" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
สมาชิกของเรา
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00 น และ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00-20.00 น.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน
       
  ขอเชิญสมาชิก กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125
      ฝากสะสมหุ้น ชำระเงินกู้และดอกเบี้ย แจ้งความประสงค์ยื่นขอกู้เงินสามัญต่างๆ
       และรับสมัครสมาชิกใหม่ ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน
       พิเศษเพื่อบริการสมาชิก ในเดือนพฤศจิกายน 2554 นี้ เป็นต้นไป กองทุนจะเปิดทำการทุุกวันอาทิตย์ เวลาเดียวกัน
       ณ วิทยุคนของแผ่นดิน ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เวลา 09.00-14.00 น.
               
 

 

 

 

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่12/2454
เพื่อพิจารณาจดทะเบียนเป็นสมาชิกสมทบชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย
และพิจารณาระเบียบเงินกู้สามัญ 2 สามัญ 3
โดยมี คุณศรชัย ภูลับ เจ้าหน้าที่พัฒนาสหกรณ์ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คอยให้คำปรึกษา
เมื่อ 10 ตุลาคม 2554

 

ประกาศ    
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125
ว่าด้วยระเบียบ เงินให้กู้แก่สมาชิกกลุ่ม พ.ศ. 2554อาศัยอำนาจตามความในระเบียบ กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 ว่าด้วย เงินให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12 / 2554
เมื่อวันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 . มีมติอนุมัติ ให้ประกาศใช้บัญชีเงินกู้สามัญ 1
เพื่อพิจารณาการเงินให้กู้แก่สมาชิก ไว้ดังนี้ บัญชีเงินกู้สามัญ 1

ข้อ 1
ผู้กู้ต้องมีวัตถุประสงค์ในการขอกู้ที่ชัดเจนให้สมบูรณ์ในใบคำขอกู้
ข้อ 2 ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่สะสมหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ข้อ 3
สมาชิกสามารถขอกู้ได้ ไม่เกิน 3 เท่า ของหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในขณะนั้น
แต่ต้อง ไม่เกิน 1 0,000. บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

( 3.1 ).
กู้ไประหว่าง 5 00. บาท ถึง 1 ,5 00. บาท ชำระคืนเดือนละ 100. บาท
( 3.2 ).
กู้ไประหว่าง 1 ,5 01 . บาท ถึง 3 ,500 . บาท ชำระคืนเดือนละ 200. บาท
( 3.3 ).
กู้ไประหว่าง 3 ,5 01 . บาท ถึง 5 ,000 . บาท ชำระคืนเดือนละ 250. บาท
( 3.4 ).
กู้ไประหว่าง 5 ,0 01 . บาท ถึง 6 ,500 . บาท ชำระคืนเดือนละ 300. บาท
( 3.5 ).
กู้ไประหว่าง 6 ,5 01 . บาท ถึง 8 ,000 . บาท ชำระคืนเดือนละ 450. บาท
( 3. 6 ).
กู้ไประหว่าง 8 ,0 01 . บาท ถึง 10 ,000 . บาท ชำระคืนเดือนละ 500. บาท

ข้อ 4
ผู้กู้ต้องชำระเงินต้น พร้อม ดอกเบี้ย เป็นประจำทุกเดือน
ข้อ 5
สหกรณ์จะหักเงินกู้เพื่อถือหุ้นของผู้กู้ร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน 2,000. บาท
ข้อ 6
การอนุมัติเงินกู้ตามประกาศนี้ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการเงินกู้ ตามระเบียบ ว่าด้วย เงินให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554
ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไปประกาศ ณ วัน ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554( นายประสงค์ เนืองทอง )

ประธานกรรมการดำเนินการ

 

 

ประกาศ
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125
ว่าด้วยระเบียบ เงินให้กู้แก่สมาชิกกลุ่ม พ.ศ. 2554

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบ กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 ว่าด้วย เงินให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12 / 2554
เมื่อวันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 . มีมติอนุมัติ ให้ประกาศใช้บัญชีเงินกู้สามัญ 2 เพื่อพิจารณาการเงินให้กู้แก่สมาชิก ไว้ดังนี้ บัญชีเงินกู้สามัญ 2  

ข้อ 1
ผู้กู้ต้องมีวัตถุประสงค์ในการขอกู้ที่ชัดเจนให้สมบูรณ์ในใบคำขอกู้
ข้อ 2
ผู้กู้ต้องผ่านการกู้เงินในบัญชีเงินกู้สามัญ 1 และระยะเวลาชำระคืนไม่น้อย 60 %
ข้อ 3
ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่สะสมหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ข้อ
4
สมาชิกสามารถขอกู้ได้ ไม่เกิน 3 เท่า ของหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในขณะนั้นแต่ต้อง ไม่เกิน 3 0,000. บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-)
( 4 .1 ).
กู้ไประหว่าง 10 ,001 . บาท ถึง 13 ,0 00. บาท ชำระคืนเดือนละ 350. บาท
( 4 .2 ).
กู้ไประหว่าง 13 ,001 . บาท ถึง 17 ,000 . บาท ชำระคืนเดือนละ 400. บาท
( 4 .3 ).
กู้ไประหว่าง 17 ,0 01 . บาท ถึง 21 ,000 . บาท ชำระคืนเดือนละ 450. บา
ท ( 4 .4 ).
กู้ไประหว่าง 22 ,001 . บาท ถึง 25 ,000 . บาท ชำระคืนเดือนละ 500. บาท
( 4 .5 ).
กู้ไประหว่าง 25 ,0 01 . บาท ถึง 28 ,000 . บาท ชำระคืนเดือนละ 550. บาท
( 4 .5 ).
กู้ไประหว่าง 28 ,0 01 . บาท ถึง 30 ,000 . บาท ชำระคืนเดือนละ 600. บาท
ข้อ 5
ผู้กู้ต้องชำระเงินต้น พร้อม ดอกเบี้ย เป็นประจำทุกเดือน
ข้อ 6 สหกรณ์จะหักเงินกู้เพื่อถือหุ้นของผู้กู้ร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน 2,000. บาท
ข้อ 7
การอนุมัติเงินกู้ตามประกาศนี้ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการเงินกู้ ตามระเบียบ

