นาโพธิ์น้อย ม.7
ทำเนียบหอกระจายข่าว
พระวาจา

คณะกรรมการดำเนินการ
สมาชิกของเรา
ระเบียบข้อบังคับต่าง
ประกาศต่างๆ
ประวัติและความเแป็นมา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
     สาขาตะวันออกเฉียงเหนือ

เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนาจำกัด
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. และทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-14.00 น.

sk5

 

 

 


 


สรุปผลการปฏิบัติงาน
กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
เดือนกันยายน 2556
และวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556

 

 

ประกาศกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
แจ้งผลการดำเนินงาน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556
*****************

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนฯ เปิดบริการสมาชิก ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ แล้ว
เวลา 8.30 – 15.00 น. (หยุดวันเสาร์) จึงขอเชิญทุกท่านไปใช้บริการได้

ผลการปฏิบัติงาน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556

- ฝากสะสมหุ้น    จำนวน 11,546 บาท
- เงินออมทรัพย์  จำนวน 70 0 บาท
- ชำระคืนเงินกู้    จำนวน 23,100 บาท
- ดอกเบี้ยเงินกู้     จำนวน 6,806 บาท
- ค่าธรรมเนียม,ปุ๋ย ฯลฯ จำนวน 2,500 บาท
- เงินถอนจากธนาคาร จำนวน 40, 000 บาท
รวมรายการรับ   ทั้งสิ้น จำนวน 119,621 บาท
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 1,048,261 บาท
- เงินถอนจากธนาคาร เดือนนี้ จำนวน  50,000 บาท
- เงินให้สมาชิกกู้สามัญเดือนนี้ จำนวน  70,400 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น จำนวน 1, 112 ,0 55 บาท
- ปัจจุบัน สมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 259 คน
- สมาชิกที่สมัคร สก.5 เดือน กันยายน มีผู้เสียชีวิต 207 ศพ


           จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน


                        ประกาศมา ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2556

( นายประสงค์ เนืองทอง )
ประธานกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
โทร 089 863 3349


   

 

 

ประกาศกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
แจ้งผลการดำเนินงาน วันสิ้นเดือน กันยายน 2556
*****************

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนฯ เปิดบริการสมาชิกในวันอาทิตย์ต้นเดือน
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น.-15.00 น.


จึงขอเชิญผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่กู้ยืมเงินไปชำระเงินกู้และดอกเบี้ย
ตลอดจนผู้ที่จะยื่นขอกู้ ไปใช้บริการได้
อีกทั้งบัดนี้ ได้เปิดบริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ แล้ว เวลา 8.30 – 15.00 น. (หยุดวันเสาร์) จึงขอเชิญทุกท่านไปสมัครและใช้บริการกู้ยืมเงินได้แจ้งสรุปผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นเดือน กันยายน 2556
มีรายการ ดังนี้

- ฝากสะสมหุ้น    จำนวน 30,004 บาท
- เงินออมทรัพย์  จำนวน 1 ,20 0 บาท
- ชำระคืนเงินกู้    จำนวน 39,065 บาท
- ดอกเบี้ยเงินกู้     จำนวน 9,112 บาท
- ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จำนวน 240 บาท
- เงินถอนจากธนาคาร จำนวน 40, 000 บาท
รวมรายการรับ   ทั้งสิ้น จำนวน 119,621 บาท
- เงินให้สมาชิกกู้สามัญเดือนนี้ จำนวน   51,750 บาท
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 1,036,015 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น จำนวน 1,064,755 บาท
- ปัจจุบัน สมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 256 คน
- สมาชิกที่สมัคร สก.5 เดือน กันยายน มีผู้เสียชีวิต 207 ศพ            จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน                                        ประกาศมา ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2556( นายประสงค์ เนืองทอง )
ประธานกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125


โทร 089 863 3349

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม คมและวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายบน 2556

กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
  
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น       จำนวน 1,018,735  บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ไปแล้วทั้งสิ้น                 จำนวน 1,062,770 บาท
รวมสมาชิก ทั้งสิ้น จำนวน 255 คน

 

สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม
และวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556

กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
  
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น
      จำนวน   979,251 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ไปแล้วทั้งสิ้น
  จำนวน 1,021,270 บาท
รวมสมาชิก ทั้งสิ้น จำนวน 257 คน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
เพิ่อพิจารณาร่างระเบียบเงินให้
สมาชิกกู้พิเศษ และเงินสดในมือ
ณ ที่ทำการชั่วคราว
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
เมื่อวันอาทิตยืที่ 14 กรกฏาคม 2556
สรุปผลการปฏิบัติงานวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2556

กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
   - ฝากสะสมหุ้น จำนวน 16,260 บาท
   - เงินออมทรัพย์ จำนวน 1,260 บาท
   - ชำระคืนเงินกู้ จำนวน 32,550 บาท
   - ดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน  9,907 บาท
   - รวมรับทุกรายการ จำนวนทั้งสิ้น 59,997 บาท
   - เงินให้สมาชิกกู้สามัญเดือนนี้ จำนวน 74,800 บาท
สมาชิก ปัจจุบัน   จำนวน 251 คน
สมัคร สก.5 ใหม่ จำนวน    3 คน
รวมสมาชิก สก.5 จำนวน  21 คน
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ฯลฯ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 966,283 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ไปแล้วทั้งสิ้น                จำนวน 942,220 บาท
รวมสมาชิก ทั้งสิ้น จำนวน 251 คน
สรุปผลเดือนพฤษภาคม 2556
และ อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น
จำนวน 927,786 บาท

- รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น จำนวน 861,620 บาท
รวมสมาชิก ทั้งสิ้น จำนวน 262  คน
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนามน หว่านใหญ่ มุกดาหาร 8 ท่าน
นำโดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2556
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี ชั้น2
โดยมีสมาชิก-ตัวแทนสมาชิก ร่วมประชุม กว่าสองร้อยคน
ทั้งนี้กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125 ส่งผู้แทนเข้าร่วม 2 คน ท่ามกลางความเป็นกันเอง และการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เมื่อ 29 เมษายน 2556
ผลการดำเนินงาน
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556
- รายการรับทั้งสิ้น   จำนวน55,436 บาท
- อนุมัติให้สมาชิกกู้ จำนวน 34,000 บาท
- สมาชิกสมัครใหม่ จำนวน 1 ราย
- สมาชิกยื่นลาออก จำนวน 2 ราย
  รวมสมาชิก ทั้งสิ้น จำนวน 243 ค

 

    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556
ณ ที่ทำการชั่วคราว กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125 ร่วมทำโรงทาน ในงานทำบุญรวมใจพัฒนาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฐ์พัฒนา
พิธีมิสซาเริ่มเวลา 10.00 น. โดย คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์ ประธานพิธี
คุณพ่อไพศาล ว่องไว คุณพ่อญาณารฌพ มหัตกุล ซิสเตอร์สังวาล เนืองทอง
ตลอดจนชาวนาโพธิ์ นาโพธิ์น้อย ร่วมในงานอย่างพร้อมหน้า

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2556
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2555
การเตรียมความพร้อมจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฯ
การรับสมาชิกสมทบ การจ่ายเงิน สก2
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
วงเงิน อนุมัติ จำนวน 119,700 บาท
สรุปผลการรับสมาชิกใหม่
และการสะสมเงินหุ้น
เมื่อ 2 เดือนตุลาคม
2011
สมาชิกฝากสะสมหุ้น จำนวน 30,0200 บาท
เงินกู้ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย 11,507.02 บาท
รวมเงินหุ้น 7 เดือน 233,384.85 บาท
และ สมาชิกใหมเดือนี้ 7 คน
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 127 คน
2011-10-02

การรับสมัครสมาชิกใหม่ เพิ่ม 17 คน
และฝากสะสมหุ้นของสมาชิก 31,060 บาท
 รวมจำนวนเงินหุ้น 1,520,034 บาท
พิจารณาเงินให้สมาชิกกู้ 11 ราย
ในวงเงิน 54,600 บาท
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

ณ วิทยุคนของแผ่นดิน ต.นาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เวลา 09.30-14.3 น
.