www.naphoradio.com "ฟังทุกวัย สุขใจทุกวัน"

" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"

เราจัดทำเพื่อบริการสาธารณะชุมชน
ไม่หวังผลทางธุรกิจ


Online 24 Hrs.


การประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์(125)

ครั้งที่ 6/2554 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ วิทยุท้องถิ่นคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.88.25 MHz.


 


คุณศรชัย ภูลับ เจ้าหน้าที่พัฒนาสหกรณ์ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณคมดี ชัยหมื่น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนา จำกัด
รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานคนที่ 1 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่ง
ประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ
ใน การประชุมระเบียบกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์125 ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ย พ . ศ. 2554
ครั้งที่ 6/2554 ณ วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ เมื่ิอ 17 มิถุนายน 2554

 


 

วันนี้ พิจารณาเรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สามัญ

โดยสรุป คณะกรรมการดำเนินการ มีมติอนุมัติให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญกลุ่มดังต่อไปนี้

(1). ดอกเบี้ยเงินกู้ปกติไม่ผิดงวดชำระ ร้อยละ 15 ต่อปี
(2). ดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดชำระ 2 งวด ร้อยละ 16 ต่อปี
(3). ดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดชำระ 3 งวดขึ้นไป ร้อยละ 17 ต่อปี
(4). ดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดชำระ 5 งวดขึ้นไป ร้อยละ 18 ต่อปี

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 7 มิถุนายน 2554


ข้อ 12. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญ ต้องเสนอคำขอกู้ต่อกลุ่มฯตามแบบที่กำหนดไว้
ข้อ 13. จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 3 เท่าของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในขณะนั้น
แต่ต้องไม่เกิน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน.) สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า

อนึ่ง สมาชิกที่สามารถยื่นขอกู้ได้ ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ฝากข้อความ-ขอเพลง " รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา "


วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน FM.103.75 MHz.
74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204
Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved
พัฒนาโดย
Webmaster@naphoradio.comwebboard   สมุดเยี่ยม  ติดต่อเรา  Call : 66 042 769265