"วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
ข้อรำพึงพระวาจาประจำวัน
พระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
สรุปข่าวประจำวัน โดย ประสงค์ เนืองทอง
รายการ อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์ มณฑล

เวลา 06.00-07.00 น.เว้นวันอาทิตย์
ก้อย กริยา
-เสียงชาวบ้าน

-ชุมชนคนลูกทุ่ง
จันทร์-เสาร์ 10.00-12.00 น.

สุพจน์ ลอยพิลา
-เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซี่ยน ช่วง คนกันเอง

จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00 น.
เมฆ เมืองนคร
-ลูกทุ่งสนธยา
-เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์
จันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00 น.
     
     

 
 ฟังผ่าน Url   http://103.22.182.104:8716

ฝากข้อความ - ขอเพลง


 
 

 

การประชุมคณะกรรมการและนายประยูร จารุวัฒนสิทธิ์
นักวิชาการชำนาญการ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
เพื่อหารือและกำหนดวันอบรมสมาชิกผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
สรุปผลการปฏิบัติงาน
กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
เดือนกันยายน 2556
และวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556
 


 
 

 

ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล
ประสงค์ เนืองทอง ศศ.บ เรียบเรียง

ประวัติความเป็นมาของบ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 9

บ้านหนองผือน้อย ตั้งอยู่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
เป็นหมูบ้านเก่าแก่ประมาณ 100ปี มาตั้งที่แรกมี 4ครอบครัวตั้งอยู่ที่ราบขนาดเล็กอยู่
ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาอาศัยในรุ่นแรกตั้งรกรากในสมัยรัชกาลที่ 5
อยู่บริเวณที่ราบลุ่ม ที่แรกที่ตั้งจะมีหนองน้ำ และมีผือขึ้นเต็มหมดเลยตั้งชื่อเป็นหมู่บ้าน หนองผือน้อย
ได้มีการ พัฒนาหมู่บ้านมาตลอดได้รับรางวัลหมู่บ้านสะอาด  

ที่ตั้งพอสังเขป

ชุมชนบ้านหนองผือน้อยตั้งอยู่ใน ตำบลนาโพธิ์อำเภอกุสุมาลย์มาทางทิศตะวัน
ใต้ประมาณ 9 กิโกเมตร

อาชีพ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร คือ ทำนา และเลี้ยงสัตว์รับจ้างทั่วไป            

ศาสนา

ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจำหมู่บ้าน คือ วัดสามัคคีเทวนาธรรม เป็นศูนย์ร่วมจิตใจชาวบ้านหนองผือน้อย

ลักษณะทั่วไป

เนื้อที่1,300 ไร่ ใช้ทำการเกษตร 800 ไร่ - จำนวนครัวเรือน 84 ครัวเรือน - จำนวนประชากรทั้งหมด 308 คน(ชาย 150 คน หญิง 158 คน)

ลักษณะภูมิประเทศ

บ้านหนองผือน้อยเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะโดยทั่วไปมี 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน
ฝนตกต้องต้องตามฤดูกาล หน้าแล้งดินจะแห้งไม่มีน้ำ หน้าร้อนจะร้อนมาก

สภาพเศรษฐกิจ

- รายได้เฉลี่ย 21,080 บาท/คน/ปี
- ครัวเรือนมีการอ้อมร้อยละ 60% ต่อครัวเรือนทั้งหมด
- ชาวบ้านนาเพียงใหม่ส่วนใหญ่ทำนา ปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์
-ผลผลิตที่จำหน่ายทั้งในและนอกสถานที่ได้แก่ ข้าว ถั่วลิสง ข้าวโพด
-ประชากรไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีเส้นทางคมนาคมสะดวกใช้ได้ตลอดปี  

สภาพสังคม

- สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านหนองผือน้อยมีความมั่นคงถาวร มีการจัดบ้านเรือนถูกสุขลักษณะ ครอบครัวมีความอบอุ่นและมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
- ประชากรส่วนใหญ่มีสุภาพแข็งแรง คนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 70%
- เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน
- รัวเรือนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านหนองผือน้อยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งในหมู่บ้านและมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน

