นาโพธิ์น้อย ม.7
ทำเนียบหอกระจายข่าว
พระวาจา

คณะกรรมการดำเนินการ
สมาชิกของเรา
ระเบียบข้อบังคับต่าง
ประกาศต่างๆ
ประวัติและความเแป็นมา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
     สาขาตะวันออกเฉียงเหนือ

เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนาจำกัด
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09.30-14.00 น.

 

http://cultthai.coop/templates/cult_yellowaeed2/images/postheadericon.png ยอดเรียกเก็บ สก.5 ประจำเดือนมีนาคม 2556

sk5 02 56

http://cultthai.coop/templates/cult_yellowaeed2/images/postheadericon.pngสถิติสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ณ กุมภาพันธ์ 2556

ดูรายละเอียดสถิติ


ประกวดราคาจ้างทำเสื้อวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ปี 2556 ชุม ?? ?
ประกาศ เรื่อง วิธีการคิดและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเฉลี ? ?

การกำหนดเงื่อนไขกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 55) กองทุนที่ 2

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือนและเงินสงเคราะห์
กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 55) กองทุนที่ 2

การกำหนดเงื่อนไขกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5) กองทุนที่ 1

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือน และเงินสงเคราะห์
กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5) กองทุนที่ 1

เกณฑ์การเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกผู้ใช้บริการกองทุนสวัสดิการ
และการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก. 1-2)

การชำระค่าธรรมเนียมกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5)"
กองทุนที่1

การเปิดกองทุนที่ 2 ของกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)

การกำหนดคุณสมบัติผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกรายบุคคล
กองทุนสวัสดิการสมทบ(สก. 5)

การเปิดรับสมาชิกตามเงื่อนไขพิเศษกองทุนสวัสดิการสมทบ(สก. 5)

การกำหนดคุณสมบัติผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกรายบุคคล

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ เมษายน 2556 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีฉลองอาคารสำนักงานใหม่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด บ้านโคกสะอาด หมู่ 4 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47230 ช่วงเช้า เป็นพิธีขึ้นเฮือนใหม่ไทบ้าน (เฮือนใหม่  เฮือนงาม  ฮั่งมีศรีสุข  
อยู่ดีมีแฮง  อายุมั่นขวัญยืน)  พิธีถวายบูชามิสซาโมทนาคุณพระเจ้าตัดริบบิ้นและเสกอาคารใหม่  โดย 
พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พร้อมนักเรียนรำบายศรีสู่ขวัญ หลังจากนั้นยังเปิดรับฝากเงินสำหรับเด็ก และ เปิดรับสมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เลิงฮังสามัคคี จำกัด ฟรี
!! ค่าธรรมเนียม ยังรับคูปองชิงโชค ลุ้นจับรางวัลมากมาย ในวันงาน อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีการสาธิตผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยระดับประเทศ

ภาคค่ำ เข้าถึงพิธีการ นายสาคร ธิวรรณลักษณ์ นายอำเภอกุสุมาลย์ กล่าวตอนรับผู้มาเยือนถิ่นกุสุมาลย์ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต พรรคเพื่อไทย/ตัวแทน สก.ทุกประเภทในจังหวัดสกลนคร ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ สค.เลิงฮังสามัคคี ที่เปิดสำนักงานใหม่ 
นายเกียงเฮง แซ่ตั้ง
 รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 
ช.ส.ค. ได้กล่าวแสดงความยินดีและเล่าประวัติความเป็นมาของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นายสายสมร พุทธิไสย ประธานกรรมการดำเนินการ สค.เลิงฮังสามัคคี จำกัด กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นกำลังใจ การฉลองเปิดอาคารสำนักงานใหม่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 4,114 คน และเข้าใหม่ในวันนี้ 219 คน ครอบคลุมตำบลอุ่มจาน ตำบลนาเพียง ตำบลหนองลาด ตำบลเชียงเครือ รวมเครือข่าย 36 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีทุนเรือนหุ้น 17,000,000 กว่าบาท มีเงินรับฝาก 28,300,000 แสนกว่าบาท เงินให้สมาชิกก็ 35,200,000 กว่าบาท จ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ให้มวลสมาชิก 566 คน เป็นเงิน 5,600,000 กว่าบาท และได้ดำเนินการก่อสร้างสำนักงานใหม่ด้วยการระดมหุ้นและเงินฝากจากสมาชิก มูลค่าในการก่อสร้าง 7,577,999 บาท ซึ่งร่วมกันเฉลิมฉลองในค่ำคืนนี้ จากนั้น กล่าวเปิดงานโดย นายมานะ สุดสงวน ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด  การนี้ 
นายสุนทร ภูศรีฐาน
 , นายพงศ์พันธ์ แก้วหาวงศ์ กรรมการดำเนินการ  โดยมี นายวิเศษ สอนโพธิ กรรมการสาขา นายบัวผิน สุระมาศ กรรมการสาขา นายคมดี ชัยหมื่น ที่ปรึกษา ช.ส.ค.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายมานะ ทองอันตัง
 ที่ปรึกษา ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ 
ช.ส.ค. นายสมเดช เจริญชัย ผู้จัดการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ช.ส.ค.  เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

