"วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
ฟังรายการจากวิทยุออนไลน์
Naphoradio Online 24 Hrs.

สรุปข่าวประจำวัน โดย ประสงค์ เนืองทอง
รายการ อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์ มณฑล

เวลา 06.00-07.00 น.เว้นวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์


สุพจน์ ลอยพิลา
-เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซี่ยน ช่วง คนกันเอง

จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00 น.

เมฆ เมืองนคร
-ลูกทุ่งสนธยา
-เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์
จันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00 น.

นาโพธิ์น้อย ม.7
หอกระจายข่าว

 
 

 

 

ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล
ประวัติบ้านบอน

หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ประสงค์ เนืองทอง ศ.ศบ. : เรียบเรียง

ประวัติความเป็นมาของบ้านบอน หมู่ที่ 3 

 


บ้านบอน ตั้งอยู่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่กว่า
200 ปี มีหลายเผ่าที่มาตั้งรกรากที่บ้านบอน เช่น เผ่าไท้โส้ เผ่าลาว เผ่าภูไท เผ่ากระเริง
เป็นที่ราบลุ่มอุดมไปด้วยข้าวปลาอาหาร ส่วนที่เป็นป่าอุดมไปด้วยพันธ์ไม้นานาพันธุ์และเป็นที่ทำมาหากินของประชาชนในหมู่บ้าน

ที่ตั้ง พร้อมแผนที่สังเขป

บ้านบอนหมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกนคร ห่างจากอำเภอกุสุมาลย์ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 8 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านขาไก่ หมู่ 6

ทิศใต้ ติดกับ บ้านม่วง หมู่ 10

ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านเมืองเก่า หมู่ 8

ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านนาเพียง ตำบลนาเพียง

อาชีพ
ชาวบ้านบอนประกอบอาชีพหลักทำนา เกือบทุกหลังคาเรือน รับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพเสริม
หน้าแล้งบางส่วน จะปลูกมะเขือเทศ และปลูกยาสูบ เป็นต้น
ศาสนา
ชาวบ้านบอนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจำหมู่บ้าน
คือ วัดโพธิ์ชัยบ้านบอน ซึ่งเป็นส่วนศูนย์ร่วมจิตใจของชาวบ้านบอน หมู่3

ลักษณะทั่วไป

 • เนื้อที่ 2, 880 ไร่ใช้ทำเกษตร 2, 560 ไร่
 • จำนวนครัวเรือน 160 ครัวเรือน
 • จำนวนประชากรทั้งหมด 735 คน(ชาย 365 คน หญิง 370 คน)

ลักษณะภูมิประเทศ

บ้านบอน ส่วนมากเป็นที่ราบพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำนาและเลี้ยงสัตว์
โดยทั่วไปจะมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนวา ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนมาก ฤดูฝนจะมีฝนตกพอประมาณและฤดูร้อนอากาศจะร้อนมาก

สภาพทางเศรษฐกิจ

 • รายได้เฉลี่ย20, 130 บาท/ปี/คน
 • ครัวเรือนมีการออมร้อยละ 35% ของครัวเรือนทั้งหมด
 • ชาวบ้านบอนเกือบทุกหลังคาเรือนมีอาชีพทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลัก หลังจากเสร็จสิ้นจากการทำนาแล้ว
  บางส่วนก็หาอาชีพเสริม คือ ปลุกมะเขือเทศ และยาสูบหรือไม่รับจ้างทั่วไป
 • ผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาดภายในและภายนอกชุมชนได้แก่ ยาสูบ มะเขือเทศ เป็นต้น
 • มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและมีเส้นทางคมนมคมในการขนส่งตลอดปี
สภาพสังคม
 • สภาพบ้านเรือนบ้านขาไก่มีความมั่นคงถาวร มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเรียบและถูกสุขลักษณะครอบครัวมีความอบอุ่น
 • ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง
 • เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ 15-60 ปีอ่านออกเขียนได้เป็นส่วนใหญ่
 • บ้านม่วงได้รับการดูแลเบี้ยยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการเป็นอย่างดีในหมู่บ้านบอนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกใหม่ที่ตั้งขึ้นและ
  ในหมู่บ้านและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

