นาโพธิ์น้อย ม.7
ทำเนียบหอกระจายข่าว
พระวาจา

คณะกรรมการดำเนินการ
สมาชิกของเรา
ระเบียบข้อบังคับต่าง
ประกาศต่างๆ
ประวัติและความเแป็นมา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
     สาขาตะวันออกเฉียงเหนือ

เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนาจำกัด
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. และทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-14.00 น.

sk5

 

 

 


41 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ช.ส.ค. ร่วมยินดี
1 ตุลาคม 2556 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์
ครบรอบ 41 ปี ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
โดยมีนายมานะ สุดสงวน ประธานกรรมการดำเนินการ
และนายสมบูรณ์ ชมชื่น กรรมการ เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร
ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่ ช.ส.ค.
รวมถึงสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ...
การอบรมความรู้พื้นฐานสหกรณ์
เมื่อ 25 พ.ย.2556

ขอขอบคุณคณคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

“การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกรณ์”
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ ที่ทำการชั่วคราวเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โดยสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

 

คณะวิทยากรและผู้ร่วมอบรม

1 .ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ตำแหน่ง ผ.อ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
2. นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ตำแหน่ง ผ.อ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
3. นายประยูร จารุวัฒนสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการชำนาญการสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร
4. นางสาวอภรดี มิ่งวงศ์ ตำแหน่ง นิติกร
5. นางสาวอรวรรณ ทิพย์เดชา ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ
6. นายนิรินธร์ ศรีจันทร์หล้า ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
    ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด
    สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 46 คน (ตามเอกสารที่แนบมา)

เริ่ม เวลา 09.00 น.

ก่อนการอบรม นายประสงค์ เนืองทอง ประธานกลุ่มฯ กล่าวเปิดการประชุมให้แก่ที่ประชุมทราบ
และกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
นายประยูร จารุวัฒนสิทธิ์ (นักวิชาการชำนาญการสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร) กล่าวแนะนำคระวิทยากร นิติกร และคณะผู้อบรม

เรื่องที่ 1 ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร (ผ.อ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)

-การจัดตั้งสหกรณ์
-ขั้นตอนการเตรียมการเบื้องต้น
-การขอรับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ขึ้นอยู่กับสหกรณ์จังหวัดสกลนครไม่มีการใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

ข้อที่ 1 การจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมงานเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 2 ประสานงาน
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมผู้จัดตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนที่ 5 ผู้ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการเบื้องต้น

- รวบรวมกลุ่มบุคคล 10 คนขึ้นไปหรือไม่น้อยกว่า 10 คน ต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
- กำหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมของสหกรณ์ บริการและส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม
  ของบรรดา สมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดประเภทสหกรณ์

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งอย่าง
น้อย 1-3 ปี การจัดแจ้งเจ้าหน้าที่ แหล่งที่มาของเงินทุน รายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัด
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง - โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการที่มีประสบการณ์

- ขอคำแนะนำในการจัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ กำหนดวันประชุมในแต่ละครั้งเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมชี้แจง และแนะนำการดำเนินการต่างๆ

- กำหนดชื่อสหกรณ์ที่จะขอจัดตั้งอย่างน้อย 3 ชื่อ เรียงตามลำดับตามต้องการ
- คัดเลือกบุคคลในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นผู้แทนเพื่อขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เรียกว่า
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ แล้วให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เลือกในระหว่างกันเอง เป็นประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์

  • ร่างข้อบังคับ กำหนดแผน
  • ยื่นเรื่องขอจองชื่อสหกรณ์ ดำเนินการได้ 2 วิธี

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

  • เลือกประเภทสหกรณ์ และกำหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง
  • จัดทำแผนดำเนินการ
  • จัดทำบัญชีรายชื่อ

ขั้นตอนที่ 5 ผู้ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก

1. รับทราบชื่อ การกำหนดประเภทและวัตถุประสงค์
2. แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ หรือกิจกรรมของสหกรณ์
3. ร่างข้อบังคับของสหกรณ์

** คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ยื่นคำขอจดทะเบียนสหกรณ์

1. คำขอจดทะเบียน จำนวน 2 ชุด
2. รายงานการประชุม จำนวน 2 ชุด
3. สำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก (ลายเซ็นของสมาชิก)
4. ข้อบังคับสหกรณ์ จำนวน 4 ชุด
5. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีดำเนินการขอจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ. 2552
**แผนการดำเนินงาน

