นาโพธิ์น้อย ม.7
ทำเนียบหอกระจายข่าว
สืบค้นพระวาจา

คณะกรรมการดำเนินการ
สมาชิกของเรา
ระเบียบข้อบังคับต่าง
ประกาศต่างๆ
ประวัติและความเแป็นมา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
     สาขาตะวันออกเฉียงเหนือ

เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนาจำกัด
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09.30-14.00 น.

sk5


แถลงการณ์ ช.ส.ค.

ประกวดราคาจ้างทำเสื้อวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ปี 2556 ชุม ?? ?
ประกาศ เรื่อง วิธีการคิดและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเฉลี ? ?

การกำหนดเงื่อนไขกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 55) กองทุนที่ 2

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือนและเงินสงเคราะห์
กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 55) กองทุนที่ 2

การกำหนดเงื่อนไขกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5) กองทุนที่ 1

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือน และเงินสงเคราะห์
กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5) กองทุนที่ 1

เกณฑ์การเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกผู้ใช้บริการกองทุนสวัสดิการ
และการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก. 1-2)

การชำระค่าธรรมเนียมกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก. 5)"
กองทุนที่1

การเปิดกองทุนที่ 2 ของกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)

การกำหนดคุณสมบัติผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกรายบุคคล
กองทุนสวัสดิการสมทบ(สก. 5)

การเปิดรับสมาชิกตามเงื่อนไขพิเศษกองทุนสวัสดิการสมทบ(สก. 5)

การกำหนดคุณสมบัติผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกรายบุคคล

 


 

ผลการดำเนินงาน
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125
วันอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ 7 กรกฏาคม 2556

 


ประกาศกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
 แจ้งผลการดำเนินงาน
วันอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ 7 กรกฏาคม 2556
*****************


กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 ประกาศ
แจ้งผลการดำเนินงาน วันอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ 7 กรกฏาคม 2556
ประมาณการ รายการเงินรับ – รายการเงินให้สมาชิกกู้ ดังนี้


        - ฝากสะสมหุ้น     จำนวน   16,260 บาท
        - เงินออมทรัพย์    จำนวน    1,260 บาท
        - ชำระคืนเงินกู้     จำนวน   32,550 บาท
        - ดอกเบี้ยเงินกู้     จำนวน    9,907 บาท

- รวมรับทุกรายการ      จำนวนทั้งสิ้น 59,997 บาท
- เงินให้สมาชิกกู้สามัญเดือนนี้ จำนวน  74,800 บาท
  
สมาชิก ปัจจุบัน จำนวน 251 คน

สมัคร สก.5 ใหม่  จำนวน   3 คน
รวมสมาชิก สก.5 จำนวน  21 คน

- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ฯลฯ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 966,283 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ไปแล้วทั้งสิ้น                    จำนวน 942,220 บาท

ขอเชิญสมาชิกฝากสะสมเงินหุ้น ชำระคืนเงินกู้ ยื่นขอกู้ยืมเงิน ฯลฯ สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
ในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 15.00 ตลอดจนขอกู้ฉุกเฉินได้ทุกวัน

อนึ่งในเดือนนี้ มีสมาชิกขาดคุณสมบัติ - ไม่ชำระคืนเงินกู้ – ไม่ฝากสะสมเงินหุ้น จำนาน 7 ท่าน
ขอให้ไปทำการติดต่อกรรมการ ตามขั้นตอน และลาออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มฯ ด้วย
       จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน


                                                                           ประกาศมา ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556                                                                                   ( นายประสงค์ เนืองทอง )

                                                                           ประธานกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
โทร 089 863 3349

 

 

หลังมิสซา เช้าวันอาทิตย์ สมาชิกเริ่มทยอยมาสะสมเงินหุ้นและ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส. จุฑามาศ มหัตกุล สมาชิกกลุ่ม อาสาสมัคร มาฝึกเพื่อรับใช้สังคม วันแรก

อีกหนึ่ง สมาชิก วี.ไอ.พี. ของเรา พะนะ

 

มื้อเที่ยง : คุณพ่อไพศาล  ว่องไว เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกนาโพธิ์  มาร่วมทานอาหารและให้กำลังใจกับเรา

 

 

 

จะฝากเพิ่มหรือฝากเท่านี้ดีนะ..

 

 

ประชุมเพื่อสรุปผลและพิจารณาเงินให้สมาชิกกุ้ ครั้งที่ 4/2556

 

 

   
แจ้งผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
ประมาณการ รายรับ – รายการเงินให้สมาชิกกู้ ดังนี้


- ฝากสะสมหุ้น    จำนวน 20,970 บาท
- เงินออมทรัพย์  จำนวน   6 70 บาท
- ชำระคืนเงินกู้    จำนวน 34,400 บาท
- ดอกเบี้ยเงินกู้     จำนวน   7, 891 บาท
- ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จำนวน 2,947บาท
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนร่วมสมโภชนาโพธิ์ 125 ปี....
คาราโอเกะการกุศล ก่อนคืนคบงัน 9 ธันวาคม 2012
ประกาศ แจ้งผลการดำเนินงาน
ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555
 รวมรับทุกรายการ   จำนวนทั้งสิ้น 53,017 บาท

- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 768,921 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น     จำนวน 661,200 บาท
  
  
ความคืบหน้า การสร้างที่ทำการชั่วคราว
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
สรุปกิจกรรมกลุ่ม เดือน ตุลาคม 2555
รวมรับทุกรายการ           จำนวน 79, 816บาท

    - เงินให้สมาชิกกู้สามัญ     จำนวน  53,500 บาท
      - สมาชิกสมทบ              จำนวน         14 คน
  - สมาชิกสามัญ                  จำนวน        225 คน
  รวมสมาชิก ทั้งสิ้น            จำนวน     238 คน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555
ณ ศูนย์คาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง อ.เมือง จ.สกลนคร
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2555
การเตรียมความพร้อมจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฯ
การรับสมาชิกสมทบ การจ่ายเงิน สก2
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 วงเงิน อนุมัติ จำนวน 119,700 บาท
ภาพการรับฝากเงินสัจจะ-เงินกู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ฝากสะสมหุ้น-ชำระคืนเงินกู้ ฯลฯ จำนวน 76,153.50 บาท 
รวมยอดเงินหุ้นปัจจุบัน 384,643 บาท
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 200 คน
201102-05
สรุปผลการรับสมาชิกใหม่
และการสะสมเงินหุ้น
เมื่อ 2 เดือนตุลาคม
2011
สมาชิกฝากสะสมหุ้น จำนวน 30,0200 บาท
เงินกู้ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย 11,507.02 บาท
รวมเงินหุ้น 7 เดือน 233,384.85 บาท
และ สมาชิกใหมเดือนี้ 7 คน
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 127 คน
2011-10-02

การรับสมัครสมาชิกใหม่ เพิ่ม 17 คน
และฝากสะสมหุ้นของสมาชิก 31,060 บาท
 รวมจำนวนเงินหุ้น 1,520,034 บาท
พิจารณาเงินให้สมาชิกกู้ 11 ราย
ในวงเงิน 54,600 บาท
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

ณ วิทยุคนของแผ่นดิน ต.นาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เวลา 09.30-14.3 น
.