" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
สมาชิกของเรา
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09.30-14.00 น.
       
 

การอบรมการสัมนาผู้นำกับการพัฒนาสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด
เมื่อ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วม รวม 96 คน
2011-11-28

 

นายเกียงเฮง แซ่ตั้ง
ประธานพิธิ เปิดการอบรมและบรรยายพิศษ
"บทบาทของผู้นำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่อการพัฒนาสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน"

 

 

บรรยากาศการลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

แนะนำผุ้บริหารชุดต่างๆ

 

 

นายคมดี ชัยหมื่น
ประธานชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน กล่าวต้อนรับ-รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายดาบชัย ใจสู้ศึก
ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บรรยายเรื่อง หลักการและวิธีการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 พักเที่ยง...แซ่บหลาย (ไทเลิงฮัง)

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมเดช เจริญชัย
ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บรรยายเรื่อง
การจัดสวัสดิการของ ช.ส.ค.

 

 

 

 

นายบุญมี มณีรัตน์
ผู้จักการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด
บรรยาย(แทนนายคมดีชัยหมื่น) เรื่อง
การจัดสวัสดิการที่หลากหลาย-แลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเกียงเฮง แซ่ตั้ง
ประธานพิธิ กล่าวปิดการอบรม