1.จัดหาเงินทุน
2. แผนดำเนินการธุรกิจที่ทำกับสมาชิก
3. ขยายการรับสมัครและการฝึกอบรมสมาชิก
4. แผนการดำเนินการด้านอัตรากำลังการทำงานในแต่ละตำแหน่ง
- คณะผู้จัดตั้งจัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิก

 

เรื่องที่ 2 โดยนางสาวอรวรรณ ทิพย์เดชา
เวลา 10.20 น. ให้สมาชิกผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม

สหกรณ์คืออะไร

-การขัดแย้ง พูดคุยกัน ร่วมกัน สำเร็จ
-คัดเลือกสมาชิก ประธาน เลขา
ให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นในหัวข้อว่า “อยากได้อะไรจากสหกรณ์” และ “อยากทำอะไรให้สหกรณ์”

กลุ่มที่ 1 ประธาน นางพรพิมล เนืองทอง   เลขานุการ นางดวงใจ เนืองทอง

กลุ่มที่ 2 ประธาน นายพิบูรณ์ ยนคำแสน เลขานุการ นางจันทร์ทิภา วัดแผ่นลำ

กลุ่มที่ 1 “อยากได้อะไรจากสหกรณ์”

กลุ่มที่ 2 “อยากทำอะไรให้สหกรณ์”

1.อยากได้เงินกู้ 1.อยากออมเงิน
2.อยากได้สมาชิกเยอะๆ 2.อยากมีเงินทุนประกอบอาชีพ
3.อยากได้ความรู้ความร่วมมือ 3.อยากให้ชุมชนอยู่ดีกินดี
4.อยากได้สวัสดิการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 4.อยากให้สหกรณ์มีความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส
5.อยากได้ปุ๋ยเพื่อใช้ในการทำนา และการเกษตร 5.ชำระหนี้ในทุกกรณี
6.อยากได้เสื้อทีมสหกรณ์ 6.สะสมหุ้นให้ได้มากที่สุด
7.อยากได้ความรู้จักสหกรณ์ 7.เป็นคนที่ประหยัด
8.อยากได้วัสดุการเกษตร 8.ให้สมาชิกมีความซื่อสัตย์
9.อยากได้ร้านค้าสวัสดิการ 9.ดูแลกิจการ
10.อยากได้เงินกู้ดอดเบี้ยน้อยที่สุด  

 

การดำเนินงานแบบสหกรณ์

1.สหกรณ์เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
2.ดำเนินการกับสมาชิกเป็นหลัก
3.ไม่เอาเปรียบ
4.ไม่ฉวยโอกาส
ธุรกิจของสหกรณ์
1.สินเชื่อ

2.เงินฝาก
3.การซื้อ
4.การขาย (เพิ่มรายได้ต่อรอง)
5.การตลาด (สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต)
6.การผลิต

หน้าที่ของสมาชิก
1.ปฏิบัติหรือกระทำตาม
2.เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ประชุมกลุ่ม ประชุมใหญ่
3.มีความสามัคคี
4.ให้ความร่วมมือกับสหกรณ์
5.ควบคุมดูแลกิจการกิจการของสหกรณ์
6.ประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร
7.อุดหนุนด้วยความสามัคคี

 

เรื่องที่ 3 โดยคุณสุชาดา เคนพิทักษ์ (ผ.อ.กลุ่มส่งเสรมสหกรณ์)
-เป็นผู้กล่าวถึงข้อสรุป สำหรับหน้าที่ของสมาชิกที่ดีดังนี้

ข้อสรุปหน้าที่ของสมาชิก

1.เข้าร่วมประชุมสม่ำเสมอ
2.ไปเลือกตั้ง
3.ชักชนมิตรมาสมัครหรือสะสมหุ้น
4.นิยมใช้บริการสหกรณ์

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.

เริ่มการประชุม “อบรม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกรณ์” เวลา 13.00 น.

