"วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
ข้อรำพึงพระวาจาประจำวัน
พระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
สรุปข่าวประจำวัน โดย ประสงค์ เนืองทอง
รายการ อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์ มณฑล

เวลา 06.00-07.00 น.เว้นวันอาทิตย์
ก้อย กริยา
-เสียงชาวบ้าน

-ชุมชนคนลูกทุ่ง
จันทร์-เสาร์ 10.00-12.00 น.

สุพจน์ ลอยพิลา
-เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซี่ยน ช่วง คนกันเอง

จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00 น.
เมฆ เมืองนคร
-ลูกทุ่งสนธยา
-เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์
จันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00 น.
     
     

 
 ฟังผ่าน Url   http://103.22.182.104:8716

ฝากข้อความ - ขอเพลง


 
 

 

การประชุมคณะกรรมการและนายประยูร จารุวัฒนสิทธิ์
นักวิชาการชำนาญการ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
เพื่อหารือและกำหนดวันอบรมสมาชิกผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
สรุปผลการปฏิบัติงาน
กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
เดือนกันยายน 2556
และวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556
 


 
 

 

ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล
ประสงค์ เนืองทอง ศศ.บ เรียบเรียง

 

ประวัติความเป็นมาของบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4

บ้านโคกสว่างตั้งอยู่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่กว่า
200 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน าวบ้านที่อพยพเข้ามาอาศัย
ในรุ่นแรกในรัชกาลที่ 2 อยู่ในบริเวณที่ราบสูง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกุสุมาลย์
ห่างจากอำเภอกุสุมาลย์ 7 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านค้อ

ทิศใต้ ติดกับ บ้านโคกม่วง

ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านอีกุด

ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านนาเพียง

ข้อมูลด้านประชากร

บ้านโคกสว่าง หมู่ 4 มีประชากร 573 คน แยกเป็น ชาย 262 คน หญิง 316 คน

ข้อมูลด้านอาชีพและการมีงานทำในชุมชน

อาชีพทำนา 80 ครอบครัว ทำสวน 5 ครอบครัว อาชีพรับจ้าง 20 ครอบครัว อาชีพค้าขาย 4 ครอบครัว
อาชีพเลี้ยงสัตว์ 10 ครอบครัว อาชีพรับราชการ - คน/ - ครัวเรือน
ประกอบอาชีพอย่างเดียว 70 ครัวเรือน
ประกอบอาชีพหลายอย่าง 80 ครอบครัว

อาชีพอื่นของสมาชิกในชุมชน ได้แก่

ทำไร่ยาสูบ,มะเขือเทศ, ไร่พริก

 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคในหมู่บ้าน

อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง, สระน้ำ 2 แห่ง, บ่อโยก 4 แห่ง, ประปา 1 แห่ง

ข้อมูลด้านสาธารณูปการในหมู่บ้าน

ไฟฟ้าสาธารณะ 590 โทรศัพท์สาธารณะ 2 แห่ง

. ข้อมูลด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

การเหยาผีมูล,บุญข้าวจี่
ข้อมูลด้านสภาพสิ่งแวดล้อม

บ้านโคกสว่างหมู่ที่ 4 สภาพเป็นที่ราบเนื้อดินเป็นลูกรังไม่อุ้มน้ำทำให้ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

 

. ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง

ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเตียง ใยปางแก้ว

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อ.( คนที่ 1. นายทองเหล็ก ใยปางแก้ว 2. นายสุภี ใยปางแก้ว

สมาชิก อบต. ชื่อ( คนที่ 1. นายเกษา ใบอุดม 2. นายวัฒนชัย ใยปางแก้ว

จำนวนคุ้มมี 3 คุ้ม ดังนี้

1. ชื่อคุ้ม พลังรวมใจ

2. ชื่อคุ้ม ประชาสามัคคี

3. ชื้อคุ้ม ประชาสุขสันต์

 

อปพร . จำนวน 8 คน ได้แก่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

นายทองเหล็ก ใยปางแก้ว

นายสุภี ใยปางแก้ว

นายเครื่อง จันจุลา

นายทัด งานนาศรี

นายยม กันยาตรี

นายแมน เบ้าเงิน

นายสัญญา สมสวัสดิ์

นายเกษา ใบอุดม

นายวัฒนชัย ใยปางแก้ว

 

ข้อมูลกลุ่มองค์กรชุมชน / ปราชญ์ชาวบ้าน

1) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จำนวน - คน ได้แก่

2) คณะกรรมการเยาวชนหมู่บ้าน จำนวน 1 คน ได้แก่

นายเตียง ใยปางแก้ว ตำแหน่ง ประธาน

กิจกรรมและผลงานของกลุ่มฯในชุมชน มีดังนี้

ชื่อกลุ่ม

ลักษณะ

กิจกรรมเด่น

จำนวนสมาชิก

( คน)

จำนวนเงินกองทุน

( บาท)

หมายเหตุ

กพสม .

