"วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
ข้อรำพึงพระวาจาประจำวัน
พระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
สรุปข่าวประจำวัน โดย ประสงค์ เนืองทอง
รายการ อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์ มณฑล

เวลา 06.00-07.00 น.เว้นวันอาทิตย์
ก้อย กริยา
-เสียงชาวบ้าน

-ชุมชนคนลูกทุ่ง
จันทร์-เสาร์ 10.00-12.00 น.

สุพจน์ ลอยพิลา
-เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซี่ยน ช่วง คนกันเอง

จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00 น.
เมฆ เมืองนคร
-ลูกทุ่งสนธยา
-เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์
จันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00 น.
     
     

 
 ฟังผ่าน Url   http://103.22.182.104:8716

ฝากข้อความ - ขอเพลง


 
 

 

การประชุมคณะกรรมการและนายประยูร จารุวัฒนสิทธิ์
นักวิชาการชำนาญการ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
เพื่อหารือและกำหนดวันอบรมสมาชิกผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
สรุปผลการปฏิบัติงาน
กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
เดือนกันยายน 2556
และวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556
 


 
 

 

ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล
ประสงค์ เนืองทอง ศศ.บ เรียบเรียง

 

ประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 8

บ้านเมืองเก่า ตั้งอยู่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เป็นหมู่บ้านเก่าแก่นับหลายร้อยปีมาแล้วตั้งอยู่พื้นที่ราบสูงสมัยก่อนหมู่บ้านเก่า
เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ผู้คนอาศัยอยู่มากอยู่มาวันหนึ่งเกิดอุทกภัยผู้คนล้มตายบ้านเมืองเดือนร้อน
ทำให้ผู้คนอยู่ไม่ได้ สมัยก่อนบ้านเมืองเก่ามีวัดอยู่ 3 วัดคือ วัดเหนือ วัดใต้ วัดกลางหลังเกิดอุทกภัย ต่อมาชุมชนบ้านเมืองเก่ามีการพัฒนาการทางชุมชนสูงมากจน
ได้รับการยกย่องให้เป็นที่ยอมรับของหมู่บ้านต่างๆ

ที่ตั้งพอสังเขป
ชุมชนบ้านเมืองเก่าตั้งอยู่ใน ตำบลนาโพธิ์อำเภอกุสุมาลย์มาทางทิศตะวันเหนือประมาณ 4 กิโกเมตร

อาชีพ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร คือ ทำนา ทำสวน

ศาสนา

ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจำหมู่บ้าน คือ วัดป่าเทพาราม เป็นศูนย์ร่วมจิตใจชาวบ้านเมืองเก่า

ลักษณะทั่วไป

เนื้อที่ 3,000 ไร่ ใช้ทำการเกษตร 1,500 ไร่ - จำนวนครัวเรือน 44 ครัวเรือน - จำนวนประชากรทั้งหมด 230 คน(ชาย 100 คน หญิง 130 คน)

ลักษณะภูมิประเทศ

บ้านเมืองเก่าเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะโดยทั่วไปมี 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝนต้องต้องตามฤดูกาล หน้าแล้งดินจะแห้งไม่มีน้ำ หน้าร้อนจะร้อนมาก

สภาพเศรษฐกิจ

- รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/คน/ปี - ครัวเรือนมีการอ้อมร้อยละ 97.6% ต่อครัวเรือนทั้งหมด
- ชาวบ้านนาเพียงใหม่ส่วนใหญ่ทำนา ปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ -ผลผลิตที่จำหน่ายทั้งในและนอกสถานที่ได้แก่ ข้าวเปลือก
-ประชากรไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีเส้นทางคมนาคมสะดวกใช้ได้ตลอดปี

สภาพสังคม

- สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านเมืองเก่ามีความมั่นคงถาวร มีการจัดบ้านเรือนถูกสุขลักษณะ ครอบครัวมีความอบอุ่นและมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
- ประชากรส่วนใหญ่มีสุภาพแข็งแรง คนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 70%
- เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน
- ครัวเรือนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเมืองเก่าส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งในหมู่บ้าน
และมีส่วนร่วมใน การแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน

ประเพณี/ เทศกาลประจำปี/วัฒนธรรม

บ้านเมืองเก่ามีงานประเพณีประจำปีคือ ประเพณีบุญประทายข้าวเปลือก พอถึงเดือนมีนาคมจะมีการทำบุญที่วัดโพธิ์ชัย
อีกประเพณีหนึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน คือประเพณีเลี้ยงผีซึ่งจัดขึ้นในทุกปีเช่นกันเป็นการบูชาผี เนื่องชาวบ้านทุกคนนับถือผี

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ชวาเมืองเก่าจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน มีผลิตภัณฑ์เด่นๆ ได้แก่ จักสาน

การท่องเชิงอนุรักษ์/หรือสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชน

โบราณสถานต่างๆเช่น วัดร่าง โบสถ์ พระธาตุ

สถานที่พักในชุมชน - การเดินทางไปหมู่บ้าน

ใช้ทางหลวง สกลนคร-นครพนม เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร

 

กลับหน้าหลัก


10 สังฆมณฑล
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
บ้านเณรฟาติมาท่าแร่
อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่
อารามกลาริส กาปูชิน    ท่
าแร่

โรงเรียนคาทอลิก
มิสซังท่าแร่ขห
นองแสง
เซนต์ยอแซฟยานนาวา
เซนต์ยอแซฟสกลนคร
เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เซนต์ยอแซฟนาแก
เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
 
แนะนำ
สภาพระสังฆราช
บีอีซี ท่าแร่
วัดสองคอนมุกดาหาร
สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย


 ลิงค์อื่นๆ
ประเพณี-ฒนธรรม
สมัครงาน
รวมฟ้าผ่า
 find IP addresses

เพื่อนบ้านของเร
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

 โรงเรียนไพศาลวิทยา
โรงเรียนบ้านกุดฮู
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์ฯ
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านอีกุด
โรงเรียนบ้านโคกม่วง
โรงเรียนอนุบาลย์กุสุมาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ม.เกษตรศาสตร์ ฉกส.
สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อบจ.วัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานีตำรวจภูธร อ.กุสุมาลย์
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
เทศบาลตำบลท่าแร่
เทศบาลตำบลเชียงเครือ

สพท.สกลนคร เขต 1
สพท.สกลนคร เขต 2
สพท. สกลนคร เขต 3
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลกุสุมาลย์
โรงพยาบาลสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร
คลื่นวิทยุระบบ FM.
     และวิทยุชุมชน จังหวัดสกลนคร
    (แยกรายอำเภอและคลื่นความถี่)

คนเขียนเพลง(ทีมงานครูสลา)
108 อาชีพ

ธนาคาร อัตราแลกเปลียน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารไทยพาณิิชย์
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 นครธน จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารเอเชียจำกัด(มหาชน)
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
     ขนาดกลางและขนาดย่อมฯ
ซิตี้แบงค์ ไทยแลนด์
ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์
ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด
      (มหาชน
)
อุตุนิยมวิทยา


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

1
ดาวน์โหลดโทรฟรีทั่
วโลก
ส่วนราชการ หน่วยงาน
สำนักพระราชวัง
รัฐบาลไทย
สำนักนายกรัฐมนตร
นักเรียนไทยในสหรัฐฯ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพัฒนาสังคม
      และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยว-กีฬา
กระทรางเกษตรฯ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัยพากรฯ
     และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเทคโนโลยี
     สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรม
สนง.หลักประกันสุขภาพฯ
กรมประชาสัมพันธ์
กทช.
กรมพัฒนาชุมชน
กรมสรรพากร
สำนักงานสลากกินแบ่งฯ
สำนักงาน ป.ป.ส.
การท่องเทียวฯ
หนังไทยในอดีต
สปสช.เขต 8 อุดรธานี
           
 
 


 
 

www.free-counter-plus.com
Update 2013-12-16
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550

www.Stats.in.th