สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ิื 125 จำกัด
วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ "
 
 

 
 
 
 

บริการของเรา
ห้างหุุ้นส่วนจำกัดนาโพธิ์ิ์เรดิโอ  
- กิจการสถานีวิทยุ ผลิตสื่อวิทยุ วิทยุ-วีดีโอ
  ออนไลน์ สปอตโฆษณา
- รับจดทะเบียน ดูแล โดเมนเนม-โฮสติ้ง
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- จำหน่ายเครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯ
หยุดวันอาทิตย์
รายละเอียด โทร. 089 8633349
 
naphoradio WiFi  
- บริการอินเตอร์เน็ตความเร็งสูง 65/7 Mbps.
- รับติดตั้งระบบ WiFi ในและนอกสถานที่
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- บริการ Wifi รายวัน รายเดือน เริ่มที่ 390บ/ด
  webmaster@naphoradio.com
บริการทุกวัน
โทร. 089 8633349
วิทยุนาโพธิ์ิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.  
-รับทำสปอตวิทยุ สปอตโฆษณา
  ราคามารตฐาน
-ให้เช่าเหมาเวลา รายชั่วโมง รายเดือน
-รับเปิดสปอตต้นชั่วโมง/ในรายการวิทยุ
-รับถ่ายทอดเสียงงานพิธีและทำวิทยุออนไลน์
ออกอากาศทุกวัน
naphoradio@gmail.com
โทร.0898633349
 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
-เปิิดบริการสมาชิกในการทำธุรกรรมการเงิน
- รับฝากเงินหุ้น เงินออมทรัพย์ กู้ยืมเงิน
- รับสมัครสมาชิกในเขต ต.นาโพธิ์ ต.กุสุมาลย์
  ต.นาแก้ว จ.สกลนคร อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีสวัสดิการ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ฯลฯ ทุกปี
หยุดวันเสาร์
รายละเอียด
np125credit@gmail.com
ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
- ให้เช่าพื้นที่ วางแผง จำหน่ายสินค้า ร้านค้า
 - บริการตลาดคลองถมหรือตลาดเย็น
   ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 20.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
พี เอส เอ็น สตูดิโอ
- บริการซ่อม-ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ถ่ายเอกสาร การ์ดเชิญ การ์ดงานแต่ง ฯลฯ
- จ่าหน้าซอง พิมพ์ใบบอกบุญ กฐิน-ผ้าป่า
- บริการถ่ายรูปด่วน รอรับได้ รับงานทั่วไป
บริการทุกวัน
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com

ติดตามความเคลื่อนไหว-กิจกรรมล่าสุด สหกรณ์ฯ ของเราที่นี่
01/02/2015
 
การบริการสมาชิกวันอาทิตย์ต้นเดือน
01/02/2015
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศเข้าร่วม กว่า 250 คน
17/01/2015
 
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (สก.1-2) และ สก5
17/01/2015
สรุปผลงาน-อนุมัติเงินกู้และการออกหน่วย
06/01/2015
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ชุดที่1 ครั้งที่11/2557
09/11/2014
 
มอบสวัสดิการสมาชิกคลอดบุตร
นางสาวกุหลาบ เนืองทอง สมาชิกเลขที่ 191
เด็กชายฮาชิ ตลับทอง เกิดเมื่อ 26 กันยายน 2557
สหกรณ์ฯ มอบสวัสดิการสมาชิกคลอดบุตร
04/10/2014
 
 

 
 

สัญญาใจ -เพลงแรกในชีวิตผม ที่แต่งเพื่อ เพื่อนๆ
เมื่อครั้งจบ ม.6 ปี 2529 ซ.ย.ท่าแร่ สกลนคร
โดย naphoradio studio
ประวัติและความเป็นมา บ้านนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร.
10 ปีวิทยุชุมชนคนของแผ่นดินนาโพธิ์เรดิโอ อุดมการณ์ยังคงเดิม
FM 88.25 MHz. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร อุดมการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง
"รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
ประวัตินักบุญมารีอา มักดาเลนา Mary Magdalene
22 กรกฏาคม ของทุกปี พระศาสนจักร ฉลองนักบัญมารีอามักดาเลนา
งานประเพณีและการเล่นสลาของชาวไทโล้ อำเภอกุสุมาลย์
ความหมายและวิธีการเล่นสะโลอ๊อหรือสะลา-ของชาวไทโส้ อำเภอกุสุมาลย์
 