ส่วนงานประชาสัมพันธ์ // รายงาน
ข่าวและที่มา :
ชุมนุม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

 

 

ขอบคุณภาพ
โยธิน มหาโยธี
ถนอม ผิวตะศาสตร์
ประสงค์ เนืองทอง ลำดับภาพ

แจ้งผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
ประมาณการ รายรับ – รายการเงินให้สมาชิกกู้ ดังนี้


- ฝากสะสมหุ้น    จำนวน 20,970 บาท
- เงินออมทรัพย์  จำนวน   6 70 บาท
- ชำระคืนเงินกู้    จำนวน 34,400 บาท
- ดอกเบี้ยเงินกู้     จำนวน   7, 891 บาท
- ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จำนวน 2,947บาท
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนร่วมสมโภชนาโพธิ์ 125 ปี....
คาราโอเกะการกุศล ก่อนคืนคบงัน 9 ธันวาคม 2012
ประกาศ แจ้งผลการดำเนินงาน
ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555
 รวมรับทุกรายการ   จำนวนทั้งสิ้น 53,017 บาท

- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 768,921 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น     จำนวน 661,200 บาท
  
  
ความคืบหน้า การสร้างที่ทำการชั่วคราว
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
สรุปกิจกรรมกลุ่ม เดือน ตุลาคม 2555
รวมรับทุกรายการ           จำนวน 79, 816บาท

    - เงินให้สมาชิกกู้สามัญ     จำนวน  53,500 บาท
      - สมาชิกสมทบ              จำนวน         14 คน
  - สมาชิกสามัญ                  จำนวน        225 คน
  รวมสมาชิก ทั้งสิ้น            จำนวน     238 คน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555
ณ ศูนย์คาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง อ.เมือง จ.สกลนคร
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2555
การเตรียมความพร้อมจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฯ
การรับสมาชิกสมทบ การจ่ายเงิน สก2
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 วงเงิน อนุมัติ จำนวน 119,700 บาท
ภาพการรับฝากเงินสัจจะ-เงินกู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ฝากสะสมหุ้น-ชำระคืนเงินกู้ ฯลฯ จำนวน 76,153.50 บาท 
รวมยอดเงินหุ้นปัจจุบัน 384,643 บาท
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 200 คน
201102-05
สรุปผลการรับสมาชิกใหม่
และการสะสมเงินหุ้น
เมื่อ 2 เดือนตุลาคม
2011
สมาชิกฝากสะสมหุ้น จำนวน 30,0200 บาท
เงินกู้ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย 11,507.02 บาท
รวมเงินหุ้น 7 เดือน 233,384.85 บาท
และ สมาชิกใหมเดือนี้ 7 คน
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 127 คน
2011-10-02

การรับสมัครสมาชิกใหม่ เพิ่ม 17 คน
และฝากสะสมหุ้นของสมาชิก 31,060 บาท
 รวมจำนวนเงินหุ้น 1,520,034 บาท
พิจารณาเงินให้สมาชิกกู้ 11 ราย
ในวงเงิน 54,600 บาท
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

ณ วิทยุคนของแผ่นดิน ต.นาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เวลา 09.30-14.3 น
.