข้าประชุม

1. นายประสงค์ เนืองทอง ประธาน
2. นางทัศนีย์ วงศ์ศรีจันทร์ รองประธาน
3. นางบุญเพ็ง สัจจะ รองประธาน
4. นางประสาทพร วัดแผ่นลำ เลขานุการ
5. นางนิภารัตน์ สีหาราช เหรัญญิก
6. นางคำพันธ์ เนืองทอง กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายชูชัย เนืองทอง กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

-แจ้งและสรุปผลการประชุมการก่อตั้งกลุ่ม เมื่อ 23 มีนาคม 2554
-แจ้งเรื่องสมุดลงนามผู้เข้าร่วมประชุม และรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จำนวน 42 คน ในวันประชุมก่อตั้ง
- ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการเปิดรับสมัคสมาชิกใหม่และวันดำเนินการวันแรกของกลุ่ม วันที่ 3 เม.ย.54

-ชุดเอกสารการรับสมัคร /ตู้เก็บเอกสาร
-ใบสำคัญรับเงิน

-สมุดบัญชีการรับสมัคร / การเปิดบัญชี
- ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 3 ธุรกิจและ กิจกรรมของสหกรณ์  
จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ตามใบสมัคร
กำหนดรูปแบบการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น /การเก็บรักษา
ร่างข้อบังคับสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พิจารณาที่ปรึกษากลุ่ม
การประชาสัมพันธ์
กำหนดวันประชุมครั้งต่อไป  

 
 
เลิกประชุม เวลา 20.45 น.
 

 

 

 

 

ทั้งนี้ การประชุมเน้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมาชิกใหม่ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554 นี้ เป็นสำคัญ