เรื่องที่ 4 ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร (ผ.อ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)
ความเชื่อของคนโบราณ

-อุดมการณ์ หมายความว่า “อุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง”
อุดมคติ หมายถึง หลักยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

สรุปคำว่า อุดมการณ์

1.ท่านทำอะไร
2.ทำอย่างไร
3.ทำเพื่ออะไร
อุดมการณ์สหกรณ์ คือ ความเชื่อรวมกันที่ว่าการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการ

สหกรณ์จะนำไปสู้การกินดีอยู่ดีมีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม
สหกรณ์ คือ องค์การของบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน
และควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความต้องการ (อันจำเป็น) และความหวังร่วมกันทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

1.ความเชื่อนั้นได้รับการยอมรับร่วมกันในกลุ่มชน
2.ความเชื่อนั้นจะต้องเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญ
การช่วยตนเอง หมายถึง คิดทำด้วยตนเอง หรือ ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
หลักทรงงานในหลวงมี 24 ข้อ
1.ศึกษาข้อมูล 13. ช่วยธรรมชาติ
2.ระเบิดจากภายใน 14. ให้อภัย
3.แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 15. ปลูกป่าในใจคน
4.ทำตามลำดับขั้น 16. ขาดทุนคือกำไร
5.ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ 17………..
6.ทำงานแบบอิสระ 18. การพึ่งตนเอง
7.ไม่ติดชำระ 19. พออยู่พอกิน
8.ช่วยธรรมชาติ 20. เศรษฐกิจพอเพียง
9. ทำให้ง่าย 21. ความซื่อสัตย์จริงใจ
10. มีส่วนร่วม 22. ความเพียร
11. ประโยชน์ส่วนรวม 23. รู้รักสามัคคี
12. บริหารจุดด้อย 24. ทำงานอย่างมีความสุข

หลักในการทำงาน

-คิดเพื่องาน
-รู้รักสามัคคี
-การพึ่งตนเอง เพราะสังคมบริโภค

หลักการ คือ แนวคิดการปฏิบัติ แนวทาง
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก สมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุนซื้อหุ้น
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ สหกรณ์เป็นองค์กรพึ่งพาตนเองและปกครอง
ตนเอง
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่สมาชิก
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ฯ จะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน สหกรณ์พึงดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชน
วิธีการสหกรณ์ คือ การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน

การเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์
-โครงสร้างการดำเนินงาน

1.สมาชิก
2.ที่ประชุมใหญ่
3.ผู้ตรวจสอบสหกรณ์
4.คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
5.ผู้จัดการ(แผนกการเงิน/บัญชี สินเชื่อ การตลาด)
สิทธิของสมาชิก สิทธิ คือ อำนาจของสมาชิกที่จะกระทำการใดๆไว้ตามที่พระราชบัญญัติ
หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ คือ จะต้องปฏิบัติ กระทำตาม หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษ
พ.ร.บ.สหกรณ์ จะต้องมีคำว่าจำกัดอยู่ท้ายชื่อเสมอ

ประธานกล่าวขอบคุณคณะวิทยากรที่มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานสหกรณ์พร้อมถ่ายภาพ
ร่วมกับวิทยากรและสมาชิกที่เข้าร่วมอบรม

ปิดประชุมอบรม เวลา 14.20 น.

 

 

ผู้บันทึกการประชุม ..............................................

( นางจันทร์ทิภา วัดแผ่นลำ )

 

ผู้ตรวจบันทึก ...............................................

( นายประสงค์ เนืองทอง )

 
นางสาวจุฑามาศ มหัตกุล : พิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ขอขอบคุณคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม

1 .ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ตำแหน่ง ผ.อ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
2. นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ตำแหน่ง ผ.อ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
3. นายประยูร จารุวัฒนสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการชำนาญการสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร
4. นางสาวอภรดี มิ่งวงศ์ ตำแหน่ง นิติกร
5. นางสาวอรวรรณ ทิพย์เดชา ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ
6. นายนิรินธร์ ศรีจันทร์หล้า ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
    ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด
    สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
ขอร่วมแสดงความอาลัย
กับการจากไปของสมาชิก

นายอัมพร ซึมเมฆ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2013
ด้วยโรคประจำตัว อายุรวม 69 ปี
พิธีมิสซาปลงศพ
วันที่ 18 ตุลาคม 2013 เวลา 09.00 น.

