นาโพธิ์น้อย ม.7
ทำเนียบหอกระจายข่าว
สืบค้นพระวาจา

คณะกรรมการดำเนินการ
สมาชิกของเรา
ระเบียบข้อบังคับต่าง
ประกาศต่างๆ
ประวัติและความเแป็นมา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
     สาขาตะวันออกเฉียงเหนือ

เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนาจำกัด
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น. FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. และทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-14.00 น.

sk5

 


แถลงการณ์ ช.ส.ค.

ประกวดราคาจ้างทำเสื้อวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ปี 2556 ชุม ?? ?
ประกาศ เรื่อง วิธีการคิดและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเฉลี ? ?

การกำหนดเงื่อนไขกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 55) กองทุนที่ 2

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือนและเงินสงเคราะห์
กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 55) กองทุนที่ 2

การกำหนดเงื่อนไขกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5) กองทุนที่ 1

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือน และเงินสงเคราะห์
กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5) กองทุนที่ 1

เกณฑ์การเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกผู้ใช้บริการกองทุนสวัสดิการ
และการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก. 1-2)

การชำระค่าธรรมเนียมกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5)"
กองทุนที่1

การเปิดกองทุนที่ 2 ของกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)

การกำหนดคุณสมบัติผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกรายบุคคล
กองทุนสวัสดิการสมทบ(สก. 5)

การเปิดรับสมาชิกตามเงื่อนไขพิเศษกองทุนสวัสดิการสมทบ(สก. 5)

การกำหนดคุณสมบัติผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกรายบุคคล

 


 

 

ประกาศกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
แจ้งผลการดำเนินงาน วันสิ้นเดือน กรกฎาคม 2556

*****************
ขอเชิญสมาชิกฝากสะสมเงินหุ้น ชำระคืนเงินกู้ ยื่นขอกู้ยืมเงิน ฯลฯ

        ในวันอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ 4 สิงหาคม 2556 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น.-15.00 น.
อีกทั้งบัดนี้ ได้เปิดบริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ แล้ว เวลา 8.30 – 15.00 น.
(หยุดทำการเฉพาะวันเสาร์) จึงขอเชิญทุกท่านไปใช้บริการได้
ผลการปฏิบัติงาน มีรายการรับเงิน ดังนี้


                 

  - ฝากสะสมหุ้น             จำนวน 25,076 บาท
- เงินออมทรัพย์            จำนวน   1,300 บาท
- ชำระคืนเงินกู้             จำนวน 39,105 บาท
- ดอกเบี้ยเงินกู้             จำนวน 11,241 บาท
- ค่าธรรมเนียม ฯลฯ       จำนวน       45 บาท
- เงินถอนจากธนาคาร     จำนวน 74,800 บาท


                  รวมรายการรับ  ทั้งสิ้น จำนวน 151, 567 บาท
      - เงินให้สมาชิกกู้สามัญเดือนนี้ จำนวน  79, 800 บาท

            - เงินทุนหมุนเวียน เดือนนี้ จำนวน 1, 090, 423 บาท
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 965,241 บาท
                           - รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น จำนวน 984,470 บาท
                                 - ปัจจุบัน สมาชิกทั้งสิ้น    จำนวน 251 คน
     - สมาชิก ที่สมัคร สก.5 เดือน กรกฎาคม มีผู้เสียชีวิต 200 ศพ

                       ( เงินกองทุน สก.5 คงเหลือ จำนวน 5,804 บาท
)

            จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556

                                                             ( นายประสงค์ เนืองทอง )
                                                     ประธานกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125

   

 

  ผลการปฏิบัติงาน
วันอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ 4 สิงหาคม 2556 ดังนี้


                 
  -ฝากสะสมหุ้น              จำนวน    13,150 บาท
- เงินออมทรัพย์            จำนวน        860 บาท
- ชำระคืนเงินกู้             จำนวน    23,900 บาท
- ดอกเบี้ยเงินกู้             จำนวน     6,623 บาท
- ค่าธรรมเนียม              จำนวน         50 บาท

          รวมรายการรับ  ทั้งสิ้น จำนวน   44, 883 บาท
   - เงินให้สมาชิกกู้สามัญเดือนนี้ จำนวน  67,700 บาท


           
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน   979,251 บาท
                           - รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น จำนวน 1,028,270 บาท
                                   - ปัจจุบัน สมาชิกทั้งสิ้น    จำนวน 252 คน
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ เดือนนี้ จำนวน 67,000 บาท

   
แจ้งผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
ประมาณการ รายรับ – รายการเงินให้สมาชิกกู้ ดังนี้


- ฝากสะสมหุ้น    จำนวน 20,970 บาท
- เงินออมทรัพย์  จำนวน   6 70 บาท
- ชำระคืนเงินกู้    จำนวน 34,400 บาท
- ดอกเบี้ยเงินกู้     จำนวน   7, 891 บาท
- ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จำนวน 2,947บาท
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนร่วมสมโภชนาโพธิ์ 125 ปี....
คาราโอเกะการกุศล ก่อนคืนคบงัน 9 ธันวาคม 2012
ประกาศ แจ้งผลการดำเนินงาน
ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555
 รวมรับทุกรายการ   จำนวนทั้งสิ้น 53,017 บาท

- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 768,921 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น     จำนวน 661,200 บาท
  
  
ความคืบหน้า การสร้างที่ทำการชั่วคราว
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
สรุปกิจกรรมกลุ่ม เดือน ตุลาคม 2555
รวมรับทุกรายการ           จำนวน 79, 816บาท

    - เงินให้สมาชิกกู้สามัญ     จำนวน  53,500 บาท
      - สมาชิกสมทบ              จำนวน         14 คน
  - สมาชิกสามัญ                  จำนวน        225 คน
  รวมสมาชิก ทั้งสิ้น            จำนวน     238 คน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555
ณ ศูนย์คาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง อ.เมือง จ.สกลนคร
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2555
การเตรียมความพร้อมจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฯ
การรับสมาชิกสมทบ การจ่ายเงิน สก2
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 วงเงิน อนุมัติ จำนวน 119,700 บาท
ภาพการรับฝากเงินสัจจะ-เงินกู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ฝากสะสมหุ้น-ชำระคืนเงินกู้ ฯลฯ จำนวน 76,153.50 บาท 
รวมยอดเงินหุ้นปัจจุบัน 384,643 บาท
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 200 คน
201102-05
สรุปผลการรับสมาชิกใหม่
และการสะสมเงินหุ้น
เมื่อ 2 เดือนตุลาคม
2011
สมาชิกฝากสะสมหุ้น จำนวน 30,0200 บาท
เงินกู้ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย 11,507.02 บาท
รวมเงินหุ้น 7 เดือน 233,384.85 บาท
และ สมาชิกใหมเดือนี้ 7 คน
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 127 คน
2011-10-02

การรับสมัครสมาชิกใหม่ เพิ่ม 17 คน
และฝากสะสมหุ้นของสมาชิก 31,060 บาท
 รวมจำนวนเงินหุ้น 1,520,034 บาท
พิจารณาเงินให้สมาชิกกู้ 11 ราย
ในวงเงิน 54,600 บาท
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

ณ วิทยุคนของแผ่นดิน ต.นาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เวลา 09.30-14.3 น
.