 

 
 
 
 

 
 


นายประสงค์ เนืองทอง

ประธานกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 1/2557


นายพัฒนพงษ์ เนืองทอง
รองประธานฯ คนที่ 1
       
นายถนอม ผิวตะศาสตร์
รองประธานฯ คนที่ 2
 
 

 
 

เกี่ียวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ิื 125 จำกัด
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. และทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-14.00 น.
(หยุดวันเสาร์)                            
ประวัติและความเป็นมา สหกรณ์เครดิตฯนาโพธิ์125 จก.
ประวัติและความเป็นมา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สมาชิกของเรา
 
 
เพื่อนบ้านสหกรณ์
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

sk5
 
 

 
 

           
 
 

 
 

 
 

 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ียนนาโพธิ์ิื 125 จำกัด
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่1 ครั้งที่ 17/2557
เพื่อเตรียมข้อมูล ปันผล เฉลี่ยคืน ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558
ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพธิ์ิื 125 จำกัด


 

ขอบคุณคุณสิริวัศยา มุสิกา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สนง.สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ที่คอยให้คำแนะนำ คอยให้กำลังใจ กับสหกรณ์น้องใหม่ของเรา มาโดยตลอด และขอบคุณท่านอื่นๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ชุดที่ 1 ครั้งที่ 17/2557
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม2558
ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด

เรื่องที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
เรื่องที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่องที่ 3 ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่องที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อรับทราบ
4.1 รายงานการอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ยืมจากคณะกรรมการเงินกู้
4.2 งบการเงินและรายงานการสอบบัญชี ปี 2558
เรื่องที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาอนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ยืม
5.2 พิจารณาเรื่องการรับสมัครสมาชิกใหม่และการลาออกของสมาชิก
5.3 พิจารณาเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
- การจัดทำแผนการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2557 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
- การจัดเตรียมสถานที่ประชุมใหญ่ ปี 2557

เรื่องที่ 6 เรื่องที่หน่วยราชการแจ้งให้ทราบ
เรื่องที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ตามแต่จะมีผู้เสนอ)

 

 


 

วันนี้สรุป ใช้งบจัดประชุมใหญ่อย่างประหยัด
จัดทำเอกสารรายงานการประชุม 130 เล่ม
ปันผลคืนสมาชิก ร้อยละ 2 บาท เฉลี่ยคินผู้กู้ ร้อยละ 4 บาท
ประกาศจัดลำดับชั้นสมาชิก ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปรับปรุง
มอบเกียรติบัตรแก่กรรมการ
มอบรางวัลให้สมาชิกดีเด่น ประเภทต่างๆ ร้อยกว่าคน

 

 

 

 

อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 นัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557


 
  ฟังเพลง- ฟังนิทานกับหนุ่มน้อย คนภูไท เซี่ยงเมี่ยง ระเด่น ลันได กำเนิดสุรา จันทโครพ เจ็ดหวดเจ็ดไห นางผมหอม 7 สหายผู้วิเศษ  
        ไกรทอง กำพร้า ปลาหลด เลี้ยงลูกให้เป็นโจร          
    เพลงภูไทสัมพันธ์ เพลงนาโพธิ์ถิ่นภูไท เพลงภูไทใจช้ำ              
 
 
 
ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล ประวัติ อ.กุสุมาลย์ นาโพธิ์ ม.1,ม.11 บ้านโคกม่วง ม.2 บ้านบอน ม.3 โคกสว่าง ม.4 บ้านม่วง ม.5 บ้านขาไก่ ม.6
  นาโพธิ์น้อย ม.7 เมืองเก่า ม.8 หนองผือน้อย ม.9 บ้านม่วง ม.10 โคกสว่าง ม.12 ทำเนียบกำนัน หอกระจายข่าว

โดย ปสน.
 
 

 
 
www.free-counter-plus.com
Update 2015-05-28
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550