"วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
ข้อรำพึงพระวาจาประจำวัน
พระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
สรุปข่าวประจำวัน โดย ประสงค์ เนืองทอง
รายการ อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์ มณฑล

เวลา 06.00-07.00 น.เว้นวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์

สุพจน์ ลอยพิลา
-เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซี่ยน ช่วง คนกันเอง

จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00 น.

เมฆ เมืองนคร
-ลูกทุ่งสนธยา
-เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์
จันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00 น.
นาโพธิ์น้อย ม.7
หอกระจายข่าว
คณะกรรมการดำเนินการ
สมาชิกของเรา
ระเบียบข้อบังคับต่าง
ประกาศต่างๆ
ประวัติและความเแป็นมา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
     สาขาตะวันออกเฉียงเหนือ

เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนาจำกัด
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. และทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-14.00 น.

sk5

 

 

 


41 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ช.ส.ค. ร่วมยินดี
1 ตุลาคม 2556 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์
ครบรอบ 41 ปี ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
โดยมีนายมานะ สุดสงวน ประธานกรรมการดำเนินการ
และนายสมบูรณ์ ชมชื่น กรรมการ เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร
ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่ ช.ส.ค.
รวมถึงสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ...
นายประยูร จารุวัฒนสิทธิ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สนง.สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าให้คำแนะนำการปฎิบัติงานและกิจการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
โดยมี นายประสงค์ เนืองทอง ประธานกรรมการดำเนินการ รับคำแนะนำ

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557

 

คำแนะนำที่สำคัญ และสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือ
- โอนกิจการจากกลุ่ม เป็นสหกรณ์ให้แล้วเสร็จ
- จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีสหกรณ์ฯ เรื่องกิจการด้านตลาด
- การใช้โปรแกรมบัญชีสหกรณ์ฯ
-กิจการและระบบการจำหน่ายปุ๋ยฯ

 

ประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
แจ้งผลการดำเนินงานระดับกลุ่ม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 (วันอาทิตย์ต้นเดือน)
รวมรายการรับ ทั้งสิ้น จำนวน 29,376 บาท
- เงินฝากสะสมหุ้น จำนวน 6,780 บาท
- เงินกู้ชำระคืน จำนวน 16,589 บาท
- ดอกเบี่ยเงินกู้รับ จำนวน 3,287 บาท
- รายการรับ อื่นๆ จำนวน 220 บาท
- อนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ จำนวน 100,000 บาท
- เงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ จำนวน 2,500 บาท
- ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 270 คน
 


เวทีและบรรยากาศตลาดพอเพียงโพธิ์ทองที่นาโพธิ์ เมื่อ 1 พฤษภาคม 2557

ขอขอบคุณ ศิลปิน ครูเพลงและพิธีกร แดน ดวงตะวัน, หรั่ง มงคล อาจารย์โย
บ่าวยะจาก คลื่น FM 909 FM 90.50 MHz พันตำรวจโท พอง แพงไชย,ชมรมคนรักศิลป์
เครื่องเสียงชุดใหญ่ พระอาจารย์ประถม อัคธฺมโม

แนะนำปุ๋ยอินทรีย์ตราสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ิ์ 125 จำกัด
จำหน่ายราคากระสอบละ 400 บาท

สอบถามและสั่งซื้อได้ที่ 089 863 3349วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
นายประสงค์ เนืองทอง ประธานกรรมการ และ คณะกรรมการบริหาร
ออกหน่วยสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และรับสมัครสมาชิกใหม่
ที่บ้านบอน หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โดย ผู้ใหญ่บริสุทธิ์ ผาละพัง ผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมบริการถ่ายเอกสาร
อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ อย่างดียิ่ง
ทั้งนี้ มีพี่น้องชาวบ้านบอน เข้ารับฟัง พร้อมสมัครเป็นสมาชิก หลายท่าน