-

-

-

-

เยาวชน

เล่นฟุตบอล,ตะกร้อ

25

-

-

ออมทรัพย์ฯ

รับฝาก/ให้กู้ยืม

20

20/เดือน

-

ฯลฯ

-

-

-

-ข้อมูล ผู้รู้ / ปราชญ์ / แกนนำสำคัญของชุมชน

ชื่อ - สกุล

บ้านเลขที่

ความรู้ / ความสามารถโดดเด่น

1. นายสอด เบ้าเงิน

2. นายถวิล ฮาดเนาลี

3. นายวันที รัตนะ

4. นายบุญมา พูลเพิ่ม

5. นายบุญ กันยาตรี

 

36

271

74

24

22

พิธีกรรมในหมู่บ้านหีด 12 ครอง 14

ในด้านไกล่เกลี่ยประณีประนอม

ในด้านประเพณีวัฒนธรรม

ในด้านจักสาน

ในด้านยาสมุนไพรโบราณ

 

 

 

 

 

 

ผุ้ใหญ่บ้าน - นายเตียง ใยปางแก้ว
ส.อบต. นายนายเกษา ใบอุดม

 


10 สังฆมณฑล
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
บ้านเณรฟาติมาท่าแร่
อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่
อารามกลาริส กาปูชิน    ท่
าแร่

โรงเรียนคาทอลิก
มิสซังท่าแร่ขห
นองแสง
เซนต์ยอแซฟยานนาวา
เซนต์ยอแซฟสกลนคร
เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เซนต์ยอแซฟนาแก
เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
 
แนะนำ
สภาพระสังฆราช
บีอีซี ท่าแร่
วัดสองคอนมุกดาหาร
สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย


 ลิงค์อื่นๆ
ประเพณี-ฒนธรรม
สมัครงาน
รวมฟ้าผ่า
 find IP addresses

เพื่อนบ้านของเร
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

 โรงเรียนไพศาลวิทยา
โรงเรียนบ้านกุดฮู
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์ฯ
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านอีกุด
โรงเรียนบ้านโคกม่วง
โรงเรียนอนุบาลย์กุสุมาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ม.เกษตรศาสตร์ ฉกส.
สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อบจ.วัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานีตำรวจภูธร อ.กุสุมาลย์
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
เทศบาลตำบลท่าแร่
เทศบาลตำบลเชียงเครือ

สพท.สกลนคร เขต 1
สพท.สกลนคร เขต 2
สพท. สกลนคร เขต 3
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลกุสุมาลย์
โรงพยาบาลสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร
คลื่นวิทยุระบบ FM.
     และวิทยุชุมชน จังหวัดสกลนคร
    (แยกรายอำเภอและคลื่นความถี่)

คนเขียนเพลง(ทีมงานครูสลา)
108 อาชีพ

ธนาคาร อัตราแลกเปลียน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารไทยพาณิิชย์
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 นครธน จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารเอเชียจำกัด(มหาชน)
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
     ขนาดกลางและขนาดย่อมฯ
ซิตี้แบงค์ ไทยแลนด์
ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์
ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด
      (มหาชน
)
อุตุนิยมวิทยา


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

1
ดาวน์โหลดโทรฟรีทั่
วโลก
ส่วนราชการ หน่วยงาน
สำนักพระราชวัง
รัฐบาลไทย
สำนักนายกรัฐมนตร
นักเรียนไทยในสหรัฐฯ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพัฒนาสังคม
      และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยว-กีฬา
กระทรางเกษตรฯ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัยพากรฯ
     และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเทคโนโลยี
     สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรม
สนง.หลักประกันสุขภาพฯ
กรมประชาสัมพันธ์
กทช.
กรมพัฒนาชุมชน
กรมสรรพากร
สำนักงานสลากกินแบ่งฯ
สำนักงาน ป.ป.ส.
การท่องเทียวฯ
หนังไทยในอดีต
สปสช.เขต 8 อุดรธานี
           
 
 


 
 

www.free-counter-plus.com
Update 2013-12-16
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550

www.Stats.in.th