ประเพณี/ เทศกาลประจำปี/วัฒนธรรม

บ้านหนองผือน้อยมีงานประเพณีประจำปีคือ ประเพณีบุญประทายข้าวเปลือก พอถึงเดือนมีนาคมจะมีการทำบุญที่วัดโพธิ์ชัย
อีกประเพณีหนึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน คือประเพณีเลี้ยงผีซึ่งจัดขึ้นในทุกปีเช่นกันเป็นการบูชาผี เนื่องชาวบ้านทุกคนนับถือผี

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ชวาหนองผือน้อยจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน มีผลิตภัณฑ์เด่นๆ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าห่ม จักสาน

การท่องเชิงอนุรักษ์/หรือสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชน

หนองผือน้อยมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กสำหรับพักผ่อนเล่น มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกนคร กราบไหว้

สถานที่พักในชุมชน - การเดินทางไปหมู่บ้าน

ใช้ทางหลวง สกลนคร-นครพนม มาจากสกลนครเลี้ยวขวาบ้านหนองผือเทพนิมิตรระยะทาง 5 กิโลเมตร
จากกุสุมาลย์เข้าทางตลาดผ่านบ้านโนนหอม ระยะ 9 กิโลเมตร เส้นทางอำเภอ โพนนาแก้วเลี้ยวขวา ผ่านบ้านนาเดื่อระยะทาง 5 กิโลเมตร

 

 


10 สังฆมณฑล
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
บ้านเณรฟาติมาท่าแร่
อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่
อารามกลาริส กาปูชิน    ท่
าแร่

โรงเรียนคาทอลิก
มิสซังท่าแร่ขห
นองแสง
เซนต์ยอแซฟยานนาวา
เซนต์ยอแซฟสกลนคร
เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เซนต์ยอแซฟนาแก
เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
 
แนะนำ
สภาพระสังฆราช
บีอีซี ท่าแร่
วัดสองคอนมุกดาหาร
สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย


 ลิงค์อื่นๆ
ประเพณี-ฒนธรรม
สมัครงาน
รวมฟ้าผ่า
 find IP addresses

เพื่อนบ้านของเร
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

 โรงเรียนไพศาลวิทยา
โรงเรียนบ้านกุดฮู
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์ฯ
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านอีกุด
โรงเรียนบ้านโคกม่วง
โรงเรียนอนุบาลย์กุสุมาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ม.เกษตรศาสตร์ ฉกส.
สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อบจ.วัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานีตำรวจภูธร อ.กุสุมาลย์
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
เทศบาลตำบลท่าแร่
เทศบาลตำบลเชียงเครือ

สพท.สกลนคร เขต 1
สพท.สกลนคร เขต 2
สพท. สกลนคร เขต 3
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลกุสุมาลย์
โรงพยาบาลสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร
คลื่นวิทยุระบบ FM.
     และวิทยุชุมชน จังหวัดสกลนคร
    (แยกรายอำเภอและคลื่นความถี่)

คนเขียนเพลง(ทีมงานครูสลา)
108 อาชีพ

ธนาคาร อัตราแลกเปลียน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารไทยพาณิิชย์
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 นครธน จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารเอเชียจำกัด(มหาชน)
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
     ขนาดกลางและขนาดย่อมฯ
ซิตี้แบงค์ ไทยแลนด์
ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์
ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด
      (มหาชน
)
อุตุนิยมวิทยา


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

1
ดาวน์โหลดโทรฟรีทั่
วโลก
ส่วนราชการ หน่วยงาน
สำนักพระราชวัง
รัฐบาลไทย
สำนักนายกรัฐมนตร
นักเรียนไทยในสหรัฐฯ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพัฒนาสังคม
      และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยว-กีฬา
กระทรางเกษตรฯ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัยพากรฯ
     และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเทคโนโลยี
     สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรม
สนง.หลักประกันสุขภาพฯ
กรมประชาสัมพันธ์
กทช.
กรมพัฒนาชุมชน
กรมสรรพากร
สำนักงานสลากกินแบ่งฯ
สำนักงาน ป.ป.ส.
การท่องเทียวฯ
หนังไทยในอดีต
สปสช.เขต 8 อุดรธานี
           
 
 


 
 

www.free-counter-plus.com
Update 2013-12-16
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550

www.Stats.in.th