" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
สมาชิกของเรา
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09.30 -14.00 น.
       
  ภาพกิจกรรมการทำสัญญาและการจ่ายเงินกู้ สมาัญ 1 แก่สมาชิก
ประจำเดือนนพฤศจิกายน 2554

วงเงินให้สมาชิกกู้เดือนนี้ จำนวน 56,100 บาท รวมสมาชิกที่ยื่นกู้ 10 ราย
2011-08-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบกันใหม่ วันที่ 4 ธันวาคม 2554