" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
คณะกรรมการดำเนินการ
สมาชิกของเรา
ระเบียบข้อบังคับต่าง
ประกาศต่างๆ
ประวัติและความเแป็นมา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
     สาขาตะวันออกเฉียงเหนือ
       
  บรรยากาศ การทำสัญญาเงินกู้ สามัญ 1
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125ณ วิทยุคนของแผ่นดิน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
คณะกรรมการฯ อนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ วันนี้ จำนวน 49,520 บาท

เมื่อ 5 กรกฏาคม 2554
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลกิจกรรมวันนี้ และวางแผนดำเนินกิจกรรมเดือนต่อไป