วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน
นาโพธิ์เรดิโอ FM.88.25 MHz.
 74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์  อ.กุสุมาลย์
จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204
ประวัติ อ.กุสุมาลย์ ประวัตินาโพธิ์ ม.1,ม.11 ประวัติบ้านโคกม่วง ม.2 บ้านบอน ม.3 บ้านโคกสว่าง ม.4 บ้านม่วง ม.5 บ้านขาไก่ ม.6 นาโพธิ์น้อย ม.7
เมืองเก่า ม.8 หนองผือน้อย ม.9 บ้านม่วง ม.10 บ้านโคกสว่าง ม.12     ทำเนียบกำนัน ทำเนียบหอกระจายข่าว
ตารางการออกอากาศฯ พระวาจาประจำวัน ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก  วันและเดือนในรอบปี                 พระวาจาเดือนพฤศจิกายน2012
สมาชิกของเรา
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09.30-14.00 น.


  กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 ประกาศ
แจ้งผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้น ตุลาคม 2555 ดังนี้

- ฝากสะสมหุ้น                จำนวน 28, 799 บาท
- เงินออมทรัพย์               จำนวน   1,390 บาท
- ชำระคืนเงินกู้                จำนวน 36, 900 บาท
- ดอกเบี้ยเงินกู้               จำนวน    8, 830 บาท
- ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, อื่นๆ จำนวน 3,897 บาท
- รวมรับทุกรายการ    จำนวน 79, 816บาท

- เงินให้สมาชิกกู้สามัญ      จำนวน  53,500 บาท
  -  สมาชิกสมทบ                       จำนวน 14 คน
  - สมาชิกสามัญ                       จำนวน 225 คน
  รวมสมาชิก ทั้งสิ้น             จำนวน 238 คน


- รวมยอดเงินหุ้นและเงินฝาก ปัจจุบัน ทั้งสิ้น จำนวน 721,611 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ ทั้งสิ้น                       จำนวน 6 77 , 150 บาท
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำพึง ก่อนประชุมพิจารณาอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้

 

 

 

 

 

 

ทำสัญญาเงินกู้ เดือน ตุลาคม 2555