สรุปผลการปฏิบัติงาน
กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
เดือนกันยายน 2556
และวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556
ร่วมไว้อาลัย
คุณ คมดี ชัยหมื่น

พระยกไป
ด้วยอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน และโรคอื่นๆ
หลังจากเข้ารับการรักษาประมาณเกือบ 4 เดือน
ณ โรงพยาบาลรักษ์สกล อาการทรุดหนักตามลำดับ
ในที่สุด พระได้ยกไป
เมื่อบ่ายของวันที่ 28 กันยายน 2556
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125 และวิทยุนาโพธิ์เรดิโอ
ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัว ชัยหมื่น
และญาติพี่น้อง ทุกท่านด้วย

สรุปผลการปฏิบัติงานวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2556

กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
   - ฝากสะสมหุ้น จำนวน 16,260 บาท
   - เงินออมทรัพย์ จำนวน 1,260 บาท
   - ชำระคืนเงินกู้ จำนวน 32,550 บาท
   - ดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน  9,907 บาท
   - รวมรับทุกรายการ จำนวนทั้งสิ้น 59,997 บาท
   - เงินให้สมาชิกกู้สามัญเดือนนี้ จำนวน 74,800 บาท
สมาชิก ปัจจุบัน   จำนวน 251 คน
สมัคร สก.5 ใหม่ จำนวน    3 คน
รวมสมาชิก สก.5 จำนวน  21 คน
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ฯลฯ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 966,283 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ไปแล้วทั้งสิ้น                จำนวน 942,220 บาท
รวมสมาชิก ทั้งสิ้น จำนวน 251 คน
สรุปผลเดือนพฤษภาคม 2556
และ อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น
จำนวน 927,786 บาท

- รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น จำนวน 861,620 บาท
รวมสมาชิก ทั้งสิ้น จำนวน 262  คน
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนามน หว่านใหญ่ มุกดาหาร 8 ท่าน
นำโดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2556
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี ชั้น2
โดยมีสมาชิก-ตัวแทนสมาชิก ร่วมประชุม กว่าสองร้อยคน
ทั้งนี้กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125 ส่งผู้แทนเข้าร่วม 2 คน ท่ามกลางความเป็นกันเอง และการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เมื่อ 29 เมษายน 2556
ผลการดำเนินงาน
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556
- รายการรับทั้งสิ้น   จำนวน55,436 บาท
- อนุมัติให้สมาชิกกู้ จำนวน 34,000 บาท
- สมาชิกสมัครใหม่ จำนวน 1 ราย
- สมาชิกยื่นลาออก จำนวน 2 ราย
  รวมสมาชิก ทั้งสิ้น จำนวน 243 ค

 

    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556
ณ ที่ทำการชั่วคราว กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125 ร่วมทำโรงทาน ในงานทำบุญรวมใจพัฒนาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฐ์พัฒนา
พิธีมิสซาเริ่มเวลา 10.00 น. โดย คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์ ประธานพิธี
คุณพ่อไพศาล ว่องไว คุณพ่อญาณารฌพ มหัตกุล ซิสเตอร์สังวาล เนืองทอง
ตลอดจนชาวนาโพธิ์ นาโพธิ์น้อย ร่วมในงานอย่างพร้อมหน้า

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2556
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2555
การเตรียมความพร้อมจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฯ
การรับสมาชิกสมทบ การจ่ายเงิน สก2
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
วงเงิน อนุมัติ จำนวน 119,700 บาท
สรุปผลการรับสมาชิกใหม่
และการสะสมเงินหุ้น
เมื่อ 2 เดือนตุลาคม
2011
สมาชิกฝากสะสมหุ้น จำนวน 30,0200 บาท
เงินกู้ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย 11,507.02 บาท
รวมเงินหุ้น 7 เดือน 233,384.85 บาท
และ สมาชิกใหมเดือนี้ 7 คน
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 127 คน
2011-10-02

การรับสมัครสมาชิกใหม่ เพิ่ม 17 คน
และฝากสะสมหุ้นของสมาชิก 31,060 บาท
 รวมจำนวนเงินหุ้น 1,520,034 บาท
พิจารณาเงินให้สมาชิกกู้ 11 ราย
ในวงเงิน 54,600 บาท
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

ณ วิทยุคนของแผ่นดิน ต.นาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เวลา 09.30-14.3 น
.