นาโพธิ์น้อย ม.7
ทำเนียบหอกระจายข่าว
พระวาจาเดือนกุมภาพันธ์ 2012

คณะกรรมการดำเนินการ
สมาชิกของเรา
ระเบียบข้อบังคับต่าง
ประกาศต่างๆ
ประวัติและความเแป็นมา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
     สาขาตะวันออกเฉียงเหนือ

เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนาจำกัด
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09.30-14.00 น.


http://cultthai.coop/templates/cult_yellowaeed2/images/postheadericon.pngยอดเรียกเก็บ สก.5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

sk5 02 56

ดูรายละเอียดทั้งหมด

http://cultthai.coop/templates/cult_yellowaeed2/images/postheadericon.pngสถิติสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ณ ธันวาคม 2555

s12

ดูรายละเอียดสถิติ

 


ประกวดราคาจ้างทำเสื้อวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ปี 2556 ชุม ?? ?
ประกาศ เรื่อง วิธีการคิดและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเฉลี ? ?

การกำหนดเงื่อนไขกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 55) กองทุนที่ 2

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือนและเงินสงเคราะห์
กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 55) กองทุนที่ 2

การกำหนดเงื่อนไขกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5) กองทุนที่ 1

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือน และเงินสงเคราะห์
กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5) กองทุนที่ 1

เกณฑ์การเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกผู้ใช้บริการกองทุนสวัสดิการ
และการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก. 1-2)

การชำระค่าธรรมเนียมกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5)"
กองทุนที่1

การเปิดกองทุนที่ 2 ของกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)

การกำหนดคุณสมบัติผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกรายบุคคล
กองทุนสวัสดิการสมทบ(สก. 5)

การเปิดรับสมาชิกตามเงื่อนไขพิเศษกองทุนสวัสดิการสมทบ(สก. 5)

การกำหนดคุณสมบัติผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกรายบุคคล

 


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556
ณ ที่ทำการชั่วคราว กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125


ก่อนการประชุม สมาชิกที่มาก่อน ช่วยจัดเก้าอี้

 

 

คณะกรรมการ เตรียมเอกสารและเตรียมปฏิบัติงานตามที่รับดำเนินการ

 

สมาชิกมาเกินร้อยตามระเบียบแล้ว

อาจารย์แมน มะแก้ว สมาชิก เลขที่ 242 ทำหน้าที่ พิธีกร

จุดลงทะเบียน ยังคึกคัก

 

 

น้องๆ เยาวชน มาช่วยบันทึกการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาแล้วครับพี่น้อง ขอเชิญคณะกรรมการและแขกประจำโต๊ะรับรอง

 

 

 • รางวัลผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกคนแรกของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
  นางจันทร์ทิภา วัดแผ่นลำ
  ผู้มอบ นาย นายชาติชาย พุทธิไสย
  ผู้แทนจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด

 • รางวัลผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกคนที่125ของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125

ได้แก่ นางทองศรี สันดี

 

รางวัลผู้ที่มียอดสะสมหุ้นสูงสุด
ได้แก่ เลขที่ 63 อาจารย์มยุรีย์ แพงไชย

 

รางวัลผู้ที่สะสมหุ้นดีเด่น คือสะสมสม่ำเสมอทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนไม่เคยขาด
และยอดสะสมเท่ากันทุกเดือน ***ครั้งละ 1,000 ขึ้นไป

นางสาวคณัสนันท์ ผิวตะศาสตร์ เลขที่ 87

ผู้มอบ พ.ต.ท. พอง แพงไชย
รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุสุมาลย์ ประธานพิธี

 

   

  รางวัลผู้ที่สะสมหุ้นดีเด่น คือสะสมสม่ำเสมอทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนไม่เคยขาด
  และยอดสะสมเท่ากันทุกเดือน

ครั้งละ 500 บาท ทุกเดือน =นางอนุษร มหัตกุล เลขที่ 77

ครั้งละ100 บาท ทุกเดือน มี 5 คน คือ

1.นางสาวคำช้า เนืองทอง เลขที่ 27
2.นายพิบูรณ์ ยนคำแสน เลขที่ 32
3.นายศักดาวรรณ กำวงศ์ เลขที่ 106
4.นายโกฮัง มอญปาก เลขที่ 159
5.นายเกษม เนืองทอง เลขที่ 172


***ครั้งละ 50 บาท ทุกเดือน มี
1.นางโฉมยงค์ ถิ่นวัลย์ เลขที่ 17
2.นายเจริญชัย ถิ่นวัลย์ เลขที่ 18

นางสาวคำช้า เนืองทอง เลขที่ 27

นายพิบูรณ์ ยนคำแสน เลขที่ 32

นายศักดาวรรณ กำวงศ์ เลขที่ 106

นายโกฮัง มอญปาก เลขที่ 159

 