ว่าด้วย เงินให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

 


ประกาศ ณ วัน ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554

(นายประสงค์ เนืองทอง )
ประธานกรรมการดำเนินการ

 

 

ประกาศ
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125
ว่าด้วยระเบียบ เงินให้กู้แก่สมาชิกกลุ่ม พ.ศ. 2554

 

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบ กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 ว่าด้วย เงินให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12 / 2554 เมื่อวันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
มีมติอนุมัติ ให้ประกาศใช้บัญชีเงินกู้สามัญ 3 เพื่อพิจารณาการเงินให้กู้แก่สมาชิก ไว้ดังนี้

บัญชีเงินกู้ สามัญ 3

ข้อ 1 ผู้กู้ต้องมีวัตถุประสงค์ในการขอกู้ที่ชัดเจนให้สมบูรณ์ในใบคำขอกู้
ข้อ 2
ผู้กู้ต้องผ่านการกู้เงินในบัญชีเงินกู้สามัญ 2 และระยะเวลาชำระคืนไม่น้อย 60 %
ข้อ 3
ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่สะสมหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 4
สมาชิกสามารถขอกู้ได้ ไม่เกิน 3 เท่า ของหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในขณะนั้น
        แต่ต้อง ไม่เกิน 5 0,000. บาท (-หน้าหมื่นบาทถ้วน-)

( 4 .1 ).
กู้ไประหว่าง 30 ,001 . บาท ถึง 33 ,0 00. บาท ชำระคืนเดือนละ 500. บาท
( 4 .2 ).
กู้ไประหว่าง 33 ,001 . บาท ถึง 36 ,000 . บาท ชำระคืนเดือนละ 550. บาท
( 4 .3 ).
กู้ไประหว่าง 36 ,0 01 . บาท ถึง 39 ,000 . บาท ชำระคืนเดือนละ 600. บาท
( 4 .4 ).
กู้ไประหว่าง 39 ,001 . บาท ถึง 42 ,000 . บาท ชำระคืนเดือนละ 650. บาท
( 4 .5 ).
กู้ไประหว่าง 42 ,001 . บาท ถึง 45 ,000 . บาท ชำระคืนเดือนละ 700. บาท
( 4 .6 ).
กู้ไประหว่าง 45 ,001 . บาท ถึง 48 ,000 . บาท ชำระคืนเดือนละ 750. บาท
( 4 .7 ).
กู้ไประหว่าง 48 ,001 . บาท ถึง 50 ,000 . บาท ชำระคืนเดือนละ 800. บาท

ข้อ 5
ผู้กู้ต้องชำระเงินต้น พร้อม ดอกเบี้ย เป็นประจำทุกเดือน
ข้อ 6
สหกรณ์จะหักเงินกู้เพื่อถือหุ้นของผู้กู้ร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน 2,000. บาท
ข้อ 7
การอนุมัติเงินกู้ตามประกาศนี้ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการเงินกู้ ตามระเบียบ ว่าด้วย เงินให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554

ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วัน ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554

( นายประสงค์ เนืองทอง )
ประธานกรรมการดำเนินการ  

 

 

 

ประกาศ
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125
ว่าด้วยระเบียบ เงินให้กู้แก่สมาชิกกลุ่ม พ.ศ. 2554


อาศัยอำนาจตามความในระเบียบ กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 ว่าด้วย เงินให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12 / 2554 เมื่อวันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 .
มีมติอนุมัติ ให้ประกาศใช้บัญชีเงินกู้สามัญ 1 เพื่อพิจารณาการเงินให้กู้แก่สมาชิก ไว้ดังนี้

บัญชีเงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นสมาชิกค้ำประกัน

ข้อ 1
ผู้กู้ต้องมีวัตถุประสงค์ในการขอกู้ที่ชัดเจนให้สมบูรณ์ในใบคำขอกู้
ข้อ 2 ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่สะสมหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ข้อ 3
สมาชิกสามารถขอกู้ได้ ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในขณะนั้นแต่ ไม่เกิน 5 0,000. บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)
ข้อ 4
ผู้กู้ต้องชำระคืนเงินกู้ตามประกาศ การชำระคืนเงินกู้สมาชิก ในบัญชีเงินกู้สามัญ 1 บัญชีเงินกู้สามัญ 2 และบัญชีเงินกู้สามัญ 3 ตามจำนวนเงินที่สามาชิขอกู้
ข้อ 5
สมาชิกที่ขอกู้เงินโดยใช้หุ้นค้ำประกัน จะกู้เงินในบัญชีเงินกู้สามัญ 1 บัญชีเงินกู้สามัญ 2 และบัญชีเงินกู้สามัญ 3 ไม่ได้
ข้อ 6
ผู้กู้ต้องชำระเงินต้น พร้อม ดอกเบี้ย เป็นประจำทุกเดือน
ข้อ 7
สหกรณ์จะหักเงินกู้เพื่อถือหุ้นของผู้กู้ร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน 2,000. บาท
ข้อ 8
การอนุมัติเงินกู้ตามประกาศนี้ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการเงินกู้ ตามระเบียบ ว่าด้วย เงินให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554

ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วัน ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554


( นายประสงค์ เนืองทอง )
ประธานกรรมการดำเนินการ