ประเพณี/เทศกาลประจำปี/วัฒนธรรม
ประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม จะมีพิธีทำบุญกองข้าวหรือ
ประทายข้าวเปลือกเพื่อหารายได้ ไปบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามศาสนาและ
ในหน้าแล้งของทุกปีจะมีการจัดทำบุญประจำปีขึ้นเพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียนประเพณีอันดีงาม

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ชาวบ้านมีกลุ่มทอผ้า เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนซึ่งเข้ากลุ่มบ้านบอน
เพื่อเป็นรายได้เสริมหลังจากว่างเว้นจากการทำนา

กาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/หรือสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานที่พักในชุมชน

คือศาลาวัดโพธิ์ชัย ญาติพี่น้องบ้านใกล้ พวกที่มาค้าขายก็ได้มาอาศัยพักที่นี้

ข้อมูลด้านอาชีพและการมีงานทำในชุมชน

อาชีพทำนา 131 ครอบครัว ทำสวน 10 ครอบครัว อาชีพรับจ้าง 20 ครอบครัว อาชีพค้าขาย 10 ครอบครัว
อาชีพเลี้ยงสัตว์ 30 ครอบครัว อาชีพรับราชการ - คน/ - ครัวเรือน ประกอบอาชีพอย่างเดียว 61 ครัวเรือน ประกอบอาชีพหลายอย่าง. - ครอบครัว

อาชีพอื่นของสมาชิกในชุมชน ได้แก่ทำไร่ยาสูบ ไร่มะเขือเทศ

คนว่างงานในชุมชน จำนวน 10 คน 4 ครัวเรือน

แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคในหมู่บ้าน

ฝาย 2 แห่ง บ่อน้ำตื้น 2 แห่ง บ่อโยก 12 แห่ง

สาธารณูปการในหมู่บ้าน

ไฟฟ้าสาธารณะ 15 จุด โทรศัพท์สาธารณะ 1 จุด

สังคม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

ฮีต 12 ครอง 14 ที่ยังปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องในชุมชน, การเหยาผีมูล ผีน้ำ

ข้อมูลด้านสภาพสิ่งแวดล้อม

บ้านบอนมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ เนื้อดินเป็นลูกรัง ไม่อุ้มน้ำทำให้ข่ดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

9. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน . - ไม่มี

10. ข้อมูลร้านค้า และสถานบริการในชุมชน – ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด 5 แห่ง

- ร้านเสริมสวย 1 แห่ง , - ร้านซ่อมรถ 2 แห่ง , โรงสี 2 แห่ง

11. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน

ทรัพยากร / สัตว์เลี้ยง และผลผลิต

ในชุมชน

หน่วยนับ

จำนวน

หมายเหตุ

หนองน้ำสาธารณะ

หนอง

1

ฐานข้อมูลจาก กชช .2 ค

พื้นที่ทำนา

ไร่

1,200 ไร่

 

พื้นที่ทำสวน

ไร่

200 ไร่

 

พื้นที่ทำไร่

ไร่

150 ไร่

 

ป่าชุมชน

ไร่

-

 

กก

ไร่

-

 

วัว

ตัว

150

 

เป็ด

ตัว

50

 

ไก่

ตัว

100

 

ฯลฯ

 

 

 

รายได้ของครัวเรือนในหมู่บ้านจากการประกอบอาชีพ

หมู่ที่ 3 บ้านบอน ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ที่มาของรายได้ครอบครัวจากการประกอบอาชีพ ต่อครัวเรือน / ปี

จำนวนรายได้ ( บาท)

ปัญหาที่สำคัญในการประกอบอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน

1. ขายผลผลิตพืชสวน

2. ขายผลผลิตพืชนา

3. ขายผลผลิตพืชไร่

4. ขายผลผลิตสัตว์เลี้ยง

5. การรับจ้าง

6. จากลูกส่งมาให้

7. จากค้าขาย

30,000

50,000

20,000

20,000

20,000

30,000

20,000

ขาดแคลนน้ำในการทำนา ทำไร่

ปุ๋ยราคาแพง

 

 

