วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน
นาโพธิ์เรดิโอ FM.88.25 MHz.
 74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์  อ.กุสุมาลย์
จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204
ประวัติ อ.กุสุมาลย์ ประวัตินาโพธิ์ ม.1,ม.11 ประวัติบ้านโคกม่วง ม.2 บ้านบอน ม.3 บ้านโคกสว่าง ม.4 บ้านม่วง ม.5 บ้านขาไก่ ม.6 นาโพธิ์น้อย ม.7
เมืองเก่า ม.8 หนองผือน้อย ม.9 บ้านม่วง ม.10 บ้านโคกสว่าง ม.12     ทำเนียบกำนัน ทำเนียบหอกระจายข่าว
ตารางการออกอากาศฯ พระวาจาประจำวัน ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก  วันและเดือนในรอบปี                 พระวาจาเดือนพฤศจิกายน2012
สมาชิกของเรา
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09.30-14.00 น.

 

 

ประกาศกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
แจ้งผลการดำเนินงาน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556

*****************

 

แจ้งผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
ประมาณการ รายการเงินรับ – รายการเงินให้สมาชิกกู้ ดังนี้

- ฝากสะสมหุ้น    จำนวน 20,970 บาท
- เงินออมทรัพย์  จำนวน   6 70 บาท
- ชำระคืนเงินกู้    จำนวน 34,400 บาท
- ดอกเบี้ยเงินกู้     จำนวน   7, 891 บาท
- ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จำนวน 2,947บาท
รวมรับทุกรายการ   จำนวนทั้งสิ้น 66, 878 บาท
- เงินให้สมาชิกกู้สามัญ จำนวน  70,000 บาท
  -  สมาชิกสมทบ                  จำนวน 15 คน
  - สมาชิกสามัญ                  จำนวน 2 23 คน
  รวมสมาชิก ทั้งสิ้น จำนวน 2 38 คน

- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 926,279 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น จำนวน 790,30 0 บาท

อนึ่ง คระกรรมการบริหาร มีมติให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน
ประกาศมา ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

( นายประสงค์ เนืองทอง )
ประธานกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้สามัญ จำนวน  70,000 บาท

       
ความคืบหน้า การสร้างที่ทำการชั่วคราว
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
สรุปกิจกรรมกลุ่ม เดือน ตุลาคม 2555
รวมรับทุกรายการ           จำนวน 79, 816บาท

    - เงินให้สมาชิกกู้สามัญ     จำนวน  53,500 บาท
      - สมาชิกสมทบ              จำนวน         14 คน
  - สมาชิกสามัญ                  จำนวน        225 คน
  รวมสมาชิก ทั้งสิ้น            จำนวน     238 คน
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555
ณ ศูนย์คาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง อ.เมือง จ.สกลนคร
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2555
การเตรียมความพร้อมจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฯ
การรับสมาชิกสมทบ การจ่ายเงิน สก2
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 วงเงิน อนุมัติ จำนวน 119,700 บาท
ภาพการรับฝากเงินสัจจะ-เงินกู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ฝากสะสมหุ้น-ชำระคืนเงินกู้ ฯลฯ จำนวน 76,153.50 บาท 
รวมยอดเงินหุ้นปัจจุบัน 384,643 บาท
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 200 คน
201102-05
สรุปผลการรับสมาชิกใหม่
และการสะสมเงินหุ้น
เมื่อ 2 เดือนตุลาคม
2011
สมาชิกฝากสะสมหุ้น จำนวน 30,0200 บาท
เงินกู้ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย 11,507.02 บาท
รวมเงินหุ้น 7 เดือน 233,384.85 บาท
และ สมาชิกใหมเดือนี้ 7 คน
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 127 คน
2011-10-02

การรับสมัครสมาชิกใหม่ เพิ่ม 17 คน
และฝากสะสมหุ้นของสมาชิก 31,060 บาท
 รวมจำนวนเงินหุ้น 1,520,034 บาท
พิจารณาเงินให้สมาชิกกู้ 11 ราย
ในวงเงิน 54,600 บาท
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

ณ วิทยุคนของแผ่นดิน ต.นาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เวลา 09.30-14.3 น
.