มอบสวัสดิการ สก.2 แก่สมาชิก
นายประสงค์ เนืองทอง โดย ขอความเมตตาคุณพ่อธัญญา ศรีอ่อน คุณพ่อเจ้าอาวาสวัด
มอบสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก.๒) หลังพิธีมิสซา ให้แก่ นางวรรลภา หงษ์ศรีเมือง ผู้รับผลประโยชน์

ชมสรุปผลและภาพกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557   
วันอาทิตย์ต้นเดือน


ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการตลาดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่เออีซี ตำบลนาโพธิ์
คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์ ประธานพิธีและที่ปรึกษา กล่าวอวยพรและเปิดพิธี กำนันบุญส่ง ทิ้งชั่ว รองประธานกรรมการ
กล่าวรายงานโครงการ ทั้งนี้ มี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยมี นายประสงค์ เนืองทอง เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
โดย นายประสงค์ เนืองทอง ประธานกรรมการ และ นายถนอม ผิวตะศาสตร์ ประธานกรรมการศึกษา
พร้อมด้วย กลุ่มสมทบพระวิสุทธิ์ธิวงศ์นิรมัย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย สาขาภาคประวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่าสองร้อยคน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557

ประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
แจ้งผลการดำเนินงานระดับกลุ่ม เมื่อสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2557
และวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 วันอาทิตย์ต้นเดือน
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ

พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
ประกาศกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
แจ้งผลการดำเนินงาน วันสิ้นเดือน มกราคม 2557
รวมรายการรับ   ทั้งสิ้น จำนวน 121,972.99 บาท
- เงินให้สมาชิกกู้สามัญเดือนมกราคม จำนวน 30,000 บาท
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 1,089,015.70 บาท
- รวมเงินในบัญชี เงินสด และเงินทุกประเภท จำนวน 231,868.77 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 870,438 บาท
- ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 264 คน

   สรุปผลการปฎิบัติงาน เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557
มีรายการดังนี้

- ฝากสะสมหุ้น    จำนวน 15,110 บาท
- เงินออมทรัพย์   จำนวน     870 บาท
- ชำระคืนเงินกู้     จำนวน 26,560 บาท
- ดอกเบี้ยเงินกู้     จำนวน  7,486 บาท

รวมรายการรับ   ทั้งสิ้น จำนวน 49,116 บาท
- อนุมัติเงินให้สมาชิกกู้วันนี้ จำนวน 30,000 บาท
การประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125
เมื่อ 11 ธันวาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องการให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และการทำธุรกิจสหกรณื
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องกำหนดชื่อสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดประเภท วัตถุประสงค์ การจัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ
                        หรือกิจการของสหกรณ์ และร่างข้อบังคับ (เฉพาะส่วนที่สำคัญ)
ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)         

การประชุมคณะกรรมการและนายประยูร จารุวัฒนสิทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
พื่อหารือและกำหนดวันอบรมสมาชิกผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ ตามหนังสือแนบเรียนรับรอง
จากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ที่ทำการชั่วคราวกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
และสรุปผลการปฎิบัติงาน เมื่อสิ้นเดือน ตุลาคม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
ขอร่วมแสดงความอาลัย
กับการจากไปของสมาชิก

นายอัมพร ซึมเมฆ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2013
ด้วยโรคประจำตัว อายุรวม 69 ปี
พิธีมิสซาปลงศพ
วันที่ 18 ตุลาคม 2013 เวลา 09.00 น.

