" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
 

สรุปกิจกรรมกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์(125)
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554   ตั้งแต่เวลา 9.30 - 14.30 น.

 


 สรุปสมาชิก ฝากสัจจะ วันนี้ รวม 24,700 บาท    และรับสมาชิกใหม่ จำนวน 8 คน

                 รวมสมาชิก 88 คน    เงินหุ้น รวม 81,850 บาท ณ 6 มิถุนายน 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2554   พบกันใหม่      ทั้งนี้สมาชิกใหม่ ที่สนใจสมัคร ต้องเตรียม

           - ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า 50 บาท หุ้นแรกเริ่ม 100 บาท รวม 150 บาท พร้อมเอกสาร
           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ -สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
              ณ วิทยุท้องถิ่น คนของแผ่นดิน 74 ม. 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
               สอบถามที่ คุณประสงค์ เนืองทอง ประธานกลุ่มฯ โทร .089 863 3349

 


ขอบคุณ คณะทีมวิทยากรพี่เลี้ยง ผู้ให้กำลังใจวันก่อตั้ง

- คพ.ชำนาญ บัวขันธ์ เจ้าอาวาสวัดนาโพธิ์
- พระครูสุวรรณ ศีลวงศ์ ประธานศูนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติบ้านนาล้อม
- พระอาจารย์ปรีดา มหาคุโน เลขานุการศูนย์
- พระอาจารย์สัญญา สฺมฺงฺคโต
- พระสมุห์สมบูรณ์ อธิปปัญโญ
- ผอ.ดาวิทย์ พุทธิไสย ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
- คุณชาติชาย พุทธิไสย ประธานกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด
- คณะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี พร้อมทีมงาน
- คุณ บุญมี มณีรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนา จำกัด
- คุณคมดี ชัยหมื่น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนา จำกัด
      รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานคนที่ 1 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย
- พันตำรวจโท พอง แพงชัย รองผุ้กำกับ สภอ.โคกศรีสุพรรณ

 

 

ประชุมคณะกรรมการบริการ ครั้งที่ 4/2554
พิจารณาระเบียบ ว่าด้วยการให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2554
เมื่อ 6 มิถุนายน 2554 ณ วิทยุคนของแผ่นดิน

สรุป เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวนไม่เกิน 3,000 บาท
เงินกู้สามัญ ไม่เกิน 4 เท่าของเงินค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
เงินกู้พิเศษ ไม่เกิน 10 เท่าของเงินค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 100,000 บาท


อนึ่ง สมาชิกที่มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ ต้องเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 90 วัน ยกเว้น กู้พิเศษ ซึ่งต้องเป็นสมาชิกแล้ว 2 ปี
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 15 ต่อปี