นายเกษม เนืองทอง เลขที่ 172 (ตัวแทนรับ)

 

รางวัลชำระหนี้ดีเด่น มี 40 รางวัลคือ

1

นางประสาทพร วัดแผ่นลำ

5

นางจินดา กออาจ

6

นายอำนวยโชค กออาจ

14

นายนิกร วัดแผ่นลำ

15

นางนิภารัตน์ ศรีหาราช

16

นางสาววรรณนิดา เนืองทอง

19

นางสุภาพร โพธิ์ดำ

20

นางประมวล เนืองทอง

21

นางคำพันธ์ เนืองทอง

23

นายสยอม โพธิ์ ดำ

28

นางสาวศักศรี โพธิ์ดำ

29

นางรุ่งนภา แซ้นชัยภูมิ

30

นายสุเทพ แซ้นชัยภูมิ

31

นางดวงใจ เนืองทอง

32

นายพิบูรณ์ ยนคำแสน

33

นายถนอม ผิวตะศาสตร์

34

นางพรเพชร ผิวตะศาสตร์

37

นายประสงค์ เนืองทอง

38

นางพรพิมล เนืองทอง

43

นางรำพรรณ เนืองทอง

44

นางถวิล เนืองทอง

46

นายมนตรี แซ้นชัยภูมิ

56

นางรำพันธ์ ยนคำแสน

57

นายทิพย์วัลย์ ยนคำแสน

59

นายเปลี่ยนสมัย เนืองทอง

61

นายชม พ่อมูล

62

นางเอื้อ พ่อมูล

63

นางมยุรีย์ แพงไชย

75

นายอำพร ผาศิลป์

76

นางนิธิยา ผาศิลป์

77

นางอนุษร มหัตกุล

78

นางสาวประมวล เนืองทอง

87

น.ส.คณัสนันท์ ผิวตะศาสตร์

97

นางแถมพร โยลัย

147

นายพัฒนพงษ์ เนืองทอง

148

นางศรีประภา คำเมือง

186

นางวิเชียร มอญปาก

188

นายประดิษฐ์ บุโพธิ์

203

นายชัยญา โพธิ์ดำ

204

นางวันทอง โพธิ์ดำ

 

 

 

 

 

นายประสงค์ เนืองทอง กล่าวรายงาน
พ.ต.ท. พอง แพงไชย
รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุสุมาลย์ ประธานพิธี

 

 

สมาชิกสนใจเสนอ และตั้งคำถาม

 

 

 

การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกระหว่างประชุมตามวาระ ก่อนลงมติ

 

 

 

 

 

 


เสนอ- รับรอง เห็นชอบ

 

เงินกู้ฉุกเฉิน วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ต้องมีสมาชิกรับรอง ไม่น้อย กว่า 2 คน

มติที่ประชุม รับรอง

เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ(กองทุนหมู่บ้าน) วงเงิน 35,000 บาท ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ 15 บาท ต่อปี ค่าปรับรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี วงเงินกู้รวม 300,000 บาท

มติที่ประชุม รับรอง

เงินกู้พิเศษ (กองทุนปุ๋ย ,กองทุนอื่น) วงเงิน 300,000 บาท ใช้คณะกรรมการค้ำประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ 15 บาท ต่อปี ค่าปรับรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี

มติที่ประชุม รับรอง

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 11 เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
วาระนี้ ผ่านไปด้วยดี และรวดเร็วเพราะที่ประชุเสนอและรับรอง ประธาน ตลอดจนกรรมการชุดเดิม โดยให้ชุดนี้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฯ ให้เร็วที่สุด

นายนิรินทร์ ศรีจันทร์ล้า เจ้าหน้าที่พัฒนาสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คอยให้คำแนะนำ ตลอดการประชุม

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 12. – ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายนิรินทร์ ศรีจันทร์ล้า เจ้าหน้าที่พัฒนาสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระผมมีความรู้สึกดีใจแทนทุกๆ คน ที่วันนี้สมาชิกเป็นของทุกๆ คน ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันคิด ชวยกันสร้าง ช่วยกันพัฒนา ลงมือทำ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่นให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป สุดท้ายผมขออวยพรให้คณะทำงานทุกๆ คน ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความบรรลุ สำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป

พ.ต.ท. พอง แพงไชย รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุสุมาลย์ ผมอยากจะเสนอแนวคิดให้กับทุกๆ ท่านในที่นี้ว่า 125 ปี ของชุมนเรา มีวัฒนธรรมความหลัง มีการสั่งสมวัฒนธรรมที่มีคุณค่ามา บรรพบุรุษเราได้ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยต้นไม้ใหญ่ คือต้นโพธิ์ อันเป็นที่มาของหมู่บ้านนาโพธิ์นี่เอง ผมก็อยากให้เราทุกคนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ตลอดไป อีกประการที่ผมอยากฝาก ผมขอฝากถึงเด็กและเยาวชนที่กำลังเติบโตมาเป็นกำลังของประเทศชาติ คนรุ่นใหม่ อยากให้กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 ส่งเสริมเด็กและเยาวชนเหล่านั้นตามกำลังความสามารถคับ

นายชาติชาย พุทธิไสย ผู้แทนจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด ก่อนอื่นผมขอชมก่อนนะครับ ว่าชุดของกลุ่ม สวยดีครับ ผมไปที่ไหนๆ ก็ยังไม่เห็นชุดที่สวยงามและเป็นทีม ขอชื่นชมคระดำเนินงานทุกๆ ท่านนะครับ การดำเนินงานในก้าวแรก มั่นคง ก้าวที่สอง เข้มแข็ง แต่ถ้าหากก้าวแรก ของความมั่นคง และก้าวที่สอง ของความเข็มแข็ง มื่อมีก้าวที่สามถึงแม้มันจะขรุขระไปบ้าง มันก็จะผ่านไปได้ดวยดี และดียิ่งๆ ขึ้นไป ผมขอชื่นชมกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 นะครับ และขอให้ได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์ จำกัดในเร็ววันนะครับ

ผู้แทนจากกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย ไม่มีอะไรมากครับ กลุ่มของพวกเราก็ยังเป็นดึกเตาะแตะอยู่ ยังเกิดได้ไม่นาน ผมก็คงจะต้องเรียนรู้งานจากทุกๆ นะครับ โดยเฉพาะท่านประสงค์ เนืองทอง

นางโฉมยงค์ ถิ่นวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านนาโพธิ์หมู่ 11 ขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกคน ที่ได้ดำเนินงานมาได้ด้วยดี และขอบคุณพี่น้องทุกๆ คนที่ร่วมกันสร้างกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.จิตสุภา เนืองทอง ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ข้อคิดเห็น ต่อที่ประชุม

 

 

รับปันผล ร้อยละ 2.53
รับเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 6

 

 

 

อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเที่ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ
ชุด อปพร.ประจำหมู่บ้าน
นำทีมโดย นายประกายแก้ว เนืองทอง หัวหน้าชุ
ติดตั้ง ขนย้าย เก็บกลับ ชุดเต้นประจำหมู่บ้าน

 

 

 


อ.แมน มะแก้ว เตรียมบท ตามวาระ ก่อนทำหน้าที่ดำเนินการประชุม

 

 

 

 

 

ทีม อปพร.ชุมชนของเรา

 

 

 

ขอขอบคุณทุกๆ ที่ทำให้การประชุมของเรา ผ่านไปด้วยดี

 

 
   
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125 ร่วมทำโรงทาน ในงานทำบุญรวมใจพัฒนาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฐ์พัฒนา
พิธีมิสซาเริ่มเวลา 10.00 น. โดย คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์ ประธานพิธี
คุณพ่อไพศาล ว่องไว คุณพ่อญาณารฌพ มหัตกุล ซิสเตอร์สังวาล เนืองทอง
ตลอดจนชาวนาโพธิ์ นาโพธิ์น้อย ร่วมในงานอย่างพร้อมหน้า

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2556
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2555
การเตรียมความพร้อมจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฯ
การรับสมาชิกสมทบ การจ่ายเงิน สก2
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
วงเงิน อนุมัติ จำนวน 119,700 บาท
สรุปผลการรับสมาชิกใหม่
และการสะสมเงินหุ้น
เมื่อ 2 เดือนตุลาคม
2011
สมาชิกฝากสะสมหุ้น จำนวน 30,0200 บาท
เงินกู้ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย 11,507.02 บาท
รวมเงินหุ้น 7 เดือน 233,384.85 บาท
และ สมาชิกใหมเดือนี้ 7 คน
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 127 คน
2011-10-02

การรับสมัครสมาชิกใหม่ เพิ่ม 17 คน
และฝากสะสมหุ้นของสมาชิก 31,060 บาท
 รวมจำนวนเงินหุ้น 1,520,034 บาท
พิจารณาเงินให้สมาชิกกู้ 11 ราย
ในวงเงิน 54,600 บาท
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

ณ วิทยุคนของแผ่นดิน ต.นาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เวลา 09.30-14.3 น
.