รายจ่ายของหมู่บ้าน

หมู่ที่ 3 บ้านบอน ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ประเภทการใช้จ่าย

( บาท) ต่อเดือน

( บาท) ต่อปี

1. ค่าอาหาร

- ผัก, เนื้อสัตว์, เนื้อปลา ฯลฯ

 

253,800

2,829,000

2. อาหารสำเร็จรูป

- บะหมี่

- ปลากระป๋อง

7,000

8,600

943,200

3. เครื่องดื่ม/ ขนม

- ขนมขบเคี้ยว , น้ำอัดลม

117,900

1,414,800

4. ยารักษาโรค

- ยาสามัญประจำบ้าน

?655

7,860

5. ค่าของใช้ต่างๆ

- ของใช้อุปโภค

 

26,200

314,400

6. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

- อุปกรณ์การเรียน, ค่าเทอม, ค่ารถ, ค่าอาหาร ฯลฯ

 

117,900

1,414,800

7. ค่าใช้จ่ายในการผลิต

- ค่าแรง, น้ำมัน , ปุ๋ย

-

85,150

1,021,800

8. ค่าผ่อนหนี้สิน

- ผ่อนรถ , ธกส,

- กทบ

50,000

50,000

600,000

1,000,000

9. ค่าใช้จ่ายทางสังคม

- งานพิธีการต่างๆ

 

6,550

78,600

รวม

718,755

9,625,060

รายได้รวมและเฉลี่ยต่อครัวเรือน / ต่อคนต่อปีในหมู่บ้าน

 

รายได้จากการประกอบอาชีพของประชากร

จำนวนรายได้เฉลี่ย ( บาท)

1. รายได้รวมทั้งหมู่บ้าน

2. รายได้เฉลี่ยต่อ ครัวเรือน ต่อ ปี

3. รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี

16,175,000

75,000

25,000

ตารางแสดงภาระหนี้สินของประชาชนในหมู่บ้าน

 

รายได้จากภาวะหนี้สินของประชาชนในหมู่บ้าน

จำนวนหนี้สิน ( บาท)

1. หนี้สินรวม

2. หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน

3. หนี้สินเฉลี่ยต่อคน

 

 

6,430,000

49,083.96

9,938.17

 • หนี้สิน ธกส . รวมทั้งหมู่บ้าน
 • หนี้สหกรณ์รวมทั้งหมู่บ้าน
 • หนี้กลุ่มในหมู่บ้านทั้งหมด
 • หนี้นายทุนทั้งหมด
 • หนี้อื่นๆทั้งหมด

 

3,930,000

250,000

 

 

ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง

กำนันชื่อ นายบริสุทธิ์ ผาละพัง

( เมื่อ 12 มิถุนายน 2557 )

จำนวนคุ้มมี 2 คุ้ม ดังนี้

 • ชื่อคุ้มประชาสุขสันต์ ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายบริสุทธิ์ ผาละพัง
 • ชื่อคุ้มชุมชนพัฒนา ชื่อหัวหน้าคุ้ม นายสุภาพ วัดแผ่นลำ

อปพร . จำนวน 15 คน ได้แก่

1. นายบริสุทธิ์ ผาละพัง

2. นายทรงพล แสนปากดี

3. นายเฉลิม แผนเมือง

4. นายประเทือง ฤทธิฤาวงษ์

5. นายเลื่อน ฤทธิฤาวงษ์

6. นายสมศักดิ์ วัดแผ่นลำ

7. นายสมพงษ์ อิ่มบุญสุ

8. นายมีชัย ขวาธิจักร

9. นายเทวา ฮาดนารี

10. นายสุวิชา เสนาไชย

11. นายอยู่ละไว ปีทาลาด

12. นายดวนศักดิ์ พรมหากุล

13. นายบุญเพียง จันทะแสน

14. นายสิทธิโชค หินมพรหม

15. นายพลมณี ฤทธิวงศ์จักร

กตส . จำนวน 30 คน

กลุ่มองค์กรชุมชน / ปราชญ์ชาวบ้าน

1) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จำนวน - . คน ไดแก่

2.) คณะกรรมการเยาวชนหมู่บ้าน จำนวน 5 คน ได้แก่

นายวิทยา ฤทธิฤาวงค์ ตำแหน่ง ประธาน

3) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 7 คน

นายบริสุทธื ผาละพัง ตำแหน่ง ประธาน

กิจกรรมและผลงานของกลุ่มฯในชุมชน มีดังนี้

ชื่อกลุ่ม

ลักษณะ

กิจกรรมเด่น

จำนวนสมาชิก

( คน)

จำนวนเงินกองทุน

( บาท)

หมายเหตุ

กพสม .

