นาโพธิ์น้อย ม.7
ทำเนียบหอกระจายข่าว
พระวาจาเดือนกุมภาพันธ์ 2012

คณะกรรมการดำเนินการ
สมาชิกของเรา
ระเบียบข้อบังคับต่าง
ประกาศต่างๆ
ประวัติและความเแป็นมา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
     สาขาตะวันออกเฉียงเหนือ

เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนาจำกัด
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09.30-14.00 น.

http://cultthai.coop/templates/cult_yellowaeed2/images/postheadericon.png ยอดเรียกเก็บ สก.5 ประจำเดือนมกราคม 2556

sk5 01 55

ดูรายละเอียดทั้งหมด

http://cultthai.coop/templates/cult_yellowaeed2/images/postheadericon.png สถิติสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ณ ธันวาคม 2555

stat12-55

ดูรายละเอียดสถิติ

 


ประกวดราคาจ้างทำเสื้อวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ปี 2556 ชุม ?? ?
ประกาศ เรื่อง วิธีการคิดและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเฉลี ? ?

การกำหนดเงื่อนไขกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 55) กองทุนที่ 2

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือนและเงินสงเคราะห์
กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 55) กองทุนที่ 2

การกำหนดเงื่อนไขกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5) กองทุนที่ 1

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือน และเงินสงเคราะห์
กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5) กองทุนที่ 1

เกณฑ์การเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกผู้ใช้บริการกองทุนสวัสดิการ
และการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก. 1-2)

การชำระค่าธรรมเนียมกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5)"
กองทุนที่1

การเปิดกองทุนที่ 2 ของกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)

การกำหนดคุณสมบัติผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกรายบุคคล
กองทุนสวัสดิการสมทบ(สก. 5)

การเปิดรับสมาชิกตามเงื่อนไขพิเศษกองทุนสวัสดิการสมทบ(สก. 5)

การกำหนดคุณสมบัติผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกรายบุคคล

 


 

 

 

     
  เช้าวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันทำบุญรวมใจพัฒนาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฐ์พัฒนา
พิธีมิสซาเริ่มเวลา 10.00 น. โดย คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์ ประธานพิธี มี คุณพ่อไพศาล ว่องไว คุณพ่อญาณารฌพ มหัตกุล ซิสเตอร์สังวาล เนืองทอง
ตลอดจนชาวนาโพธิ์ นาโพธิ์น้อย ร่วมในงานอย่างพร้อมหน้า

หลังพิธีมิสซา นายปารณฑัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์ กล่าวขอบคุณประธานพิธี คุณพ่อ ซิสเตอร์ คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ร่วมงาน จากนั้น ประธานได้ประกอบพิธีเสกกองข้าวที่ชาวบ้านร่วมทำบุญ และเปิดโรงทานซึ่งชาวคุ้มต่างๆ ได้จัดนำมาเพื่อแบ่งปัน
และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง พร้อมอิ่มบุญกันถ้วนหน้า
     

 

 

 

 

ผอ.ต้อนรับทุกคนด้วยตนเอง....แถมยิ้มอย่างมีความสุข แบบจัดเต็มอีกต่างหาก

 

 

 

พิธีมิสซาใกล้จะเริ่มแล้ว

 

 

 

เพลงเริ่มมิสซาเช้าวันนี้ โดย ซิสเตอร์สังวาล เนืองทอง

 

 

คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์ ประธานพิธี มี คุณพ่อไพศาล ว่องไว คุณพ่อญาณารฌพ มหัตกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

างโฉมยงค์ ถิ่นวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านนาโพธิ์ หมู่ 11 นำภาวนาเพื่อมวลชน

 

 

 

 

พิธีเสกกองข้าวที่ชาวบ้านร่วมใจบริจาคมา

 

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 รับหน้าที่ แนะนำเมนู และกล่าวขอบคุณผู้ใจดี

 

 

บน-ห้องรับรองของโรงเรียน
ล่าง- รายละเอียดของงานวันนี้

 

 

ตระกูลบุญญาน้อย ขนม

อบต.นาโพธิ์ น้ำอัดลม+น้ำดื่ม

 

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 กระเพาะปลา+ของหวาน

 

 

 

 

 

นมสดจากโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

อิ่มมื้อเที่ยงวัน

\\

 

 

 

 

นักร้องมีอาชีพ+555555

 

ประมวลภาพความสุขชุมชน คืนสู่เหย้า โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
คืนคบงันวันพาแลง 13 กุมภาพันธ์ 2012

 

แจ้งผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
ประมาณการ รายรับ – รายการเงินให้สมาชิกกู้ ดังนี้


- ฝากสะสมหุ้น    จำนวน 20,970 บาท
- เงินออมทรัพย์  จำนวน   6 70 บาท
- ชำระคืนเงินกู้    จำนวน 34,400 บาท
- ดอกเบี้ยเงินกู้     จำนวน   7, 891 บาท
- ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จำนวน 2,947บาท
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนร่วมสมโภชนาโพธิ์ 125 ปี....
คาราโอเกะการกุศล ก่อนคืนคบงัน 9 ธันวาคม 2012
ประกาศ แจ้งผลการดำเนินงาน
ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555
 รวมรับทุกรายการ   จำนวนทั้งสิ้น 53,017 บาท

- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 768,921 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น     จำนวน 661,200 บาท
  
  
ความคืบหน้า การสร้างที่ทำการชั่วคราว
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
สรุปกิจกรรมกลุ่ม เดือน ตุลาคม 2555
รวมรับทุกรายการ           จำนวน 79, 816บาท

    - เงินให้สมาชิกกู้สามัญ     จำนวน  53,500 บาท
      - สมาชิกสมทบ              จำนวน         14 คน
  - สมาชิกสามัญ                  จำนวน        225 คน
  รวมสมาชิก ทั้งสิ้น            จำนวน     238 คน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555
ณ ศูนย์คาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง อ.เมือง จ.สกลนคร
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2555
การเตรียมความพร้อมจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฯ
การรับสมาชิกสมทบ การจ่ายเงิน สก2
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 วงเงิน อนุมัติ จำนวน 119,700 บาท
ภาพการรับฝากเงินสัจจะ-เงินกู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ฝากสะสมหุ้น-ชำระคืนเงินกู้ ฯลฯ จำนวน 76,153.50 บาท 
รวมยอดเงินหุ้นปัจจุบัน 384,643 บาท
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 200 คน
201102-05
สรุปผลการรับสมาชิกใหม่
และการสะสมเงินหุ้น
เมื่อ 2 เดือนตุลาคม
2011
สมาชิกฝากสะสมหุ้น จำนวน 30,0200 บาท
เงินกู้ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย 11,507.02 บาท
รวมเงินหุ้น 7 เดือน 233,384.85 บาท
และ สมาชิกใหมเดือนี้ 7 คน
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 127 คน
2011-10-02

การรับสมัครสมาชิกใหม่ เพิ่ม 17 คน
และฝากสะสมหุ้นของสมาชิก 31,060 บาท
 รวมจำนวนเงินหุ้น 1,520,034 บาท
พิจารณาเงินให้สมาชิกกู้ 11 ราย
ในวงเงิน 54,600 บาท
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

ณ วิทยุคนของแผ่นดิน ต.นาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เวลา 09.30-14.3 น
.