สรุปผลการปฏิบัติงาน
กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
เดือนกันยายน 2556
และวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556
ร่วมไว้อาลัย
คุณ คมดี ชัยหมื่น

พระยกไป
ด้วยอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน และโรคอื่นๆ
หลังจากเข้ารับการรักษาประมาณเกือบ 4 เดือน
ณ โรงพยาบาลรักษ์สกล อาการทรุดหนักตามลำดับ
ในที่สุด พระได้ยกไป
เมื่อบ่ายของวันที่ 28 กันยายน 2556
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125 และวิทยุนาโพธิ์เรดิโอ
ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัว ชัยหมื่น
และญาติพี่น้อง ทุกท่านด้วย

สรุปผลการปฏิบัติงานวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2556

กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
   - ฝากสะสมหุ้น จำนวน 16,260 บาท
   - เงินออมทรัพย์ จำนวน 1,260 บาท
   - ชำระคืนเงินกู้ จำนวน 32,550 บาท
   - ดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน  9,907 บาท
   - รวมรับทุกรายการ จำนวนทั้งสิ้น 59,997 บาท
   - เงินให้สมาชิกกู้สามัญเดือนนี้ จำนวน 74,800 บาท
สมาชิก ปัจจุบัน   จำนวน 251 คน
สมัคร สก.5 ใหม่ จำนวน    3 คน
รวมสมาชิก สก.5 จำนวน  21 คน
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ฯลฯ ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 966,283 บาท
- รวมเงินให้สมาชิกกู้ไปแล้วทั้งสิ้น                จำนวน 942,220 บาท
รวมสมาชิก ทั้งสิ้น จำนวน 251 คน
สรุปผลเดือนพฤษภาคม 2556
และ อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556
- รวมเงินหุ้น-เงินออมทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสิ้น
จำนวน 927,786 บาท

- รวมเงินให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น จำนวน 861,620 บาท
รวมสมาชิก ทั้งสิ้น จำนวน 262  คน
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนามน หว่านใหญ่ มุกดาหาร 8 ท่าน
นำโดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2556
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี ชั้น2
โดยมีสมาชิก-ตัวแทนสมาชิก ร่วมประชุม กว่าสองร้อยคน
ทั้งนี้กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125 ส่งผู้แทนเข้าร่วม 2 คน ท่ามกลางความเป็นกันเอง และการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เมื่อ 29 เมษายน 2556
ผลการดำเนินงาน
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556
- รายการรับทั้งสิ้น   จำนวน55,436 บาท
- อนุมัติให้สมาชิกกู้ จำนวน 34,000 บาท
- สมาชิกสมัครใหม่ จำนวน 1 ราย
- สมาชิกยื่นลาออก จำนวน 2 ราย
  รวมสมาชิก ทั้งสิ้น จำนวน 243 ค

 

    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556
ณ ที่ทำการชั่วคราว กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน นาโพธิ์ 125 ร่วมทำโรงทาน ในงานทำบุญรวมใจพัฒนาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฐ์พัฒนา
พิธีมิสซาเริ่มเวลา 10.00 น. โดย คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์ ประธานพิธี
คุณพ่อไพศาล ว่องไว คุณพ่อญาณารฌพ มหัตกุล ซิสเตอร์สังวาล เนืองทอง
ตลอดจนชาวนาโพธิ์ นาโพธิ์น้อย ร่วมในงานอย่างพร้อมหน้า

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2556
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2555
การเตรียมความพร้อมจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฯ
การรับสมาชิกสมทบ การจ่ายเงิน สก2
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
วงเงิน อนุมัติ จำนวน 119,700 บาท
สรุปผลการรับสมาชิกใหม่
และการสะสมเงินหุ้น
เมื่อ 2 เดือนตุลาคม
2011
สมาชิกฝากสะสมหุ้น จำนวน 30,0200 บาท
เงินกู้ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย 11,507.02 บาท
รวมเงินหุ้น 7 เดือน 233,384.85 บาท
และ สมาชิกใหมเดือนี้ 7 คน
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 127 คน
2011-10-02

การรับสมัครสมาชิกใหม่ เพิ่ม 17 คน
และฝากสะสมหุ้นของสมาชิก 31,060 บาท
 รวมจำนวนเงินหุ้น 1,520,034 บาท
พิจารณาเงินให้สมาชิกกู้ 11 ราย
ในวงเงิน 54,600 บาท
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

ณ วิทยุคนของแผ่นดิน ต.นาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เวลา 09.30-14.3 น
.