-

-

-

-

เยาวชน

กีฬา

30

-

-

ออมทรัพย์ฯ

รับฝาก / ให้กู้เงิน

91

60,000

ฯลฯ

 

ข้อมูล ผู้รู้ / ปราชญ์ / แกนนำสำคัญของชุมชน

ชื่อ - สกุล

บ้านเลขที่

ความรู้ / ความสามารถโดดเด่น

1. นายพรมมา ไชยนามวัน

2. นายหนูพร มุงวงษา

3. นายพรมมา จันทะแสน

4. นายพรมมา แสนเพียง

 

47

38/1

29

36

ความรู้ทางพิธีกรรม ศาสนา

ความรู้ทางพิธีกรรม ศาสนา

ความรู้ทางศาสนา และ สมุนไพร

ความรู้เกียวกับจารีตประเพณี

การเดินทางไปหมู่บ้าน

ใช้ทางหลวงสกนคร-นครพนม แยกบ้านนาโพธิ์ถึงบ้านม่วงแล้วก็ถึงบ้านบอน
การติดต่อ บ้านบอน ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร อื่นๆ

สถานที่ตั้งของ - สถานีอนามัย ประจำตำบลนาโพธิ์
อาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ผู้ใหญ่บ้าน นายบริสุทธิ์ ผาละพัง
นายวาสนา จันทะแสน ส.อบต.นาโพธิ์

 


 
 

 
 
 
 
บริการดาวน์โหลด
สารวัดท่าแร่ปีที่29 ฉบับที่38 เทศกาลธรรมดา21-27 ก.ย.57
คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ อาทิตย์ที่ 21 ก.ย. 57
คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงศ์เทพ อาทิตย์ที่ 21 ก.ย. 57
คำร้องทำนองเพลง ของดีอุ่มจาน เมื่อ 3 ก.ย.2557
สารวัดท่าแร่ปีที่29 ฉบับที่34สัปดาห์ที่20เทศกาลธรรมดา24-30ส.ค.14
 

 


ประกาศสรุปผลการดำเนินงาน
กลุ่ม/สหกรณ์
เตรดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด

วันอาทิตย์้ต้่้นเดือน
วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557


แนะนำปุ๋ยอินทรีย์ตราสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กระสอบละ 400 บาท สอบถามและสั่งซื้อ
ที่ 089 863 3349
     MovieOnline1
Radio Onlinejpsradio เต่างอยเรดิโอ
Radio Vatican  
รุ่งอรุณวิทยา
วิทยุรัฐสภา
อสมท.สกลนคร
ดอกคูนเรดิโอ สัมฤทธิ์โปรโมชั่น
พันธมิตร วาริชเรดิโอ
สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ
     และโทรทัศน์ จังหวัดสกลนคร
วิทยุแห่งประเทศไทย จ.สกลนคร    ฟังข่าว
florafm-ฟลอร่ามิวสิค
สถาบันพุทธวจนวังสวนกล้วย
พระวาจา ปี 2014
ข่าวสาร จาก
วัดนักบุญ
มารีอามักดาเลนา

ประมวลภาพงานมงคลสมรสบิว
2013-11-23

รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน
ประวัติอาเซียน10ประเทศ
Asean Radio Stations
ฟังเพลงและรายการวิทยุจากประเทศอาเซี่ยน
more Cambodia Brunei Darussalam   Myanmar
Philippines Malaysia
All Asia Radio Station Singapore Vietnam Laos

 
 


รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
และดำเนินการตามขั้นตอน
เพื่อการกระจายเสียง


เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 สำนักงาน กสทช.


ส.ค.นาโพธิ์ 125 จำกัด
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่าย
ด้านการสหกรณ์ตามคู่มือ

เมื่อ 18 สิงหาคม 2557

ติดตามขอรับใบเสร็จและใบอนุญาต
ณ สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน ซ 8


เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557

ประมวลภาพ วันแม่ ปี 2014/2557 

ชมย้อยหลัง ปี 2556 
ปี 2555  ปี2557 หน้า2


ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ชาวนาโพธิ์ ณ วัดคาทอลิกนาโพธิ์


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557


ประกาศสรุปผลการดำเนินงาน
เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557


ประมวลภาพ ตลาดเย็น ครั้งที่19
ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง


เมื่อ 31 กรกฎาคม 2557


ประชุมกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน คุ้มทางรถ
บ้านนายถนอม นางพรเพชร ผิวตะศาสตร์


ี่ 28 กรกฏาคม 2557

ทดลองเลี้ยงปลาในนาข้าว

25 กรกฏาคม 2557
ฟังเพลงกับ....
หนุ่มน้อย คนภูไท
นาโพธิ์ถิ่นภูไท
ภูไทสัมพันธ์
ภูไทใจช้ำ

เยือนสิงคโปร์

20 กันยายน 2012

รสชาดโจ๊กกบหม้อดิน

ที่ Lavender สิงคโปร์

วันชื่น-คืนสุข

Sheraton Tower Singapore
22 กันยายน 2
012

เที่ยวเกาะมหาสนุก

Sentosa 21 กันยาย 2012   

naphoradio WiFi ติดตั้ง
ชุดเชื่อมโยงเครือข่ายไร้สาย
ระยะไกล10-30 กิโลเมตร

ส่งไปที่ศูนย์ฯวังสวนกล้วย
เมื่อ ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556


 

เกี่ยวกับวิทยุ
เพื่อนบ้านของเร

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
 โรงเรียนไพศาลวิทยา
โรงเรียนบ้านกุดฮู
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์ฯ
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านอีกุด
โรงเรียนบ้านโคกม่วง
โรงเรียนอนุบาลย์กุสุมาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ม.เกษตรศาสตร์ ฉกส.
สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อบจ.วัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานีตำรวจภูธร อ.กุสุมาลย์
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
เทศบาลตำบลท่าแร่
เทศบาลตำบลเชียงเครือ

สพท.สกลนคร เขต 1
สพท.สกลนคร เขต 2
สพท. สกลนคร เขต 3
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลกุสุมาลย์
โรงพยาบาลสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร
คลื่นวิทยุระบบ FM.
     และวิทยุชุมชนจังหวัดสกลนคร
    (แยกรายอำเภอและคลื่นความถี่)

คนเขียนเพลง(ทีมงานครูสลา)
108 อาชีพ

ธนาคาร อัตราแลกเปลียน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารไทยพาณิิชย์
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการส่งออก
      และนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 นครธน จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารเอเชียจำกัด(มหาชน)
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
     ขนาดกลางและขนาดย่อมฯ
ซิตี้แบงค์ ไทยแลนด์
ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์
ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด
      (มหาชน
)
อุตุนิยมวิทยา


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

1
ดาวน์โหลดโทรฟรีทั่
วโลก
ส่วนราชการ หน่วยงาน
สำนักพระราชวัง
รัฐบาลไทย
สำนักนายกรัฐมนตร
นักเรียนไทยในสหรัฐฯ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพัฒนาสังคม
      และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยว-กีฬา
กระทรางเกษตรฯ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัยพากรฯ
     และสิ่งแวดล้อ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเทคโนโลยี
     สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรม
สนง.หลักประกันสุขภาพฯ
กรมประชาสัมพันธ์
กทช.
กรมพัฒนาชุมชน
กรมสรรพากร
สำนักงานสลากกินแบ่งฯ
สำนักงาน ป.ป.ส.
การท่องเทียวฯ
หนังไทยในอดีต
สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 
 


 
 

" รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา "

วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน FM 88.25 MHz.
74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204

Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved
พัฒนาโดย Webmaster@naphoradio.com ,psnstudio@gmail.com


www.free-counter-plus.com
Update 2015-01-27
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550